Ändrade förutsättningar för Säker digital kommunikation

Nya förutsättningar gör att arbetet med SDK behöver fortsätta under 2021 innan SDK kan erbjudas som en paketerad tjänst.

Det handlar främst om att det behövs:

 • Fortsatt utveckling av SDK för anpassning till förvaltningsgemensam digital infrastruktur
 • Fortsatt arbete med att etablera långsiktig finansierings- och förvaltningsmodell, inklusive en tydlig ansvarsfördelning
 • Tydligare förutsättningar för att enkelt kunna ansluta och använda SDK
 • Fortsatt arbete på hemmaplan för att förbereda förutsättningar hos regioner, kommuner och statliga myndigheter samt hos leverantörer

Pågående regeringsuppdrag för att etablera en förvaltningsgemensam infrastruktur

Regeringen har ökat digitaliseringstakten genom att dra igång ett flertal regeringsuppdrag för att få ihop en mer samordnad digital utveckling i det offentliga Sverige. Detta arbete påverkar förutsättningarna för SDK. Den förvaltningsgemensamma infrastruktur som etableras ska fungera för såväl kommuner och regioner som statliga myndigheter.

eDelivery som en tydligare del av förvaltningsgemensam digital infrastruktur

DIGG, Myndigheten för digital förvaltning, har tagit ett inriktningsbeslut som innebär att de ser eDelivery som förvaltningsgemensam infrastruktur som bör etableras så att den kan stödja flera områden. Förutom inom SDK används eDelivery bland annat inom PEPPOL som möjliggör digital fakturahantering i hela Europa. SDK behöver vidareutvecklas för att anpassas till denna förvaltningsgemensamma infrastruktur vilket innebär arbete med att:

 • Säkerhetsmodell behöver förstärkas
 • Tillitsramverk behöver anpassas
 • Specifikationer behöver uppdateras
 • Anslutningsprocess behöver uppdateras
 • Teknik behöver uppdateras

SDK behöver en långsiktig modell för prissättning och avtal samt tydligare ansvarsfördelning

För att lyckas med tjänster som involverar många olika aktörer och kan bli samhällskritiska är det viktigt att skapa en långsiktig finansierings- och förvaltningsmodell.

Det påverkar i sin tur hur en modell för prissättning ska utformas och vilka avtal som kommuner, regioner och statliga myndigheter, privata utförare av offentligt uppdrag samt tjänsteleverantörer till dessa ska teckna för att ansluta till SDK. Både modell och avtal ska följa rekommendationerna som framkommer i regeringsuppdragen för en förvaltningsgemensam infrastruktur, under andra kvartalet 2021. Det innebär att ansvarsfördelning behöver fastställas samt att avtal för anslutning behöver tas fram.

Lärdomar från pilotarbetet

Viktiga lärdomar från det projekt- och pilotarbete som har pågått under 2020 pekar mot att det behöver blir enklare att kunna ansluta och använda SDK. För att underlätta för regioner, kommuner, statliga myndigheter och leverantörer som ska kunna anpassa sina tjänster till SDK, behöver fortsatt arbete ske för att förenkla och förstärka:

 • Lokal anskaffning inklusive anslutning av tjänster för SDK
 • Anslutningsprocessen till SDK
 • Enklare certifikatshantering
 • Fortsatt behov av tidiga införanden/piloter
 • Arbetet med att etablera leverantörsmarknaden

Fortsatt arbete på hemmaplan

Vidare behöver de organisationer som ska använda SDK tid för förberedelser på hemmaplan. Det kan vara i form av behovsanalyser och förstudier, respektive att påbörja eller fortsätta arbetet med piloter. Dialoger med leverantörer som eventuellt tas in för del- eller helhetslösning för att anpassa de egna systemen och ansluta till SDK, behöver påbörjas så att de kan anpassa sina tjänster till SDK och eDelivery. Man behöver också etablera samverkan med de nyckelaktörer som man vill utbyta information med och gärna planera för gemensam anslutning.

Vad händer inför 2021

Inera, DIGG och SKR, Sveriges Kommuner och Regioner, arbetar nu intensivt på ledningsnivå med förutsättningarna för eDelivery och SDK inom flera områden:

 • Gemensam färdplan DIGG och Inera
 • Fortsatt stöd till piloter
 • Fortsatt SDK-projekt
 • Fortsatt arbete hos regioner, kommuner och statliga myndigheter för att förbereda för ett SDK-införande

Mer information kommer att ges löpande samt i samband med SDKs digitala informationsmöte 10 december, se inbjudan.

Till toppen av sidan