Vad har du för nytta av Infektionsverktyget?

Aktuellt från Inera har frågat fem användare av Infektionsverktyget. Här kan du läsa vad de använder Infektionsverktyget till – och vad de har för nytt av verktyget.

Vårdrelaterade infektioner är infektioner som uppkommer hos patienter under vård och behandling, eller hos personer som arbetar inom vård och omsorg till följd av sin yrkesutövning. Denna typ av infektioner är en av de största patientsäkerhetsproblemen inom svensk vård och omsorg, och är en stor utmaning för vården. Med hjälp av Infektionsverktyget kan vården spara miljontals kronor i onödiga vårdkostnader. Läs mer om Infektionsverktyget här

Kersti Osmi, stramakoordinator

Namn: Kersti Osmi, stramakoordinator
Jobbar: Chefläkarenheten, Regionledningskontoret, Universitetssjukhuset i Linköping

Vad använder du Infektionsverktyget till?

– Vi använder Infektionsverktyget inom ramen för vår stramaorganisation (strategigruppen för rationell antibiotikaanvändning och minskad antibiotikaresistens), och ger stöd till samtliga kliniker inom vår region. Vi har regelbundna dialoger med läkare på respektive klinik, som tillsammans med verksamhetschefen ansvarar för klinikens antibiotika och vårdrelaterade infektionsarbete. Inför mötet tar vi tillsammans fram den information som finns i Infektionsverktyget. Det hjälper oss att analysera, diskutera och hitta eventuella svaga punkter på just den kliniken. Vi kan tydligt följa mönster över tid för infektionsindikationer och klinikens val av antibiotikabehandling. Vid våra dialoger deltar också hygiensköterskor och hygienläkare.

Vilken konkret nytta har du av Infektionsverktyget?

– Jag ser Infektionsverktyget som en effektiv ”fångstarm” som hjälper oss att rama in vilka problem som finns på respektive klinik, så att vi kan arbeta med förebyggande insatser. Det kan till exempel handla om att stärka rutiner före eller efter en operation/behandling - eller att se över rutinen för antibiotikaprofylax. När vi vet vad som måste förbättras, kan vi åtgärda detta och sätta in utbildningsinsatser om det behövs. Det är enkelt att följa resultatet efter genomförda förbättringsinsatser i Infektionsverktyget.

Per-Åke Jarnheimer, Hygienöverläkare och bitr smittskyddsläkare, ordf Strama Region Kalmar län

Namn: Per-Åke Jarnheimer, hygienöverläkare och biträdande smittskyddsläkare, ordförande Strama Region Kalmar län
Jobbar: Smittskydd och Vårdhygien, Strama, Infektionskliniken Region Kalmar län

Vad använder du Infektionsverktyget till?

– Vi använder Infektionsverktyget framför allt för att analysera hur antibiotika används på sjukhusen. Förbrukningstrenderna på olika kliniker ger oss bra underlag till frågor vi kan diskutera vidare med klinikledning och läkarkollegor samt interventioner. Att få användbara data om hur många vårdrelaterade infektioner som inträffat hos oss, är dock svårare att få från Infektionsverktyget. Det beror delvis på att förskrivare registrerar felaktigt – och på själva utformningen av Infektionsverktyget. Ordinationsorsaken anges vid förskrivningsögonblicket, men den rätta diagnosen fastställs oftast senare.

Vilken konkret nytta har du av Infektionsverktyget?

– Jag får möjlighet att göra utvärderingsbara interventioner vid osund antibiotikaanvändning på en enhet, genom att mäta förbrukning före och efter intervention. Jag får också, i kombination med journalgranskning, en fördjupad kunskap om hur antibiotika används. Kunskap om bland annat säsongsbunden belastning i form av vårddygn eller vårdtillfällen, vid vissa specifika diagnoser – som till exempel influensa.

Bengt Wittesjö, Smittskyddsläkare

Namn: Bengt Wittesjö, smittskyddsläkare
Jobbar: Smittskydd och Vårdhygien, Region Blekinge

Vad använder du Infektionsverktyget till?

– Jag använder Infektionsverktyget framför allt för att följa behandlingsrekommendationerna vid lunginflammation och nedre urinvägsinfektion. Det är områden hos oss, där det är vanligast att patienter drabbas av vårdrelaterade infektioner. Då använder jag Infektionsverktyget för att följa antalet infektioner över tid, och för att se vilket typ av antibiotika som använts vid behandlingen.

Vilken konkret nytta har du av Infektionsverktyget?

– Jag har störst nytta av Infektionsverktyget när jag undervisar om antibiotikaanvändning och antibiotikaresistens vid sjukhuskliniker och vårdcentraler. Det är viktigt att alla som ordinerar antibiotika och som arbetar på kliniker där det finns risk att vårdrelaterade infektioner kan uppstå, har en medvetenhet och vet var vanliga brister kan förekomma.

Nilla Lindroos, Uppdragsledare för implementering av Infektionsverktyget

Namn: Nilla Lindroos, uppdragsledare för implementering av Infektionsverktyget
Jobbar: Smittskydd, Region Halland

Vad använder du Infektionsverktyget till?

– Vår lokala Stramagrupp använder uppgifter från Infektionsverktyget för att följa och utvärdera antibiotikaförskrivningen i regionen. Strama och Vårdhygien uppmanar kliniker och enheter att utifrån data i Infektionsverktyget arbeta med förbättringsarbeten kopplat till antibiotikaanvändning och vårdrelaterade infektioner.

Vilken konkret nytta har du av Infektionsverktyget?

– Infektionsverktyget ger oss data som är mer kopplade till en ordinationsorsak än enbart förskrivningsdata. I Halland är även primärvård och tandvård anslutna till Infektionsverktyget vilket ger möjlighet att följa en stor del av antibiotikaförskrivningen i regionen och hur den förändras över tid. Under pandemin kunde vi exempelvis se att behandling mot mediaotit hos barn under våren minskade drastiskt i både primärvård och på våra sjukhus, vilket var en del av den minskade förskrivningen av luftvägsantibiotika som sågs i förskrivningsstatistiken.

Ingemar Qvarfordt, överläkare och docent

Namn: Ingemar Qvarfordt, överläkare och docent
Jobbar: Sahlgrenska Universitetssjukhuset samt Enhet patientsäkerhet vid Västra Götalandsregionens koncernkontor

Vad använder du Infektionsverktyget till?

– Jag tar fram kvartalsvisa rapporter över vårdrelaterade infektioner, både regionövergripande och per sjukhusförvaltning. Utöver antalet vårdrelaterade infektioner som inträffat, innehåller rapporterna även samhällsförvärvade infektioner och fördelningen dem emellan.

Vilken konkret nytta har du av Infektionsverktyget?

– Den främsta nyttan för oss är att vi kan få fram värdefulla data om användningen av smalspektrumpencillin vid samhällsförvärvad lunginflammation samt användningen av ciprofloxacin vid afebril urinvägsinformation. Båda dessa variabler - liksom att en vårdrelaterad infektion har ägt rum - är kvalitetsindikatorer för vården inom Västra Götalandsregionen. Vi använder sedan detta inom vårt regionala arbete för ändamålsenlig antibiotikaanvändning. Jag tar också fram specialrapporter av olika slag på användares begäran, som används av verksamheten i deras förbättrings- och kvalitetssäkringsarbete.

Till toppen av sidan