Aktuellt

Lena Dahl: Viktigaste från Ineras ägarråd 2021

Den 12 maj var det dags för ägarråd. Det är Ineras högsta beslutande organ. Här tas de övergripande strategiska besluten i de viktigaste frågorna för bolaget. Enligt Lena Dahl, vd för SKR Företag, var ett av de viktigaste besluten vid årets ägarråd att en ny ägaröverenskommelse antogs.

Lena Dahl vd på SKR Företag
Lena Dahl vd på SKR Företag

En gång per år samlas Ineras ägarråd. Ägarrådet fastställer Ineras uppdrag, strategi och strategiska mål för nästkommande räkenskapsår. Årets möte inleddes med det senaste om SKR:s överenskommelse med staten om nationell digital infrastruktur, det senaste kring Välfärdskommissionen och SKR:s nya ekonomirapport. Därefter följde den formella delen där besluten togs.

Vad tycker du var det viktigaste som beslutades under ägarrådet?
- Den punkt som jag tycker var absolut viktigast i år var att vi på mötet kunde lägga grunden för hur kommunerna ska kunna samverka genom Inera, då vi godkände en ny ägaröverenskommelse. Regionerna har samverkat i tjugo år och de har redan upparbetade processer för hur samarbetet dem emellan ska gå till. 2017 gick SKR in som huvudägare och samtliga kommuner erbjöds att köpa aktier i Inera. Det gör att Inera idag ägs av SKR genom SKR Företag, 21 regioner och 288 kommuner. Syftet med att kommunerna gick in som ägare var att de skulle dra nytta av den potential som finns i att använda en samverkan på nationell nivå för att genom digitalisering påskynda verksamhetsutveckling. Men för kommunerna är det här ett nytt sätt att arbeta, och vi behöver ta fram principer för samverkan genom Inera.

Varför är digitaliseringen så viktig och vad är Ineras roll?
- Både regioner och kommuner står inför utmaningar framöver med en befolkningsutveckling där färre ska försörja flera, samt en ansträngd ekonomi. Digitalisering är en förutsättning för att vi ska klara detta. Digitalisering kan ge nya arbetssätt och effektivisera välfärdens verksamheter, och här har Inera en stor och viktig roll. En utmaning är att det saknas nationell digital infrastruktur för att kunna utveckla eller upphandla tjänster kostnadseffektivt. Därför har nu SKR, kommuner och regioner en dialog med staten för att lösa detta. Det saknas också en grundfinansiering för att bygga upp förutsättningar för digital samverkan utifrån kommuners behov samt principer för kommuners samverkan genom Inera. Bland annat behöver vi tydliggöra hur behovsinventering, prioritering, beredning och finansiering ska gå till. Under mötet antogs en ny ägaröverenskommelse som utgör grunden för ägarnas samverkan genom det gemensamma bolaget Inera, och det var en framgång.

Vad är de största utmaningarna?
- Regionernas verksamhet är relativt homogen. För kommunerna ser det annorlunda ut med en omfattande och diversifierad verksamhet. Behoven ser väldigt olika ut i kommunsverige, bland annat beroende på kommunernas olika storlek och hur långt man kommit gällande digitalisering. Vi måste komma överens om vad Inera ska prioritera för det går inte att göra allt på en gång. På ägarrådet pekades ett antal områden ut, såsom kommunal hälso- och sjukvård, infrastruktur samt att titta på socialtjänst och skola.

Vilka har ansvaret för att det här ska bli verklighet?
- Vi har ett etablerat samarbete genom SKR i form av Patrik Sundström, CDO, på SKR, Peter Arrhenius, vd på Inera samt jag själv vd för huvudägaren SKR Företag, som ska se till att det här fungerar. Förra sommaren gjordes en nystart med Ineras kommunberedning och deras CIO:er. Detta blev starten för arbetet med att ta fram ägaröverenskommelsen. Vi har nu tillsatt en konsult som sista oktober kommer att lämna ett förslag på principer som kommunerna ska kunna jobba efter. Det ska hjälpa till att ge kommunerna mer gemensamma tjänster och en plan hur det ska betalas. Alla frågor har inte lösts i den här överenskommelsen men vi är en bit på väg.

Hur har ägaröverenskommelsen tagits fram?
- Ägaröverenskommelsen har tagits fram i samarbete och i dialog med ett antal olika grupper med företrädare för ägarna, bland annat styrelsen i SKR Företag, Ineras programråd för regionerna, regiondirektörsnätverket, kommundirektörsnätverket, Ineras kommunberedning och kommunberedningens CIO-utskott. Avstämning har också skett med styrelsen i Inera och med Ineras ledningsgrupp. Ambitionen har varit att ta hänsyn till så många synpunkter som möjligt och samtidigt hitta skrivningar som så många som möjligt kan ställa sig bakom.

Till toppen av sidan