Evenemang

Inera på Vitalis 2024

Varje år möts representanter från kommuner, regioner, privata vårdgivare, myndigheter, akademi och industri för kompetensutveckling och erfarenhetsutbyte på eHälsomässan Vitalis. Förra året deltog nästan 6 000 personer på konferensen som i år går av stapeln på Svenska Mässan i Göteborg 13-16 maj. Inera kommer vara på plats och föreläsa inom flera områden kopplat till digitalisering i välfärden.

Bild från Vitalis 2023

Bland Ineras programpunkter finns seminarier om exempelvis cybersäkerhet, säker läkemedelsanvändning, digital identitet- och åtkomsthantering för kommuner och regioner samt välfärdsteknik. 

Här nedan finner du de seminarier som Inera deltar i.

Cybersäkerhet och dataskydd

Security Operations Centers roll i att säkra välfärden

Föreläsare: Fredrik Rosenberg, Stefan Schörling

Tisdag 14 maj 2024 15:30–16:00 F5

Hur ser egentligen hotläget ut idag? Vad ska vi skydda oss mot och vilka skyddsåtgärder bör vi införa? Och vad gör vi när incidenter verkligen inträffar? Vilken roll har organisationens SOC och hur kan de bidra till att säkra välfärden? Programpunkten riktar sig till dig som ansvarar för det övergripande informationssäkerhetsarbetet, men även till dig som vill veta lite mer rent allmänt. Samtal 25 min.

Digital triage

Nytt verksamhetsstöd i 1177 möjliggör effektivare och säkrare vårdbedömningar på distans

Föreläsare: Kerstin Hörnsten

Tisdag 14 maj 2024 11:00–11:20 A5

Inera utvecklar ett nytt verksamhetsstöd (Rådgivningsstödet) som ska ge sjuksköterskor på 1177 på telefon ett ännu bättre stöd för ett strukturerat arbetssätt och på så vis möjliggöra effektivare och säkrare vårdbedömningar. Ineras analyser av allvarliga vårdavvikelser inom 1177 på telefon visar att i de flesta fall saknas ett strukturerat arbetssätt. I utvecklingen av ett nytt verksamhetsstöd har samtalsprocessen varit central och vägledande för att ge bästa möjliga stöd för sjuksköterskorna att genomföra effektivare och säkra vårdbedömningar. Anna Carin Wahlberg (KI) och Silje Rysst Gustafsson (LTU) har genomfört en litteraturöversikt av totalt 62 artiklar med syfte att beskriva det vetenskapliga underlaget för samtalsprocessen. Resultatet visar att ett flertal artiklar ger stöd för samtalsprocessens fem faser.

1177 direkt – erfarenheter från det första året

Föreläsare: Göran Thörn, Ida Kedling, Mäjt Wik, Sven-Åke Svensson

Tisdag 14 maj 2024 14:00–14:20 A5

1177 direkt är en ny digital ingång till vården, som fungerar som ett alternativ för invånarna, i stället för att till exempel ringa 1177 eller till vårdcentralen. Genom 1177 direkt får invånaren en första digital symtombedömning och hänvisning till egenvårdsråd, akut vård eller digital vårdkontakt. Syftet är att förbättra tillgängligheten till första linjens vård och att effektivisera användningen av vårdens resurser. Ett tiotal regioner har gått in samtidigt i den gemensamma tjänsten, och det finns stora möjligheter till samverkan och ett gemensamt lärande. Seminariet diskuterar erfarenheter, utmaningar och möjligheter ett år efter att tjänsten började tas i bruk.

Kan ett metodstöd bidra till en mer strukturerad och effektiv vårdbedömning via chatt?

Föreläsare: Charlotte Ahlström, Elisabeth Kvilén Eriksson

Tisdag 14 maj 2024 11:20–11:40 A5

Skriftlig kommunikation innebär risk för missförstånd, men nu sker allt fler bedömningar inom vården via chatt. Det innebär ett nytt arbetssätt inom vården samtidigt som många invånare också är ovana att kommunicera skriftligt om sina vårdbehov. Hur ska den skriftliga kommunikationen bli både smidig och patientsäker? Tillsammans med tolv regioner har Inera tagit fram ett metodstöd.

Framtidens journal

En förberedd invånare – om patientinformation i digitala kallelser via 1177

Föreläsare: Eva-Lena Nordqvist, Marie Alverslid, Susanna Schultz, Victoria Sandqvist, Lennie Lindberg

Onsdag 15 maj 2024 09:00–09:30 F6

Implementeringen med att få sin kallelse till vårdbesök digitalt, via 1177, pågår i hela Sverige. Men att också få tillgång till för besöket relevant patientinformation via 1177 är nytt. Lyssna om lärdomarna från ett samverkansprojekt mellan Inera och Region Skåne där vi tar er med på vägen i vad som kan komma att tillhandahållas som en nationell möjlighet framöver.

Nu tar vi farväl av papper i laboratoriebeställningar och svar över regiongränser!

Föreläsare: Rebecca Ceder, Andreas Mårtensson, Christel Bengtner, Christina Kling Hassler

Onsdag 15 maj 2024 15:30–16:00 F6

Varje år skickas tusentals prover för analys till laboratorier utanför den egna regionen, så kallade skickeprover. Detta görs på grund av kompetens-, utrustnings-, volym- och kvalitetsskäl. Det finns ett stort behov av en nationell digital tjänst för att kunna hantera elektroniska beställningar och svar av skickeprover, då denna beställnings- och svarsprocess idag till stor del fortfarande är pappersbaserad. Föreläsningen avser att visa hur befintlig infrastruktur genom 1177 Egen provhantering, som redan är implementerad i de flesta regioner, kan vidareutvecklas för att användas för skickeprover utan att ge stora förändringar i processen för den som beställer analyser eller får svar. Digitalisering av denna process skulle minska risken för vårdskador, frigöra vårdresurser samt att snabbt kunna tillgängliggöra analyskapacitet vid pandemier.

Mikrobiologiska laboratoriesvar i NPÖ och 1177 Journal – hur arbetar Inera och SKR NAG-kodverk mikrobiologi för att skapa struktur och nytta

Föreläsare: Rebecca Ceder, Tobias Blomberg

Onsdag 15 maj 2024 16:00–16:30 F6

Presentationen berättar vilka möjligheter som finns att visa upp mikrobiologiska laboratoriesvar i NPÖ och 1177 journal. Under presentationen beskrivs hur NPU- och Snomed CT-koder används för att skapa struktur på informationen för att ge god nytta i vården. Även en statusrapport från arbetet med NAG – Kodverk inom klinisk mikrobiologi presenteras. Under presentationen beskrivs även övergripande hur presentation av laboratoriesvar från klinisk kemi sker samt planeringen för att hantera provsvar för patologisvar.

Enhetlig Uppmärksamhetsinformation i NPÖ och 1177 journal

Föreläsare: Andreas Mårtensson, Anneli Duveborg, Joachim Swedenborg

Torsdag 16 maj 2024 08:30–09:00 F6

Socialstyrelsen har utvecklat och förvaltar nu den informationsspecifikation samt det kodurval som är grunden till en nationellt enhetlig Uppmärksamhetsinformation. Inera har utvecklat sina båda tjänster Nationell patientöversikt och 1177 journal samt tagit fram ett tjänstekontrakt som beskriver informationsutbytet från vårdgivarnas journalsystem. Arbete pågår vid journalsystemleverantörer för att kunna hantera uppmärksamhetsinformation enligt informationsspecifikationen och dela den med andra vårdgivare och till patienten. En nationellt gemensam informationsspecifikation skapar en unik möjlighet att stärka patientsäkerheten genom en i detalj beskriven uppmärksamhetsinformation som skapar en enhetlig och förutsägbar informationsmängd.

Arkitekterna i fokus - interoperabelt informationsutbyte enligt T2

Föreläsare: Anders Malmros

Torsdag 16 maj 2024 09:00–09:30 F6

Presentation av hur framtida integrationer enligt den nya interoperabilitetsarkitekturen för svensk välfärd, T2, kommer utformas.

Nationell terminologitjänst – Samverkan kring innehåll och struktur för kodverk, urval och mappningar

Föreläsare: Erik Tainio Lagusson, Lars Börjeson

Torsdag 16 maj 2024 11:30–12:00 F6

Idag finns kodverk, urval och mappningar på många olika ställen i vårdsverige men även inom en region. Det är svårt att samverka om gemensamma definitioner och likvärdiga kodverk skapas parallellt i olika regioner. Kodverk och urval är en informatisk resurs som möjliggör interoperabilitet mellan aktörer. Nu håller Inera på att bygga en nationell terminologitjänst för att utbyta kodverk, urval och mappningar mellan regionerna. Den är sedan årsskiftet i produktion. Vi vill presentera vilka direkta nyttor som erhålls med en terminologitjänst men även hur den ser ut och vilken funktionalitet som finns.

Effektivare informationsförsörjning genom Ineras tjänst för Informationsutlämning till kvalitetsregister

Björn Hultgren, Anna Trinks, Tom Lundholm

Tisdag 14 maj 2024 15:30–16:30 A2

Arbetet med att ta fram en effektivare informationsförsörjning mellan vårdinformationssystem och Nationella kvalitetsregister ökar nu takten rejält. Informationsförsörjningen som sker via den nationella infrastrukturen, samma som för Nationell patientöversikt och 1177 journalen, står inför betydande metod- och teknikutveckling.

Kom och lyssna, ställ frågor och ta del i det utvecklingsarbete som SKR, Inera, regionerna, kvalitetsregister och registercentrum gör tillsammans. Utvecklingen innebär bland annat att informationsförsörjning till registren kan ske helt utan användarinteraktion och tar bort dagens dubbelarbete helt!

På sessionen kommer vi även beröra hur det går med breddinförandet? Kan arbetet ske för flera register samtidigt? Hur bidrar leveranserna till nationellt system för kunskapsstyrning? Vilka mervärden och effekthemtagningar innebär arbetet? Hur kan informationsförsörjning till de nationella kvalitetsregistren bidra till en ökad enhetlighet i den kliniska vardagsvården är några av de frågor vi diskuterar.

Hjälpmedelsriksdagen

Hjälpmedelsriksdagen är ett nationellt möte för att synliggöra vikten av en välfungerande hjälpmedelsförsörjning. Här samlas politiken, myndigheter, branschen och intresseorganisationer för att bidra till att hjälpmedelsförsörjningens frågor flyttas fram på den politiska dagordningen, i den faktiska planeringen och i det allmänna medvetandet.

Hjälpmedelsriksdagen arrangeras som en fristående konferens parallellt med Vitalis den 14 maj 2024. I anmälan ingår besök på Vitalis utställning den 14–16 maj.

Inera deltar med följande programpunkt:

Vad är Hjälpmedelstjänsten?

Föreläsare: Helena Ahlm

Tisdag 14 maj 2024 11:35–11:50 Svenska Mässan -Lokal A1

Kärnan i Hjälpmedelstjänsten är en databas med information med cirka 750 000 hjälpmedel, för syn, hörsel och förflyttning mm. I tjänsten kan hjälpmedelsleverantörer presentera information om sina produkter, regioner och kommuner kan enkelt hitta hjälpmedel för att skapa avtal och vårdpersonal kan finna hjälpmedel. Under 2024 lanseras ny funktionalitet där produkter från Hjälpmedelstjänsten kommer visas upp på Hitta Hjälpmedel på 1177. Då har invånare möjlighet att söka och se information om vilka hjälpmedel som finns tillgängliga i den egna regionen. I presentationen demonstreras hur Hjälpmedelstjänsten fungerar samt nyttan för de olika kundgrupperna.

Identitet och infrastruktur

Digital identitet- och åtkomsthantering för kommuner och regioner

Föreläsare: Sara Meunier, Stig Carlsson

Onsdag 15 maj 2024 14:00–14:30 A6

I denna programpunkt kommer vi att prata om faktorer som skapar behov av lösningar inom digital identitet- och åtkomsthantering, samt hur man brukar möta dessa behov. Vi kommer både att prata om områden där det finns mogna lösningar och beröra områden där det inte är lika tydligt hur behoven ska mötas. Inera har tjänster för e-tjänstelegitimation som idag används av många kommuner och regioner. I takt med att digitaliseringen ökar blir dock framtida mål tydligare. Mål som att en medarbetares e-tjänstelegitimation kan täcka alla behov som uppstår i tjänsten, att behörighetsgrundande information kan hanteras på ett effektivt sätt och skyddas vid kontakter med andra organisationer, att olika tillitsramverk harmoniseras och att tjänster inom området är robusta samt motståndskraftiga mot påverkan.

Referensarkitektur för Identitet och åtkomst, i teori och praktik

Föreläsare: Tomas Fransson, Viktor Lindström

Onsdag 15 maj 2024 16:00–16:30 A6

Verksamhetsnytta med Referensarkitektur för Identitet och åtkomst från Inera.

Informationsdriven Socialtjänst / äldreomsorg

Effektivisering och Innovation: Öka patientsäkerhet, förbättra servicen till invånarna och frigör tid

Föreläsare: Johan Norén, Karin Bengtsson, Maria Ehrndal

Torsdag 16 maj 2024 08:55–09:35 A3

Ökad patientsäkerhet, bättre service till invånaren och frigjord tid motsvarande drygt 15 årsarbetare. Det är några av nyttorna som skulle kunna uppnås i en kommun med 85 000 invånare som går från att arbeta analogt och använda telefon, fax och post till att tillsammans med andra vårdgivare fullt ut nyttja fyra av Ineras befintliga tjänster för att utbyta information. Ineras strateg Karin Bengtsson berättar om möjligheterna som nyttokalkylen ”Optimerat läge för kommunerna” visar på.

Sammanhållen vård-och omsorgsdokumentation. Nära vård med modiga kommuner som ser framgångsfaktorer med SVOD:en

Föreläsare: Johanna Berntsen, Belina Pllana, Lisbeth LöpareJohansson, Helena Ardehed, Annelie Amigelius, Madeleine Hansback, Karin Bengtsson

Onsdag 15 maj 2024 15:30–16:30 A3

För att klara hälso- och sjukvården och omsorgens utmaningar ställer vi om till Nära vård och nya arbetssätt utvecklas. Det kräver förändringar och möjliggörare. En möjliggörare är lagen om Sammanhållen vård och omsorgsdokumentation (SVOD). Följ med SVOD:en på resan med utgångspunkt i omställningen till Nära vård till att i finalen lyssna till Ljusdal och Krisitanstads arbete med lagen hemmavid och Ineras planer på nationella lösningar.

Kliniska stöd

Sammanhållen vårddokumentation i fokus - så jobbar Inera med behovsfångst för att ta NPÖ till nästa nivå

Föreläsare:Anneli Duveborg, Lotta Bergman

Onsdag 15 maj 2024 14:30–15:00

Under seminariet ges konkreta exempel på varför Nationell patientöversikt (NPÖ) behövs även när många vårdgivare använder samma journalsystem. Inera berättar hur man i dialog med användare jobbar med behovsfångst. Vi berättar om några av de förslag till förbättringar vi identifierat, samt hur ni som användare kan påverka vilka av dessa som kommer att implementeras.

Läkemedel – kunskapsstöd

Så kan vi göra läkemedelsanvändningen säkrare

Föreläsare: Birgit Eiermann, Malin Sandberg

Onsdag 15 maj 2024 13:45–14:10 A5

Det finns stora möjligheter att göra läkemedelsanvändningen ännu säkrare! På Inera har vi inventerat problem och behov som finns kopplat till tillgång på korrekt information och kunskapsstöd för läkemedel. Vi har identifierat lösningar som skulle kunna öka patientsäkerheten samt ge ökad trygghet och bättre arbetsmiljö för personalen. Det innebär även i förlängningen minskade kostnader för läkemedel och biverkningar. Detta har resulterat i en målbild för säkrare läkemedelsanvändning. För att lösningarna ska kunna realiseras behöver Inera, regioner med flera ta ett gemensamt grepp. Syftet med föredraget är att visa på möjligheterna och väcka en förändrings- (och betalnings-) vilja.

Information om restanmälda läkemedel finns nu i Sil – hur påverkas regionens arbete?

Föreläsare: Birgit Eiermann

Onsdag 15 maj 2024 14:40–15:00 A5

Brist på läkemedel p.g.a. restanmälningar skapar stora problem i vården, för apotek och patienter. Införandet av informationen om restanmälda läkemedel som kommer från Läkemedelsverket i Sil (Svenska informationstjänster för läkemedel) kan leda till förändringar och förbättringar på arbete som regioner bedriver. Under hösten 2023 genomfördes intervjuer med några läkare och personer som arbetar med läkemedelsbrister i regioner. Resultatet av arbetet visar på effekter på kort och lång sikt. Även behov och önskemål om förbättringar i informationen framkom.

Nationell digital infrastruktur

Inera: summan av ett antal modiga beslut - men vad krävs för att Sverige ska ta nästa steg?

Föreläsare: Patrik Sundström

Tisdag 14 maj 2024 11:20–11:30 F-Expo

Digitaliseringen av svensk hälso- och sjukvård ligger på många områden i yttersta världsklass. Både vad respektive kommun, region och privat vårdgivare gör var och en för sig – och vad man under dryga 20 år har gjort gemensamt. Därutöver har vi ett näringsliv inom health tech som är pionjärer och står för en stor del av Europas mer transformativa innovationsförmåga. Ett antal modiga beslut har tagit oss till den plats vi idag är på. Samtidigt bygger nuläget till stor del på idéer och beslut som fattades för länge sedan. I en tid präglad av nya utmaningar, snabb teknikutveckling, ökade förväntningar och radikalt nya möjligheter, krävs modiga beslut som gör att Sverige inte stannar upp utan tar nästa steg. Vilka kan de modiga besluten vara?

Panel med E-hälsomyndigheten, Socialstyrelsen, SKR, Inera och Regeringens samordnare

Föreläsare: Ameli Norling, Gunilla Nordlöf, Mattias Fredriksson, Patrik Sundström, Tomas Werngren

Tisdag 14 maj 2024 11:30–12:00 F-Expo

Samtal om aktuella frågor inom den nationella digitala infrastrukturen.

Nordiska e-hälsoportaler 2023

Föreläsare: Andreas Leifsson

Tisdag 14 maj 2024 10:55–11:20 F4

Varje år genomförs en nordisk studie kallad ”Nordic National Health Portals”. Inera representerar Sverige genom 1177.se. Syftet med studien är att inspirera över landgränserna och att ge insikter kring likheter och skillnader som kan användas för att utveckla egna tjänster eller etablera samarbete.

Personalisering inom hälso- och sjukvården

Nu öppnar 1177 för vårdpersonal!

Föreläsare: Anna Strömblad, Lars Rex, Mats Bojestig, Sofie Zetterström, Ylva Andersén

Onsdag 15 maj 2024 13:00–13:45 F4

1177 är ett av Sveriges starkaste varumärken och tjänsterna används av många miljoner invånare varje månad. I maj öppnar en ny del av 1177 som riktar sig till vårdpersonal. Innehållet bygger inledningsvis på de nationella kunskapsstöd som har tagits fram av regionernas system för kunskapsstyrning. I kommande etapper ska fler kunskapsstöd integreras i 1177 för vårdpersonal, och på sikt ska även en inloggad del utvecklas, där medarbetare ska kunna nå sina personliga tjänster och verktyg med en inloggning. 1177 fortsätter därmed att vara Sveriges samlingsplats och samarbetsyta för både invånare, patienter, närstående och medarbetare i vård och omsorg.

Sammanhållen planering på 1177 – en mötesplats för invånare och medarbetare i vård och omsorg

Föreläsare: Cecilia Qwinth, Kristina StenssonLjungdahl, Lisbeth LöpareJohansson, Sven-Åke Svensson, Sofie Zetterström

Onsdag 15 maj 2024 14:15–15:00 F4

Sammanhållen planering är ett projekt som syftar till att utveckla översiktsvyer i 1177.se för både invånare och vårdpersonal, så att vård- och omsorgsinsatser blir mer överskådliga och koordinerade för alla som är berörda. I den fragmentiserade vården och omsorgen riskerar patienter med komplexa vårdbehov och många vårdkontakter att tvingas bli projektledare för sin egen vård. Genom att göra vårdplaner, bokade tider, egenvårdsråd, läkemedelslistor och kontaktuppgifter synliga och samlade kan patienter och närstående känna sig trygga och informerade, och fokusera på hälsa och livskvalitet. Vård- och omsorgspersonal får enkel tillgång till aktuell information och kan arbeta mer effektivt.

Barn och ungas rätt till bästa möjliga hälsa

Föreläsare: Hebbah Elgindy-Johnsson, Jenny Magnusson Österberg, Mårten Skogman

Moderator: Lennie Lindberg

Onsdag 15 maj 2024 15:30–16:10 F4

Socialstyrelsen fick 2023 regeringens uppdrag att, tillsammans med fem expertmyndigheter, ta fram ett nationellt hälsoprogram för barn och unga till och med 20 års ålder. Programmet syftar till att främja goda förutsättningar för utveckling och hälsa för invånare mellan 0–20 år och där kan digitalisering vara ett av flera verktyg för att uppnå målen. Samtidigt är 1177 ett av Sveriges starkaste varumärken och tjänsten används av många miljoner invånare varje månad. Men information och tjänster är i de flesta fall anpassade för vuxna och kan vara svåra att förstå och använda för barn och unga. Hur ser Socialstyrelsens uppdrag ut och hur kan vi genom samverkan ta oss framåt mot den gemensamma målbilden?

 

Sjukhusvård i hemmet

Paneldiskussion införande av Sjukhusvård i hemmet

Föreläsare: Boel Mörck, Björn Ekmehag, Boubou Hallberg, Daniel Lasserson, Margareta Haag, Patrik Sundström

Onsdag 15 maj 2024 14:30–15:00 F-Expo

Paneldialog om sjukhusvård i hemmet.

Strategi och uppföljning

Gemensam målbild för 1177 - hur ligger vi till?

Föreläsare: Erica Sandberg, Fredrik Stegmark, Lotta Saleteg Falk, Victoria Sundin, Sofie Zetterström

Onsdag 15 maj 2024 10:30–11:00 F5

Under våren 2023 fastställdes den nya målbilden för 1177 i Ineras styrelse, efter att varje region fattat beslut om den. Till målbilden finns en övergripande färdplan som siktar mot 2030. Målbilden omfattar både regioners, kommuners och privata utförares vård och omsorg och fokuserar på nyttoeffekter och möjligheter som erbjudas till invånare och patienter. Men för att målbilden ska kunna realiseras krävs insatser på både nationell, regional och lokal nivå. Hur långt har vi kommit och hur ska samverkan ske så att vi verkligen kan kraftsamla tillsammans?

Välfärdsteknik

Välfärdsteknik – en viktig pusselbit för att klara omställningen av välfärden. Referensarkitektur och standardisering av API:er behövs för att lägga grunden

Föreläsare: Börje Shameti Lewin, Maria Ehrndal

Torsdag 16 maj 2024 13:30–14:30 A5

Välfärdsteknik är ett område som växer snabbt. Det finns många aktörer men ont om etablerade standarder. Utan etablerade standarder kommer välfärdsteknik att omgärdas av svåra inlåsningseffekter och stora utmaningar att integrera olika system och produkter. Referensarkitektur samt standardisering av API:er lägger grunden för att minska inlåsningseffekterna och öka valbarhet för brukaren av lösningar som passar behoven för såväl brukare som stödjer kommunen. Vi kommer i denna föreläsning och panelsamtal ge en inblick i hur arbetet med referensarkitektur och standardisering har lagts upp samt prioritering och planer framåt. Detta arbete sker i nära samverkan med en kommunal referensgrupp, samt med leverantörerna av välfärdsteknik via branschorganisationerna.

Lyckas med välfärdsteknik – ta reda på nyttan

Föreläsare: Amanda Sundberg, Li Langemark, Alexander Holback

Tisdag 14 maj 2024 16:00–16:30 A4

För att lyckas med välfärdsteknik behöver man ta reda på och beskriva vilken nytta man förväntar sig. Det är så man vet vad förändringen ska leda till och vart man är på väg. I den här föreläsningen går vi igenom en nyttokalkyl tillsammans med Härjedalens kommun och fördjupar oss i resultatet i en nyttokalkyl. Under föreläsningen kommer vi både resonera kring olika typer av nyttor och kostnader och hur det påverkar olika målgrupper men även hur det kan ligga som grund till det fortsatta omställningsarbetet.

Lyckas med välfärdsteknik – ställ om och realisera nyttan

Föreläsare: Lena Dahlberg, Amanda Sundberg, Alexander Holback

Tisdag 14 maj 2024 16:30–17:00 A4

Ni vet vilken välfärdsteknik ni ska börja med och har gjort er nyttokalkyl så att ni vet vart ni är på väg. Nu är det dags att ställa om och börja använda tekniken för att skapa de nyttor ni identifierat. Hur gör man det på bästa sätt? I den här föreläsningen följer vi hur Härjedalen har tagit sig an sitt omställningsarbete med hjälp av sin nyttokalkyl, och hur det gör det möjlighet för dem att förverkliga nyttorna.

Workshops och fördjupningar

Hur ökar vi nyttan med 1177 Stöd och behandling för regioner och kommuner?

Föreläsare: Björn Olars

Tisdag 14 maj 2024 10:30–12:00

Detta seminarium är för dig som vill få ut – och öka nyttohemtagningen ur användningen av 1177 stöd och behandling, er digitala transformation, kunna ta del av verktyg för att lyckas och vill ta nästa steg mot en god nära vård. Stöd och behandling har på en femårsperiod sett en ökning på över 2200 % i månatlig användning – där utökade tillämpningar av tjänsten gjort det möjligt till nya kommunikationsvägar och stödinsatser mellan vårdgivare och invånare, i samtliga regioner. Under denna session så kommer vi gå igenom hur tjänsten och dess nyttor bidrar till; en god nära vård, stabil digital transformation för verksamheter och trygghet för den enskilde individen. Både för regionala och kommunala verksamheter. Tillsammans lyfter vi nyttorna som erfarna användare och regioner identifierat, vända eventuella risker till möjligheter och ta del av verktyg för att implementera, följa upp – för att sedan kunna hämta hem effekterna. – För att delta i den här sessionen så måste du boka plats. Bokning kräver att du har konferenskort och är inloggad.

Till toppen av sidan