Avslutade utvecklingsförslag

Informationsförsörjning till INCA-plattformen

Inera har tidigare fått veta att det finns ett behov av en tjänst som gör det möjligt att kopiera och överföra information från vårdgivarens journalsystem till INCA-plattformen – en nationell IT-plattform som hanterar ett register med cancerpatienter för vård och forskning.

Regionala cancercentrum (RCC) Väst initierade ursprungligen ett ärende till Ineras beredning där man önskade kunna informationsförsörja INCA-plattformen och med det också kunna informationsförsörja en individuell patientöversikt (IPÖ) för cancervården.

Idag registrerar vårdpersonalen uppgifterna i den individuella patientöversikten manuellt. För att minska vårdpersonalens administration och undvika dubbelregistrering av information vill man använda befintliga tjänstekontrakt för att kopiera journalinformation till den individuella patientöversikten.

En förstudie genomfördes under våren 2020 med en fördjupad analys av juridiska och tekniska aspekter. Ärendet presenterades och lösningens arkitektur förankrades i regionernas arkitekturråd. Under hösten 2020 startades ett pilotuppdrag tillsammans med RCC Väst för att ansluta och kvalitetssäkra INCA-plattformen mot ett antal utvalda tjänstekontrakt, för att därefter etablera samverkan med en pilotregion.

Under våren 2021 presenterades den föreslagna tjänsten ”Informationsförsörjning INCA” för det regionala Programrådet och ett dialogmöte genomfördes. Programrådet har därefter önskat att en avsiktsförklaring skickas ut i syfte att säkerställa att det finns ett intresse hos regionerna för att ansluta till tjänsten.

Status i beredningen

En avsiktsförklaring skickades till regionerna under 2021, men eftersom det uppstod många frågor kring den föreslagna tjänsten så beslutade Inera att pausa avsiktsförklaringen och genomföra en fördjupad analys. Den fördjupade analysen är genomförd och programrådet och idégivaren har tagit del av resultatet. Utvecklingsförslaget är inte prioriterat i dess nuvarande utformning och avslutas i beredningen.

Idégivare: Regionala cancercentrum (RCC) Väst

Ansvarig: Caroline Hagberg, affärsområdeschef Verksamhetstjänster.

Till toppen av sidan