Aktuellt

Patrik Sundström om kraftsamling kring fortsatt digitalisering i välfärden

I början av sommaren tillträdde Patrik Sundström som tillförordnad vd på Inera. Han kommer senast från Sveriges kommuner och regioner, SKR, där han hade rollen som digitaliseringschef, CDO. Här ger han sin syn på vad som kommer vara viktigt för välfärden, och Inera, framgent.

I rollen som CDO inom SKR samordnade Patrik Sundström SKR-koncernens arbete kring digitalisering i det offentliga Sverige. Det innebar att han under många år jobbat tätt ihop med landets kommun- och regionledningar och på så sätt fått en stor förståelse för de behov, möjligheter och utmaningar som kommuner och regioner står inför. Han har också haft ett nära samarbete med Inera och känner både organisationen och många medarbetare sedan tidigare.  

Ineras uppdrag har aldrig varit viktigare än just nu, säger Patrik Sundström och fortsätter: 

Patrik Sundström, vd Inera.
Patrik Sundström, tillförordnad vd på Inera.

– Välfärden står idag, inte om tio år utan just idag, i ett läge där utmaningarna är större än någonsin tidigare. Det handlar om brist på arbetskraft, stora ekonomiska underskott, ökat tryck på välfärdstjänster i och med en åldrande befolkning samt helt nya förväntningar från invånare kopplat till hur välfärd ska erbjudas och levereras. Det mest kraftfulla verktyget för att möta detta är att dra nytta av teknikutvecklingen för att arbeta på nya och smarta sätt. Tittar vi i backspegeln har stora kliv i samhällsutvecklingen alltid tagits i samband med teknikskiften. Digitalisering är vår tids teknikskifte och det är hög tid att öka takten i förflyttningen.  

Som kommunernas och regionernas digitaliseringsbolag har Inera en central roll och stor möjlighet att göra skillnad menar Patrik Sundström:  

– Inera är navet, kittet, som för samman kommuner, regioner och privata välfärdsutförare. Idag gör vi detta på ett otroligt bra sätt inom hälso- och sjukvården. Det ska vi fortsätta med och vidareutveckla. Men vi behöver bli en ännu större del av lösningen för kommuners behov av digital utveckling och samarbete inom andra områden som exempelvis skola och socialtjänst. Det finns så mycket att vinna på att samlas kring en kommungemensam infrastruktur för informationsutbyte, än att alla 290 kommuner ska försöka lösa det på egen hand. 

Kommunerna i fokus

Att hitta de mest effektiva lösningarna för kommunerna står i fokus för Inera. En utmaning som inte är helt lätt. Vi har 290 kommuner i Sverige som har väldigt olika förutsättningar när det kommer till storlek, invånarantal, befolkningssammansättning och ekonomi. Samtidigt har alla samma uppdrag gentemot invånare.  

SKR har i samarbete med landets kommuner drivit ett arbete med att ta fram en ny strategisk agenda ”Det kommunala handslaget” för välfärdens digitalisering. Den bereds nu i SKR:s politiska organisation med sikte på beslut före årsskiftet, samtidigt som en handlingsplan för handslaget tas fram, som syftar till att gå från ord till gemensam handling.  

Detta kommer vara vägledande för Ineras kommunarbete och vad det konkret kommer innebära är något som Inera arbetar med tillsammans med det kommunala programrådet som är Ineras forum för att identifiera, prioritera och värdera nya initiativ. Gruppen möttes senast i september.  

– Vi hade en bra dialog på mötet där vi pratade om vägen framåt. Det finns en stor vilja från alla att hitta gemensamma lösningar som är kostnadseffektiva. Ofta önskas helhetslösningar från “hyllan” som kan pluggas in i kommunernas verksamhet och direkt vara igång. Samtidigt är alla medvetna om att det många gånger är en utmaning att hitta samsyn där alla kommuner är med. Behoven skiftar stort mellan kommunerna vilket komplicerar när nya nationella lösningar ska tas fram.  

Centralt för att lyckas är ett tätare samarbete såväl mellan kommuner och Inera som mellan SKR, Inera och Adda för att kunna ta fram enhetliga erbjudanden till både kommuner och regioner.  

– Kommuner och regioner ska inte behöva fundera på vem som gör vad, det ska hanteras inom SKR-koncernen, säger Patrik Sundström. 

Sverige långt fram när det gäller digital infrastruktur – inom vissa områden

Jämfört med andra länder ligger Sverige långt fram när det gäller digital infrastruktur och nationella tjänster inom hälso- och sjukvårdssektorn. Patrik Sundström framhåller att det arbete som Inera och regionerna gjort tillsammans är en stor del i det men menar samtidigt att det råder okunskap på samhällsnivå kring allt som faktiskt är gjort kring den digitala infrastrukturen och nationella tjänster.  

– Det är många som inte vet vad som finns och man känner inte till att det är Inera som ligger bakom. Men faktum är att den nationella digitala infrastruktur som Inera tillsammans med framför allt regionerna byggt upp är i världsklass. Det finns få länder som kan visa upp motsvarande nytta med nationell infrastruktur och nationella tjänster. Det ska vi vara stolta över. Och med det i ryggen känna lust inför att ta nästa steg. 

Men om hälso- och sjukvården sticker ut positivt menar Patrik Sundström att det inom andra sektorer och framför allt mellan dem, i princip saknas en nationell digital infrastruktur. 

– Det är idag väldigt otydligt var svensk offentlig sektor är på väg när det gäller digitalisering. Det finns ingen gemensam riktning mellan stat, kommun och region. I själva verket får kommuner, regioner och privata utförare ägna mycket tid och resurser åt sådant som den nationella nivån gemensamt borde ha löst ut. Det handlar till exempel om möjligheten att identifiera sig i de digitala miljöerna, om behörigheter och åtkomst till information, om rättsliga tolkningsanvisningar, om standardiserade gränssnitt för informationsutbyte och om en tydlighet kring vilken av alla myndigheter och nationella organisationer som gör vad. 

Samarbete på flera nivåer för att utveckla välfärden

Att utveckla samarbetet mellan aktörer i det offentliga Sverige är något som Patrik Sundström vurmar för i flera sammanhang. Han refererar till att E-hälsomyndigheten i juni tilldelades sju nya regeringsuppdrag som bland annat handlar om att myndigheten ska ta fram ett förslag till en färdplan för genomförandet av en nationell digital infrastruktur för hälso- och sjukvården. 

– Det har länge drivits ett önskemål om ökat statligt engagemang i frågor som dessa, inte minst från Ineras ägare som också är våra kunder. Jag ser positivt på att regeringen nu kliver fram vilket sätter frågorna på agendan och det skapas en diskussion kring dessa frågor som Inera och regionerna arbetat med under många år. Att vi nu krokar arm med andra organisationer som statliga myndigheter är bra för att vi ska komma snabbare framåt. Ingen aktör kan ensamt ta nästa kliv när det gäller digitaliseringen i det offentliga Sverige. Det behövs flera organisationer som med gemensamma krafter kan bidra med olika delar med ett gemensamt mål att utveckla välfärden, säger Patrik Sundström. 

Men till sist handlar det om förmågan att göra på nya sätt

Teknik, infrastruktur och juridik i all ära, men till sist handlar det om att göra på nya sätt, säger Patrik Sundström och framhåller att lösningen på välfärdens utmaningar egentligen inte handlar om tekniken utan om vanans makt.  

– Vår stora utmaning är inte tekniken utan att skapa förutsättningar för nytt beteende och nya arbetssätt i stora, komplexa organisationer där det finns mycket historik, hierarki, många olika professioner och viljor. Att driva och leda utvecklingen i den miljön är den stora utmaningen.  

På vilket sätt kan Inera vara relevanta i det?   

– Vi behöver förstå utmaningarna och behoven och designa vårt erbjudande och våra tjänster utifrån det. Att vi utgår från kommuners och regioners behov när vi tar fram nya lösningar och tjänster så vi inte står med tjänster som de inte klarar av att införa hela vägen. Framgången för Inera ska inte mätas i hur många nya smarta tjänster vi har tagit fram utan i vilken utsträckning tjänsterna används för att skapa nytta för dem som vi ytterst finns till för; patienter, anhöriga och medarbetare 

Fler nyheter

Prenumerera på Ineras nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om Ineras tjänster, projekt och kommande evenemang. Läs intervjuer med kunder och experter. Aktuellt från Inera skickas en gång i månaden.

Nyheter

Här hittar du övergripande nyheter om Inera.

Till toppen av sidan