Aktuellt

På väg mot ett modernt socialtjänstsystem

Inera har kartlagt behov kring ett modernt socialtjänstsystem, utifrån vardagen hos personal inom socialtjänstens handläggning av barn- och ungdomsärenden. Arbetet är en pusselbit i ett större arbete där SKR, Inera, Adda och ett antal kommuner arbetat tillsammans mot ett modernt socialtjänstsystem. En av de som är positiva är Britt-Marie Pettersson, chef för socialtjänsten på Malmö stad. Hon ser gärna att takten i det gemensamma arbetet snabbas på, att man snart påbörjar utveckling av delar av ett nytt system som kan börja pilottestas.

Förbättrade möjligheter att involvera klienterna genom att kunna kommunicera digitalt kommer högt upp när handläggarna beskriver förväntningar på ett modernt socialtjänstsystem.

Många kommuner är missnöjda med funktionaliteten i de verksamhetssystem socialtjänsten använder idag. Flera kommuner är i begrepp att upphandla nya system. Malmö stad är en av de kommuner som deltagit i arbetet i detta skede. 

– Det är ett jättespännande initiativ och det är viktigt att vi hjälps åt att ta ett gemensamt grepp kring verksamhetssystem i socialtjänsten i Sverige. Det är ett komplicerat område avseende lagar och regler, men samtidigt är det väldigt bra timing, då vi blivit mer digitala under pandemin, säger Britt-Marie Pettersson, förvaltningsdirektör för en del av socialtjänsten i Malmö Stad. 

Behövs ett brukarperspektiv

Britt-Marie Petterson, socialtjänstchef Malmö stad.

Ineras kartläggning visar att det finns en stor önskan inom socialtjänsten att jobba närmare sina klienter, barn och unga och deras närstående. Tiden tillät inte en fördjupning i invånarperspektivet utan fick tillgodoses via tidigare utredningar som bland annat Socialstyrelsen gjort. Britt-Marie Pettersson menar att ett nytt socialtjänstsystem kan inspireras av hur 1177 används som en form av egenvårdsmodell.  

– Vi vill se ett liknande tänk, där brukare får möjligheter att hjälpa sig själv när behov uppstår. Förstudien är ett bra första steg. Jag hade önskat att man tar med brukarnas perspektiv nu, i ett tidigt skede, fortsätter Britt-Marie Pettersson. 

”Ett 1177 för socialtjänsten”

Arbetet med studien har gjorts av Ineras designteam, som använder metoder för behovsdriven utveckling. Målet med att kartlägga behoven har varit att hitta lösningar som underlättar vardagen för en eller flera definierade målgrupper genom att involvera användaren i processen, i det här fallet socialsekreterare som handlägger ärenden gällande barn och unga.  

Malmö stads Britt-Marie Pettersson nämner flera gånger hur viktigt det är med ett system som hjälper brukaren till självhjälp. 

– Jag önskar att man tänker på samma sätt när det gäller sociala bekymmer som inom hälso- och sjukvårdsområdet. Inom psykiatrin har man, till exempel, tagit fram appar där man kan få stöd och hjälp. Det hade varit jättebra med ett 1177 för socialtjänsten också, som både professionen och invånare kan använda, säger hon.  

Enligt Britt-Marie Pettersson behövs ett modernt system, bland annat för att ge bättre stöd till brukarna och effektivisera arbetet.  

– Den som kan ta hand om sig själv ska ha möjlighet att göra det och de som verkligen behöver oss ska träffa oss mer och få mer stöd. Det är behoven som ska styra och där tror jag digitaliseringen kan avlasta och effektivisera användningen av resurser, säger Britt-Marie Pettersson. 

Tiden är en faktor

Kartläggningen visar att de verksamhetssystem som används idag har olika svagheter och styrkor. Det är exempelvis svårt att orientera sig om var i processen ett ärende befinner sig. Att dela dokument och kommunicera med andra medarbetare som är involverade i samma ärende är ofta omöjligt. Automatiska påminnelser saknas trots att det finns juridiska krav på att strikt följa olika tidsgränser. En annan viktig nytta skulle vara om socialtjänsten skulle kunna dela information digitalt med andra offentliga aktörer, exempelvis skolan och hälso- och sjukvården. 

Min förhoppning är att vi ska landa i ett gemensamt beslut och att vi sedan sätter igång. Tiden är en faktor eftersom väldigt många kommuner redan jobbar med digitaliseringen, säger Britt-Marie Pettersson 

Malmö stad vill bli pilotkommun

Inventeringen visar att fokus bör ligga på områdena ärendeplanering, processtöd, dokumentation, informationsdelning, kommunikation, verksamhetsuppföljning och statistik, samt kunskaps- och evidensbaserad handläggning. Planer finns på att fortsätta kartläggningen genom att studera äldreområdet. Det är särskilt intressant eftersom det omfattar en verksamhet som bedrivs inom två lagrum.  

Malmö stads Britt-Marie Pettersson menar att det är viktigt att projektet fortsätter framåt och inte fastnar i olika utredningar. Hon tycker att det är bättre att det kommer ut några tjänster snabbt, än att vänta tills allt är klart, något som kan pilottestas och sedan finjusteras.  

– Vi är gärna en av flera pilotkommuner. Jag har jobbat inom socialtjänsten i över 30 år och vi pratar mycket om att göra stora förändringar, men vi gör kanske inte alltid de stora förändringar som behövs, säger Britt-Marie Pettersson. 

Hon tror att många ute i kommunerna hoppas på att ett nationellt system ska komma och väntar på att förlänga sina kontrakt.  

– Därför är det så viktigt att Inera finns som stöd för kommunerna och kan hjälpa till att driva på utvecklingen, säger Britt-Marie Pettersson, chef för socialtjänsten på Malmö stad. 

Webbinarium om behov i framtidens socialtjänstsystem

Vad krävs av ett modernt verksamhetssystem för att stödja arbetet inom socialtjänsten? Det har Inera undersökt i en kartläggning som utgått från de behov som socialsekreterare inom barn och ungdom har i sin vardag. Vid ett webbinarium den 18 mars berättar vi om insikterna från arbetet.

Anmäl dig till webbinariet via länken: Webbinarium om behov i framtidens socialtjänstsystem - Inera 

Till toppen av sidan