Aktuellt

Möt Ineras föreläsare på Vitalis

Inera medverkar i flera seminarier på e-hälsomässan Vitalis i slutet av maj. Här berättar några av föreläsarna om vilka viktiga digitaliseringsfrågor i välfärden som de kommer att tala om. Möt verksamhetsutvecklare, analytiker och medicinskt sakkunniga från Inera.

Björn Olars, verksamhetsutvecklare

Deltar på Vitalis i ett seminarium om erfarenhetsutbyte kring stöd och behandling via internet.

Björn Olars, verksamhetsutvecklare på Inera.
Björn Olars är verksamhetsutvecklare på Inera.

1. Vad ska du tala om?

– Tillsammans med representanter från tre regioner ska jag diskutera de otroliga möjligheter som finns med Ineras tjänst Stöd och behandling där vårdgivare själva kan ta fram internetbaserade behandlingsprogram för invånare genom 1177. Vi kommer fokusera på banbrytande initiativ och de nyttor som tjänsten ger för att bidra till en god nära vård.

2. Varför är detta viktigt?

– Det viktigaste vi kan göra i offentlig verksamhet i dagsläget är att samverka för att nyttja de resurser vi har på bästa sätt. Stöd och behandling är en tjänst som ger just den möjligheten genom att redan finnas tillgänglig för vårdgivare i hela landet och kunna anpassas efter verksamhetens behov. Den explosiva ökning i användning som skett de senaste åren visar på förändringsvilja och nyfikenhet hos verksamheterna – antalet behandlingsprogram som erbjuds via tjänsten har ökat med över 1400 procent på fyra år. För att få ut mesta möjliga av nya tillvägagångssätt gäller det att ta rygg på dem som banat väg och ta hjälp av verktyg som man redan har.

3. Vilka utmaningar har vårdgivare inom detta område och hur svarar Inera mot behoven?

– Vi har ett extraordinärt utmanande läge i svensk välfärd med långa väntetider till behandling på flera håll. Här har vi ett verktyg som kan möta en del av utmaningarna – särskilt när det används i kombination med övriga delar av 1177. Stöd och behandling må ha vuxit i användning, men än har vi bara skrapat på ytan till vad tjänsten kan bidra till framåt – som effektivare vårdbesök, mindre administrativ börda och ökad trygghet för varje enskild patient. Inera möter upp behoven genom en nysatsning på att stödja användningen med utbildning, nätverkande och samordning. Vi vill också göra det lättare att dela kunskap genom att etablera en funktion för att kunna nyttja behandlingsprogram utvecklade inom Stöd och behandling nationellt.

Andreas Leifsson, analytiker

Deltar på Vitalis i ett seminarium om nordiska hälsoportaler.

Andreas Leifsson är analytiker på Inera.

1. Vad ska du tala om?

– Jag presenterar ett nordiskt projekt om nationella e-hälsoportaler. Projektet initierades och leds av Norge och därför deltar även seniorrådgivarna Jarle Hersvik och Mihai Dumitresco från Avdeling innsikt og innovasjon på Direktoratet for e-helse i Norge. Vi kommer att prata om varför projektet genomförs årligen och hur utvecklingen för hälsoportalerna i de nordiska länderna ser ut.

2. Varför är detta viktigt och hur används resultaten?

– Som marknads- och omvärldsanalytiker på Inera arbetar jag till exempel med att undersöka och analysera attityd, nöjdhet och användning av våra tjänster, framför allt 1177.se som vänder sig direkt till invånarna. Genom nationella jämförelser kan vi se våra styrkor och brister och därigenom få vägledning till hur vi kan utveckla oss.

3. Vilka behov finns inom området och hur svarar det nordiska projektet mot dessa?

– Regionerna behöver få en bild av hur 1177.se står sig i jämförelse med motsvarigheterna i de länder som liknar Sverige mest. Föreläsningen tydliggör områden där regionerna i samarbete med 1177.se kan utvecklas. Det kan exempelvis handla om vilka inloggade tjänster som respektive land satsat mest på.

Christina Kling Hassler, medicinsk chef

Deltar på Vitalis i ett seminarium om hur vi säkrar sömlösa vårdflöden.

Christina Kling Hassler, medicinsk chef på Inera
Christina Kling Hassler är medicinsk chef på Inera.

1. Vad ska du tala om?

– Med en allt mer fragmentiserad vård finns ett stort behov av att hålla ihop patientens informationsöverföring inom och mellan vårdgivare i regioner och kommuner. Sömlösa vårdflöden kan stödjas av digitala invånartjänster och vårdgivartjänster i samklang. Det tar vi upp på seminariet och föreslår ett långsiktigt arbete mot ett gemensamt önskat läge kring sömlösa vårdflöden för regioner, kommuner och Inera.

2. Varför är det viktigt?

– Om vi har samsyn kring det önskade läget kan vi bättre undersöka förutsättningar och möjligheter. Patienter, särskilt i komplexa vårdflöden, upplever att vården inte hänger ihop. De känner sig otrygga och tvingade att själva administrera sin vård. Dagens vårdflöde över organisationsgränserna medför dessutom ett stort manuellt arbete i verksamheterna som innebär risker, kvalitetsbrister och inte minst avsevärt resursslöseri.

3. Vilka utmaningar finns inom området och hur svarar Inera mot behoven?

– Alla regioner och kommuner har utmaningar i samband med överlämningar inom och mellan region och kommun. Ineras befintliga tjänster har förmågor som kan utnyttjas, kompletteras och samverka för att skapa större nytta hos invånare och ute i verksamheterna. Konceptet Sammanhållen planering syftar till exempel till att stödja patienter i en fragmentiserad vård där Inera ska vara kittet mellan olika aktörer.

– På 1177 ska patienten kunna följa sin vård men för att vårdflödet ska löpa smidigt och säkert måste stöd också ges till arbetet inne i vården och mellan aktörerna. Ärendehantering, inklusive informationsdelning i vårdflödet, stöds av flera av Ineras verksamhetstjänster som Elektronisk remiss, Utbudstjänsten och Nationell patientöversikt. Vårt förslag innebär en del vidareutveckling men bygger framför allt på att återanvända, optimera och maximera nyttan av befintliga tjänster och redan gjorda investeringar.

David Ulfstrand, projektledare

Deltar på Vitalis i ett seminarium om om nationell arkitektur – var den finns och hur den kan ge bästa stöd till kommuner och regioner.

David Ulfstrand, projektledare på Inera.
David Ulfstrand är projektledare på Inera.

1. Vad ska du tala om?

– Tillsammans med Ineras CTO Sara Meunier och Stefan Gustavsson, chef för sektion Samverkansarkitektur och FoU, är jag med på ett pass om den nationella it-arkitekturen och vilka problem som kan lösas i äldreomsorgen om man hittar gemensamma arbetssätt och strategier för att standardisera informationsbyte, kommunikationsprotokoll och plattformar. Min del handlar om kommunernas it-arkitektur och hur den kan göra det enklare att handla upp rätt verksamhetssystem eller stöd för välfärdsteknik som trygghetslarm, kameratillsyn, läkemedelsautomater och digitala lås. På scen kommer jag också att samtala med Tobias Leverin från Grästorps kommun som var med när vi skrev en rapport kring API:er i välfärdsteknik.

2. Varför är det viktigt?

– I en befolkning där fler lever längre men har behov av mer stöd och hjälp för att klara sin vardag ökar kraven på tekniska lösningar både i hemmen och på boende för äldre. Kommunerna är dessutom pressade av en ekonomisk verklighet med mindre resurser men högre krav på service. Att arbeta gemensamt med arkitekturfrågor och standardisering är en av många pusselbitar som måste finnas på plats för att hjälpa kommunerna att klara dessa utmaningar.

3. Vilka utmaningar finns inom området och hur svarar Inera mot behoven?

– Förhoppningsvis behöver inte framtidens medarbetare i vård och omsorg ha flera olika mobiltelefoner, digitala nycklar eller arbeta i parallella system för att lösa en uppgift. Med ett gemensamt och överenskommet sätt att lösa problem undviker vi felaktiga upphandlingar, onödiga inlåsningseffekter och ökad komplexitet i medarbetarnas vardag. För att uppnå det måste kommuner, leverantörer och andra parter som exempelvis Inera samlas och hjälpas åt.

Mer om Vitalis 2023

Information om konferensen

Vitalis är öppet för besökare och sänds även digitalt. Läs mer om programmet här och boka din plats idag.

Ineras seminarier på Vitalis 2023

Den 23-25 maj går årets Vitalis av stapeln. Inera är naturligtvis på plats och håller ett stort antal seminarier som bland annat handlar om barn och unga i 1177, hur vi skapar ökad nytta i framtiden med Säker digital kommunikation, vad vi kan göra redan idag för att digitalisera den kommunala hälso- och sjukvården och 1177 direkt som är den nya digitala ingången till vården.

Till toppen av sidan