Gå till innehåll

Reviderad varumärkesstrategi 1177 Vårdguiden

Den digitala omställningen påverkar hälso- och sjukvårdens erbjudande och därmed 1177 Vårdguiden. För att kunna styra vad 1177 Vårdguiden ska erbjuda framöver har projektet arbetat med en reviderad varumärkesstrategi. Projektet är avslutat.

Om projektet

Den digitala omställningen påverkar hälso- och sjukvårdens erbjudande och därmed 1177 Vårdguiden. Hur ska 1177 Vårdguiden utvecklas framöver? Vad ska tjänsterna erbjuda invånarna om några år och hur ska 1177 Vårdguiden uppfattas? Projektet Reviderad varumärkesstrategi 1177 Vårdguiden är avslutat.

1177 Vårdguiden är känt, uppskattat och använt. Samtidigt vet vi att dess olika tjänster, 1177 Vårdguiden på telefon, 1177 Vårdguiden på webben och 1177 Vårdguidens e-tjänster, kan användas ännu mer av både invånare och vårdens personal. Dessutom finns det ett stort intresse bland andra aktörer, både offentliga och privata, av att få använda 1177 Vårdguidens innehåll och funktioner. Digitaliseringen för med sig förändrade och nya arbetssätt. Invånarnas förväntningar på individualiserade och tillgängliga kontaktvägar ökar. Det fria vårdvalet och nya snabbfotade aktörer för med sig en marknadssituation som inte tidigare funnits. Det har länge varit känt att gapet mellan tillgång och efterfrågan på utbildad vårdpersonal blir allt större.

Många regioner är igång med eget utvecklingsarbete för att gå mot den gemensamt beslutade målbilden för första linjens vård. En annan faktor som kommer att påverka hälso- och sjukvårdens utveckling framöver är utredningen God och nära vård.


För att 1177 Vårdguiden ska behålla det höga förtroendet och vara fortsatt relevant har nuvarande varumärkesstrategi setts över.

Status

Under hösten 2019 genomfördes tre workshops med efterföljande förankring och dialog kring 1177 Vårdguiden. Genom det här arbetet har regionerna möjlighet att gemensamt formulera svar på frågor som:

  • Hur ska 1177 Vårdguiden utvecklas?
  • Vad ska 1177 Vårdguidens erbjudande vara om tre till fem år?
  • Hur ska 1177 Vårdguiden uppfattas av invånarna om tre till fem år?
  • Vad behöver vi göra för att ta oss dit?

I workshoparbetet deltog regionrepresentanter utsedda av Inera programråd respektive av kommunikationsdirektörsnätverket tillsammans med avdelnings- och enhetschefer på Inera.

Uppdraget, som avslutades i december 2019, skulle ge förslag på en strategi för framtidens 1177 Vårdguiden på tre till fem års sikt. I uppdraget ingick också att se över modellen för förvaltning och utveckling av varumärket 1177 Vårdguiden samt göra en genomlysning av de riktlinjer som styr varumärket 1177 Vårdguiden, vilket har resulterat i mer medvetet varumärkesorienterat arbetssätt inom förvaltningen på Inera. Det pågår också arbete med att revidera riktlinjerna.

Arbetssätt

En arbetsgrupp på Inera, med stöd av en extern varumärkeskonsult, förberedde och efterarbetade material från de tre olika workshoptillfällena. Arbetet har resulterat i ett utkast till nytt varumärkeslöfte som presenterats för Kommunikationsdirektörsnätverket. Utkastet sparas för att kunna användas som underlag i fortsatt arbete längre fram.

Arbetet koordineras med övrigt strategiarbete som pågår på Inera och 1177 Vårdguiden kring första linjens vård och digitalisering av vården. Det innebär att uppdraget i sin nuvarande form avslutas.

Kontaktperson

Malin Sandberg  malin.sandberg@inera.se

Klicka för att öppna fönster för kundservice Kontakta oss

Kontakta oss

Telefon

Kundservice, felanmälan och support

Scrolla till toppen av sidan