Avslutade utvecklingsförslag

Frågor och svar

Här listas frågor och svar från informationsmötena om avsiktsförklaringar inom hjälpmedelsområdet den 8 februari och 8 mars 2022.

Avsiktsförklaring Hitta och jämför hjälpmedel på 1177.se

1. Fråga om hur det är tänkt att visa sortimentet för invånare: är det tänkt att bara det senast upphandlade ska presenteras, eller även produkter som är förskrivna sedan tidigare?

Svar: Kan inte svara exakt men det är ett rimligt krav att patienten ska kunna ha nytta av informationen om behovet är att kunna se både tidigare utgångna produkter och aktuellt sortiment. Inera tar med frågan i fortsatt arbete.

2. Fråga om kravställning på hjälpmedelsleverantörer för att göra informationen mer användarvänlig: det behövs bilder och produktblad och behöver vara obligatoriskt för leverantörerna att tillhandahålla det?

Svar: I de tidigare underlag som vi kommer att utgå ifrån vid utvecklingen, var det tänkt att överföra även bilder och produktblad. Inera har även uppfattat det som att många leverantörer har intresse av detta och att de ser det som en marknadsföringsmöjlighet. Vi borde ändå kunna ställa krav på leverantörerna. Det kan även handla om vilka krav som regionerna ställer i sina avtal med leverantörerna. Beroende på förutsättningarna så kan vi även titta på att vissa fält ska vara obligatoriska. 

3. Fråga om kravarbetet: vem förväntas ta fram krav kring vad invånaren förväntas vilja ha, är det till exempel Inera utifrån tidigare specifikationer eller regionerna? 

Svar: Inera har i kravarbetet tittat på tidigare ställda krav och underlag. De medel som avsätts bygger på att det i huvudsak är redan ställda krav som ska realiseras och vi behöver hålla oss inom den ramen. Dock behövs en uppfräschning, bl.a. ser 1177 annorlunda ut nu och vi behöver se över API:et. Tanken är att regionerna ska vara delaktiga genom att bilda en expert-/arbetsgrupp med regioner och leverantörer. Om det finns behov som inte kan hanteras med denna utveckling, får de hanteras över tiden.  

4. Fråga om hur det är tänkt att administrera information om det förskrivna sortimentet: är det tänkt att varje region ska lägga in sitt sortiment i administrationsgränssnittet, eller är det möjligt med integration mot befintlig information för att undvika dubbelarbete?

Svar: Självklart vill vi undvika dubbelarbete så mycket som möjligt. På ett sätt är specificeringen gjord och förslag är att i samband med genomgång av kraven även se om/hur det går att undvika dubbelarbete. 

Avsiktsförklaring Övertagande och vidareutveckling av regional tjänst

1. Fråga från befintlig region som använder VGRs regionala tjänst: hur mycket stöd är det tänkt att befintliga regioner ska få i planering av migrering till tjänsten hos Inera? 

Svar: Det kommer bland annat att handla om att byta från regionala till nationella tjänstekontrakt samt att ansluta till Nationella tjänsteplattformen. VGR kommer främst att stötta Inera. Inera kommer att tillsammans med befintliga regioner ta fram en migreringsplan. Inera och regionerna behöver även gemensamt förstå vilka förändringar det blir i de nya nationella tjänstekontrakten för att kunna bedöma hur stort migreringsarbete det blir. 

2. Fråga om resurser hos Inera för regionernas anslutning: kommer Inera att ha resurser för att ge stöd och hjälp till regioner som vill ansluta? Till exempel om det blir många som vill ansluta från Q1-2023. 

Svar: Omfattningen i de anpassningar och arbetet som behöver göras lokalt beror på vilket källsystem som regionen använder. Om man t.ex. använder Sesam LMN behöver man sätta upp de kommande nationella tjänstekontrakten i sin regionala tjänsteplattform och ansluta till den nationella tjänsteplattformen samt invånartjänsten. Om man har ett annat källsystem för t.ex. medicinska behandlingshjälpmedel, kan det behövas utveckling i källsystemet och ev. justeringar i invånartjänsten hos Inera för att göra detta. Det är svårt att säga exakt vilka resurser som behövs utan beror på lokala förutsättningar.
När det gäller vilka resurser som Inera har, så är det tänkt att Inera ska ha en tjänsteförvaltning för invånartjänsten inom 1177 Vårdguiden. Anslutning till Nationella tjänsteplattformen och nationella tjänstekontrakten sker hos Inera som för andra tjänstekontrakt och invånartjänster. Inera ska alltså ha resurser för anslutningsärenden och det ska vara möjligt att ansluta. Blir det många samtidigt kan vi behöva jobba parallellt. Resursbehovet kommer även styras av hur många regioner som tackar ja. 

3. Fråga om vilka källsystem som kan användas för tjänsten: kommer det bara vara de befintliga leverantörernas källsystem, eller även andra som är möjliga att använda? 

Svar: Det finns inget i invånartjänsten som säger att det inte går, utan den är gjord för att vara källsystemoberoende. Dock måste det handla om beställning av förskrivningsbara produkter med flera uttag. Inera kommer att ta över den regionala tjänsten och grundfunktionaliteten kommer att motsvara det som finns hos VGR idag. Att ändra tjänsten till att kunna hantera beställning från andra typer av produkter som inte är förskrivningsbara eller kräver flera uttag, är troligen ett större utvecklingsbehov som vi inte kommer kunna tillgodose utan vidareutveckling. För det får vi i så fall analysera behovet och kostnader etc. 

4. Fråga om hur invånaren ska nå tjänsten via 1177.se: hur tydligt är det för invånaren att kunna hitta tjänsten? 

Svar: Idag ligger tjänsten under "Övriga tjänster". Varje region väljer själv vad man vill kalla detta och hur man vill lyfta upp det. Själva tjänsten heter idag Beställ förskrivbara förbrukningsprodukter. För den kommande nationella tjänsten kan Inera titta på var den ska ligga och även hur tjänsten ska namnges när den även ska stödja beställning av medicinska behandlingshjälpmedel. 

5. Fråga från region som använder källsystemet Sesam LMN: Uppdateras källsystemet med de uppgifter om mottagare som invånaren lägger in i e-tjänsten (invånartjänsten) i samband med beställning?

Svar: Telefonnumret samt hur invånaren vill aviseras hämtas från invånarens profil i 1177 och sedan kan invånaren ändra uppgifterna i själva e-tjänsten för den enskilda beställningen. 

I fallet med frågeställarens källsystem, Sesam LMN, uppdateras information om användaren (adress, telefonnummer mm) endast i den specifika beställningen i källsystemet och inte den generella informationen om invånaren i källsystemet. Andra källsystem kan fungera på andra sätt. 

Till toppen av sidan