Janusmed njurfunktion blir nytt beslutsstöd i Sil

Inera planerar att införa kunskapsdatabasen Janusmed njurfunktion i Sil, Svenska informationstjänster för läkemedel. Implementeringen kommer att ske under hösten 2021. Janusmed njurfunktion ska hjälpa till att öka patientsäkerheten genom att ge stöd till hälso- och sjukvårdspersonal vid ordination och förskrivning av läkemedel.

Vad är Janusmed njurfunktion?
Janusmed njurfunktion hjälper hälso- och sjukvårdspersonal att ge korrekt dosering av läkemedel utifrån patientens njurfunktion. Det här är särskilt viktigt för äldre patienter, där läkemedelsdosering ofta behöver anpassas för att undvika biverkningar. Ungefär 0,1 procent av alla inläggningar som sker på akuten på Karolinska Huddinge beror på läkemedelsbiverkningar på grund av dåligt anpassad dos. Med andra ord kan användning av Janusmed bidra till att patientlidandet kan minska och det skulle kunna bidra till en möjlig besparing på nära 300 miljoner kronor i Sverige.

Beslutsstödet uppdateras löpande med information om nya läkemedel samt nya vetenskapliga rön. Janusmed njurfunktion tillsammans med Janusmed interaktioner ger ett mycket bra stöd vid läkemedelsgenomgångar

Det finns många fördelar med Janusmed:

  • Hälso- och sjukvårdspersonal kan få ett enhetligt underlag och bättre stöd för val av rätt läkemedel, samt för uppföljning och bedömning av befintlig läkemedelsbehandling och därmed minska risken för läkemedelsrelaterade problem.
  • Patienter och invånare kan få en säkrare och bättre läkemedelsbehandling med minskade biverkningar till följd.
  • Regionerna kan märka av en minskning av sjukvårdskostnaderna genom förbättrad läkemedelsbehandling, minskade antal inläggningar på sjukhus och minskade läkemedelskostnader.
  • För personalen innebär det också en ökad trygghet och tidsbesparing när det gäller handhavandet av läkemedel vid ordination, administrering och iordningställandet av läkemedel.

Planen är att beslutsstödet ska vara implementerat i Sil under hösten 2021.

Till toppen av sidan