Gå till innehåll

Stöd till säker läkemedelsprocess

Projektet bestod av två delar: dels att titta på olika möjligheter för en säkrare läkemedelsprocess, dels att stötta införandet av nationell läkemedelslista i regionerna så att deras behov tas tillvara. Projektet är avslutat.

Om projektet

Projektet bestod av två delar: dels att titta på olika möjligheter för en säkrare läkemedelsprocess, dels att stötta införandet av nationell läkemedelslista i regionerna så att deras behov tas tillvara. Visionen är att göra patientens läkemedelsinformation komplett och tillgänglig, för patienten själv och för samtliga vårdgivare. Projektet är avslutat.

Läkemedelsbehandling är den vanligaste formen av behandling inom hälso- och sjukvården, och därför en viktig del av vårdgivarnas verksamhet. Men området styrs av olika lagar, och informationen om vilka läkemedel en patient fått är spridd över olika system. En vårdgivare kan därför inte få en samlad och aktuell bild av patientens läkemedel, vilket skulle krävas för en säker läkemedelsprocess. Vårdskador som vållas av felaktig läkemedelsanvändning skapar lidande för patienten och orsakar stora kostnader för samhället.

Under 2017 genomförde Inera förstudien Stöd till säker läkemedelsprocess, med stöd av Sveriges Kommuner och Landsting, SKL. Den var en kartläggning av vad som är möjligt att göra för att patienter och vård- och omsorgspersonal ska få bättre tillgång till och även kunna dela information om en patients läkemedelsbehandlingar. Studien undersökte hur befintlig infrastruktur svarar mot behoven av delad läkemedelsinformation och vad som är möjligt att uppnå med dagens lagstiftning.

Kartläggningen visade bland annat att vårdgivarna kan få betydligt bättre stöd genom att dela informationen med hjälp av Ineras befintliga infrastruktur genom Nationella tjänsteplattformen. Tekniken används till exempel i tjänsten Nationell patientöversikt, NPÖ.

Tillsammans med nödvändig verksamhetsutveckling i vård och omsorg skulle det innebära ett steg närmare en sammanhållen läkemedelsinformation för varje patient. Personalen skulle då kunna få tillgång till informationen i en samlad vy, tillsammans med beslutsstöd som Ineras tjänst Svenska informationstjänster för läkemedel, Sil.

Stödja arbetet med nationell läkemedelslista

Den nya lagen om nationell läkemedelslista börjar gälla den 1 juni 2020. Inera jobbar tillsammans med SKL för att samla in behov från och bygga upp olika typer av stöd för regionerna i det arbete som väntar. Fokus är de frågor där det är aktiviteter på nationell nivå som kan tillgodose behoven. På vår gemensamma hemsida finns mer information om nationell läkemedelslista och om Ineras och SKL:s arbete med att samla och stötta. Där finns också information om det samarbetsrum där representanter från regioner och kommuner kan utbyta idéer, erfarenheter och dokument som rör nationell läkemedelslista.

Information på SKL:s webbplats om det gemensamma arbetet med nationell läkemedelslista

Både Inera och SKL samverkar även med andra aktörer och myndigheter, till exempel E-hälsomyndigheten, som fått regeringsuppdraget att införa nationell läkemedelslista

En komplett sammanhållen läkemedelsjournal 

Inera strävar efter att införandet av den nationella läkemedelslistan blir startskottet för en helhetslösning där alla läkemedel, både receptförskrivna och rekvisitionsläkemedel, ingår i en komplett sammanhållen läkemedelsjournal. Visionen är att patienten och vårdgivaren alltid ska kunna få en tydlig helhetsbild av patientens alla läkemedel, utan att det påverkar den enskildes integritet. Under 2019 kommer dock arbetet att fokusera på införandet av nationell läkemedelslista.

Projektets mål under 2019

Under 2019 har projektet som mål att

 • Inera ska bidra i arbetet med införandet av den nationella läkemedelslistan så att vårdens behov kan uppfyllas på bästa möjliga sätt
 • i samband med arbetet vill projektet verka för att lösningarna ger synergieffekter och på så sätt blir kostnadseffektiva för Ineras ägare
 • i samarbete med Ineras andra tjänster definiera långsiktiga mål för att styra den nationella digitala utvecklingen av informationsdelning och hantering av läkemedelsområdet
 • bidra med kompetens om vårdens behov och krav i arbetet med att formulera gemensamma mål tillsammans med E-hälsomyndigheten och SKL i arbetet med nationell läkemedelslista och på sikt sammanhållen läkemedelsjournal.

Leveranser

Under 2019 ska projektet:

 • Ta fram ett beslutsunderlag för nästa generations läkemedelskontrakt: GetMedicationHistory.
 • Utveckla den nationella infrastrukturen efter verksamhetens behov, utifrån krav från regioner och samverkande kommuner.
 • Projektet arbetar dessutom med frågor som ligger nära den nationella läkemedelslistan och medverkar med minst en person i E-hälsomyndighetens arbetsgrupper som hanterar:
  • Effekthemtagning
  • FHIR
  • Dosering
  • Spärrar/samtycke
  • Presentationskrav
  • Förskrivning/ordination
  • Användningsfall

Tidplan

Det finns tydliga leveranser under 2019 men ingen deadline för projektet. Det beror till stor del på att det behöver bli tydligare vad den nationella läkemedelslistan kommer att ge för effekter. Inera ser ett behov av att arbeta vidare med de frågor som projektet hanterar idag, åtminstone tills den nationella läkemedelslistan är införd,vilket är planerat till 2022.

Förutsättningar för användning

För att läkemedelsinformationen ska kunna visas och delas på det sätt som beskrivs ovan så måste regioner och kommuner på sikt införa tjänster som stödjer den nationella läkemedelslistan i sina journalsystem.

Projektets påverkan

Tjänstekontraktet som hanterar läkemedelsinformation, GetMedicationHistory, kommer att behöva uppdateras till en ny version. På sikt påverkas även andra tjänstekontrakt och tjänster inom läkemedelsområdet på grund av den nya lagen om nationell läkemedelslista.

Det här behöver din organisation göra

Regioner och kommuner deltar som kravställare i processen. De är och behöver kontinuerligt vara med och diskutera vilka tekniska och verksamhetsmässiga förändringar som är prioriterade. Det finns i dagsläget ingen absolut deadline i projektet som slår igenom på kundernas sida i deras verksamhet eller system.

Kontaktpersoner

Projektledare David Ulfstrand: david.ulfstrand@inera.se

Styrgruppsordförande Tomas Lithner: tomas.lithner@inera.se

Klicka för att öppna fönster för kundservice Kontakta oss

Kontakta oss

Telefon

Kundservice, felanmälan och support

Scrolla till toppen av sidan