Expertgrupper

Bevarande- och gallringsrådet

Rådet ska stödja Inera och alla regioner i frågor om bevarande, gallring och lagring av regional information i Ineras nationella tjänster.

Inera har i sin roll som personuppgiftsbiträde behov av att få bevarande- och gallringsinstruktioner från samtliga regioner för att uppfylla lagstiftningens krav på hantering av information i digitala tjänster. Alla regioner har inte tagit fram sådana instruktioner men avser att göra ett grundläggande arbete under 2024 och därefter löpande då nya tjänster utvecklas. Flertalet regioner har efterfrågat stöd i form av en nationell gruppering för sitt arbete och därför tillsattes detta råd under första kvartalet 2024.

Rådet ska ta fram förslag på nationellt tillämpbara bevarande- och gallringsinstruktioner för Ineras tjänster, som underlag för regionernas självständiga beslut. Inera är i sin roll som samarbetsorganisation och leverantör åt samtliga regioner i behov av så enhetliga instruktioner som möjligt, särskilt då de utgår från nationell lagstiftning.

Rådet ska också bistå Inera och regionerna i frågor och rekommendationer som rör lagring av information, både sådan som redan finns i Ineras tjänster och sådan som kan tillkomma när nya tjänster utvecklas. Utöver rådets fasta medlemmar från regionerna deltar även Caspar Almalander, informationshanteringsstrateg och ordförande i samrådsgruppen för kommunala arkivfrågor på SKR.

Deltagare

  • Region Gävleborg: Abir Lindberg, chef, enheten för informationsförvaltning
  • Region Halland: Anders Hammarsten och Christian Jarnekrantz, arkivarier
  • Region Jönköpings län: Johan Sandberg, regionarkivarie
  • Region Stockholm: Peter Wattman och Jessica Eklund, arkivarier, Johan Adolfsson, dataskyddsombud, Josef Driving, regionjurist
  • Region Uppsala: Anne Hallvig, arkivchef regionarkivet 
  • Region Örebro län: Åse Gyllin, informationshanteringsspecialist
  • Västra Götalandsregionen: Katarina Jannesson, utredningssekreterare

Möten 2024

Rådet kommer att ha sex möten under 2024, tre under våren och tre under hösten. Rådet kommer också att bjuda in representanter från samtliga regioner till ett nationellt möte under hösten för dialog.

Till toppen av sidan