Gå till innehåll

Kravbibliotek för upphandlingar

Ineras kravbibliotek för upphandlingar innehåller underlag som kan vara till stöd för regioner, kommuner och systemleverantörer i samband med upphandlingar.

Många regioner och kommuner har en komplex systempark med verksamhetssystem som inte är byggda för den typ av utveckling som krävs. Vid upphandling av nya system är det viktigt att ställa krav som ger verksamheten bra förutsättningar att utvecklas digitalt och som ger hög tillgänglighet och användbarhet för användare med olika behov. Det är också viktigt att lregionerna och kommunerna ställer krav som bidrar till att skapa gemensamma förutsättningar för informationsutbyte och samverkan över huvudmannagränser.

Inera erbjuder ett kravbibliotek med underlag som kan vara till stöd vid upphandlingar. Kravbiblioteket minskar regionernas och kommunernas kostnader för kravställning, upphandling och utvärderingar och möjliggör interoperabilitet och samuttnyttjande av tjänster.

Ineras tjänster - strategier och integrationslösningar

Många regioner behöver nu anskaffa nya vårdinformationsmiljöer som även kommer att påverka kommunernas möjligheter till informationsutbyte med regionerna. I samband med detta systemskifte har regionerna önskat ökat stöd av Inera, bland annat när det gäller information om nuvarande tjänster och strategier framöver.

Det här är en sammanställning av strategier och integrationslösningar för Ineras tjänster som bedömts relevanta för regionernas systemleverantörer, där strategier och all känd ny- och vidareutveckling finns beskriven. Materialet kommer att vidareutvecklas löpande, beroende på de många olika aspekter som finns att ta hänsyn till när gamla journalsystem ska uppgraderas eller bytas ut till helt nya vårdinformationsmiljöer.

Digital utveckling i framtidens hälso- och sjukvård - På väg mot vision 2025

Rapporten är en framtidsspaning som har kommit till efter att några regioner efterfrågat vilka områden Inera ser som relevanta inom framtidens hälso- och sjukvård när det gäller den digitala utvecklingen.

Rapporten bygger till stor del på offentligt material från utredningar och andra rapporter som finns angivna som referenser. Underlaget är baserat på fakta och utan inbördes värdering av de områden som lyfts fram.

Utvärdering av internationella standarder

Inera har ett aktivt samarbete med de andra nordiska länderna kring arkitektur, interoperabilitet och standarder inom hälso- och sjukvården. Det norska ”Direktoratet for e-helse” har gjort en utvärdering av internationella standarder och tagit fram en rapport som innehåller beskrivningar av ett antal standarder och specifikationer som bedöms kunna vara intressanta att använda inom hälso- och sjukvård. Dessa har utvärderats utifrån ett antal kriterier och rekommendationer har gjorts avseende användning för respektive standard.

Inera har översatt och anpassat rapporten till svenska förhållanden samt utökat den till att även omfatta befintliga strategier rörande interoperabilitet inom ramen för regionernas samverkan. Syftet med rapporten är att öka och sprida kunskap och ge ett ökat stöd kring arbetet med standardisering och interoperabilitet samt vilka trender som finns inom dessa områden.

Nuvarande version av rapporten är en remissutgåva. Regionerna har inkommit med synpunkter och en reviderad utgåva kommer att publiceras när Inera har tagit hänsyn till alla kommentarer.

About Inera - kortfattad beskrivning av Inera i engelsk översättning

I samband med att underlaget Ineras tjänster - strategier och integrationslösningar togs fram, fanns önskemål från regionerna om att även få en kortfattad beskrivning av Inera och Ineras tjänster på engelska.

About Inera

Kravmallar för upphandling av omsorgssystem

För kommunerna har Inera tagit fram kravmallar som kan användas vid upphandling av omsorgssystem som hanterar journal- och läkemedelstjänster. Som hjälp för att förstå det övergripande behovet som behöver uppfyllas börjar varje mall med en förklarande sammanfattning.

Kravmallarna används om upphandlingens funktionskrav för anskaffningsobjektet omfattar visning av journalinformation från regioner och andra vårdgivare, eller tillgängliggöra egen journalinformation till andra vårdgivare, såsom regioner.

Mallen beskriver de tekniska kraven för att en sådan funktion ska kunna anslutas till den nationella infrastrukturen i syfte att ha ett informationsutbyte med regioners och andra vårdgivares journalsystem.

Mallen har tagits fram och använts för en pilotupphandling hos en kommun 2015. Underlaget vidareutvecklades under 2017 och kommer löpande att förbättras.

Kravmallar för identitets- och åtkomstlösningar

Inera har tagit fram specifik kravställning inom området identitets- och åtkomsthantering. Underlaget är primärt tänkt att användas som underlag vid nyanskaffning av system. Om kraven används vid vidareutveckling eller anpassning av befintliga informationssystem kan kravnivåerna behöva anpassas till aktuella förutsättningar. Notera att kravställningen fokuserar på informationssystemet, det vill säga det system som slutanvändare nyttjar för informationsåtkomst.

Kraven baseras på referensarkitekturen för identitet och åtkomst, vilken beskriver ett ramverk och tekniska krav för ett samverkande system för en ändamålsenlig identitets- och åtkomsthantering. Referensarkitekturen ställer i sin tur även krav på it-infrastrukturen i form av förmågor och stödtjänster.

Kravunderlag inom området identitet och åtkomst

Klicka för att öppna fönster för kundservice Kontakta oss

Kontakta oss

Telefon

Kundservice, felanmälan och support

Scrolla till toppen av sidan