Aktuellt

Så hjälper Inera skolorna att digitaliseras

Nu är det dags att enas kring it-standarder för att digitalisera den svenska skolan. Forum för informationsstandardisering i skolväsendet, FFIS, är Skolverkets regeringsuppdrags kärna för att se till att digitaliseringen blir verklighet. Inera leder arbetsgruppen ”Elev byter skola” och deltar i ”Grunddata för skolan” och ”Myndighetsrapportering”.

Skolungdom

SKR och regeringen kom överens om en plan för att digitalisera skolan förra året. För att realisera den nationella handlingsplanen har SKR, i nära samverkan med Skolverket och övriga Skolväsendet, tagit fram #skolDigiplan, en handlingsplan med 18 initiativ och aktiviteter. Ett initiativ för att förverkliga planen är att se över standarder för lärandet. Skolväsendet, myndigheter samt forskningsvärlden med flera är engagerade och Inera kommer att ha en viktig plats och det är FFIS som leder arbetet.

- Vi har valt ut ett antal områden som vi tycker är viktiga att prioritera. Tanken är att arbetet för att ta fram standarder och rekommendationer inom de här områdena ska gå fort. Redan till hösten hoppas vi se resultat i några av projekten, säger Peter Karlberg, ansvarig för projektet på Skolverket och fortsätter.

- Lärare har under lång tid klagat på ökad arbetsbelastning och delar av detta handlar om ökade rapporteringskrav. Tyvärr har många av de digitala systemen gjort att lärarna snarar fått mer att göra snarare än mindre och där vill vi hitta en lösning.

Elin Gustafsson, projektledare för it-enheten i Mora, Orsa och Älvdalens kommun

Enligt Elin Gustafsson, projektledare för it-enheten i Mora, Orsa och Älvdalens kommun, är satsningarna efterlängtade.

- Under ett dalagemensamt projektarbete 2018 kom vi underfund med att varje kommun är för liten för att själv driva utvecklingen framåt och att det behövdes en gemensam infrastruktur i regionen för att hantera elevantagningar och andra it-lösningar. När de 15 kommunerna i Dalarna samlades insåg vi att inte heller det här räckte. Vi ville se nationella lösningar och standarder för it-lösningar för att kunna digitalisera skolans processer på ett bra sätt. Idag är det alldeles för mycket arbete som sker manuellt, säger hon.

I styrgruppen ingår representanter från SKR och Swedish Edtech Industry och i olika arbetsgrupper finns företrädare från andra myndigheter, nationella organisationer av huvudmän, företrädare för enskilda huvudmän, leverantörer och här finns också representanter från Inera. Just nu finns sju arbetsgrupper och Inera kommer att vara engagerade i tre av dem.

Börje Shameti Lewin, ansvarig på Inera
Börje Shameti Lewin, ansvarig på Inera

- Informationsutbytet i skolsektorn fungerar inte bra. När en elev exempelvis byter skola så innebär det ofta väldigt mycket arbete för lärare och administratörer att överföra information från den gamla till den nya skolan. E-post, telefon och fax används eftersom de olika systemen inte ”pratar” med varandra. Ibland är det känslig information och processen är inte rättssäker. Som liten kommun kan det vara svårt att ställa krav på leverantörerna och i vissa fall är det mycket få anställda på it-avdelningen, säger Börje Shameti Lewin, ansvarig på Inera.

I arbetsgruppen ”Grunddata för skolan” ska stor vikt läggas på hur Skolverket presenterar och tillgängliggör data som är av stor vikt för skolans digitalisering. Ett annat område där Inera också är involverad är ”Myndighetsrapportering”. Idag saknas en gemensam bild över de olika informationsflöden som finns mellan olika myndigheter och huvudmän. Informationsflöden ska identifieras dels för att säkra interoperabilitet och peka på de tekniska standarder som finns eller behövs och dels för att arbeta mer strategiskt och effektivt med data. På så sätt hoppas man att man kan minska den administrativa bördan för lärare.

Inera leder det tredje området ”Elev byter skola”. Tanken är att när en elev byter skola ska viss information följa mer per automatik och annan efter överenskommelse. Informationen ska kunna hämtas på ett säkert och effektivt sätt. Arbetsgruppen fortsätter det arbete som initierats genom Vinnovastudien ”Standarder för datadrivna processer i skolan” och en förstudie av Inera 2020. Juridiska frågetecken ska identifieras och tekniska standarder ses över. Dessutom ska de identifiera scenarier när en säkrare digital kommunikation behövs.

Till toppen av sidan