Aktuellt

”Vi befinner oss i en perfekt storm i den offentliga världen”

Till vardags är Andreas Svahn ordförande i regionstyrelsen i Region Örebro län. I juni 2023 tillträdde han som Ineras styrelseordförande. Han menar att Ineras absolut viktigaste roll är att vara det sammanhållande kittet i att utveckla gemensamma digitala lösningar för både regioner och kommuner: ”Det kommer att bli än viktigare framöver, i takt med att den demografiska utvecklingen ställer krav på nya arbetssätt.”

Andreas Svahn, styrelseordförande Inera.
Andreas Svahn är Ineras styrelseordförande sedan i juni 2023.

Andreas Svahn har ägnat sig åt politik i hela sitt vuxna liv, bland annat som kommunstyrelseordförande i Hallsbergs kommun och distriktsombudsman för Socialdemokraterna. Efter tre år som ledamot i Ineras styrelse tillträdde han som ordförande i juni 2023. Vad är din bild av Inera så här långt?

– Inera är ett spännande och väldigt viktigt bolag som spelar en central roll när det gäller välfärdens utveckling och digitalisering. När det gäller regionerna har ju Inera funnits med i många år och har haft en viktig roll i att hålla ihop gemensamma nationella satsningar. Inera har gjort mycket för att utveckla hälso- och sjukvården, säger Andreas Svahn.

Pandemin visade hur snabbt utvecklingen kan gå. 2019 använde cirka 40 procent av vårdcentralerna digitala vårdmöten, 2022 var den siffran 93 procent.

– Det visar hur omvärldstrycket gör att man tvingas bedriva verksamhet under andra förhållanden och att utvecklingen då kan gå väldigt snabbt.

Demografi driver på utvecklingen

Nu är det andra utmaningar i vår omvärld som påverkar. Kriget i Ukraina får följdeffekter i hela samhället, inte minst välfärden, och den demografiska utvecklingen ställer krav på nya arbetssätt.

– Vi befinner oss i en perfekt storm i den offentliga världen. Om vi tittar på demografi och befolkningsutveckling så visar siffror att från år 2021 till 2030 kommer antalet invånare som är äldre än 80 år öka med 50 procent. Det gör att behovet av vård och omsorg kommer öka väldigt fort, och detta samtidigt som de i arbetsför ålder, som ska göra jobbet, kommer vara en minskande andel av befolkningen. Då ska vi ha med oss att vi redan idag har svårt att fylla tomma positioner inom välfärden. Om vården ska kunna hålla samma nivå som idag så kommer vi att behöva mer än 200 000 fler medarbetare, den ekvationen går inte ihop. Vi kommer därför tvingas att jobba annorlunda och här behöver Inera tillsammans med sina kunder ta fram verktygen som gör det möjligt. På samma sätt som vi hittade sätt att hantera pandemin behöver vi hitta nya kreativa sätt att lösa den här utmaningen.

Nära samarbete med kunderna viktigt för långsiktiga satsningar

Andreas Svahn menar Ineras viktigaste roll är att fungera som det sammanhållande kittet i utvecklingen av digitala lösningar som är gemensamma, för både regioner och kommuner.

– Det finns många saker som blir bättre om vi gör på samma sätt i hela Sverige och här spelar Inera en stor och viktig roll som jag tror kommer bli ännu viktigare framöver.

Hur Inera kan göra mer skillnad för kommunerna är en central fråga. Ett nytt sätt att arbeta med detta togs fram under 2023 (det kommungemensamma handslaget) och innebär ett tätare samarbete med SKR och Adda för att tillsammans hitta de bästa lösningarna för kommunerna.

Ineras långsiktiga utveckling styrs av ett nära samarbete med kunderna.

– Inera jobbar väldigt nära kunderna, som ju också är bolagets ägare, för att utkristallisera vad som är nästa steg och vad vi ska fokusera på. Vi utvecklar bolaget tillsammans med kunder och ägare.

Fokus på frågor kopplade till omvärldsläget

Det som har legat högst på styrelsens bord under senaste året har varit frågor kopplade till omvärldsförändringarna och det tuffare ekonomiska läget. Omvärldsläget har präglats mycket av den ryska invasionen i Ukraina och de följdeffekter som det inneburit med inflation, kostnadsökningar och ett ökat hot när det gäller informationssäkerhet.

– Det gör att vi hela tiden måste vässa vårt arbete när det kommer till it-säkerhet, ett arbete som aldrig någonsin blir klart. De illvilliga aktörer som verkar här utvecklar hela tiden sina metoder och vi måste självklart hänga med och skydda den viktiga digitala infrastruktur och information som Inera hanterar, säger Andreas Svahn och poängterar vikten av säkerhetsfrågorna i hela det digitala ekosystemet.

– Inom hälso- och sjukvården finns väldigt många system och aktörer som är ihopkopplade där Inera ofta är själva hjärtat eller noden. Det gör att krav ställs på att de aktörer som finns med i samma digitala ekosystem som vi också har en tillräckligt hög säkerhet. Kedjan är aldrig starkare än den svagaste länken. Här blir samarbete viktigt.

Andra faktorer som påverkat styrelsens arbete senaste året är de olika initiativ som staten, myndigheter och regeringen, har tagit på digitaliseringsområdet när det gäller den digitala infrastrukturen.

– Vi upplever att det inte funnits tillräckligt stor kunskap om det arbete som Inera bedriver. Här har vi ett ansvar att ge de statliga aktörerna den kunskapen. Vi behöver prata om hur vi kan göra saker bättre tillsammans och hur vi ska fördela ansvaret. Det är frågor som vi kommer behöva diskutera mycket mer framöver.

Fler nyheter

Prenumerera på Ineras nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om Ineras tjänster, projekt och kommande evenemang. Läs intervjuer med kunder och experter. Aktuellt från Inera skickas en gång i månaden.

Nyheter

Här hittar du övergripande nyheter om Inera.

Till toppen av sidan