Aktuellt

1177 Vårdguiden ändrar namn till 1177

Namnet på varumärket 1177 Vårdguiden ändras till 1177. Syftet är en anpassning till det begrepp som redan används allmänt i Sverige idag. Beslutet fattades enhälligt av samtliga regiondirektörer den 1 april, efter beredning av kommunikationsdirektörerna. Aktuella uppdateringar kommer att genomföras nationellt och regionalt löpande under året. En justerad logotyp tas fram under april/maj månad.

Bakgrund

Bilden är en skiss.

Allt färre personer använder begreppet 1177 Vårdguiden. Vid den senaste varumärkesundersökningen bland invånarna konstaterades att nästan hälften av respondenterna svarade ”1177” på frågan vart man skulle vända sig för stöd och vägledning kring hälsa och sjukvård. Andelen som använde hela benämningen ”1177 Vårdguiden” var endast omkring en procent. Regionernas kommunikationsdirektörer har därför gjort bedömningen att varumärkets namn bör anpassas till dagens verklighet.  

Beslut om att varumärkets namn ändras till 1177  

Efter beredning ställde sig kommunikationsdirektörerna 25 februari enhälligt bakom att varumärkets namn anpassas från 1177 Vårdguiden till 1177. Den 1 april fastställde regiondirektörerna beslutet om namnändring. Inera har i uppdrag att genomföra anpassningen och kommer även i samarbete med regionerna att ta fram förslag till budskap för de olika kanaler som ingår i varumärket 1177. 

Vad händer nu?

Nu startar planeringen för de insatserna som behöver genomföras för att justera namnet till 1177. En ny logotyp kommer att tas fram under april/maj. Förändringarna kommer att genomföras successivt, beroende på prioriteringar och resursbehov både nationellt och regionalt.  

Målsättningen är att uppdateringar genomförs nationellt på 1177.se inklusive i varumärkesmanualen under våren och sommaren 2022 och att regionala uppdateringar kan ske parallellt under samma tidsperiod eller under hösten och under första kvartalet 2023. 

Inera kommer att ta fram stöd till regionerna för det arbete som behöver utföras regionalt för att uppdateringar ska kunna ske.  

 Vid frågor kontakta: Sofie Zetterström, affärsområdeschef 1177, sofie.zetterstrom@inera.se, 070-315 71 67. 

Till toppen av sidan