”Det borde nästan vara kriminellt att inte använda Nitha”

– Nitha är för närvarande det bästa verktyget för att göra utredningar av allvarliga händelser i vården. Utan Nitha kommer patientsäkerhetsarbetet inte att fungera särskilt väl i längden, eftersom andra mer användbara verktyg för utredningar saknas, säger chefläkare Thomas Brezicka vid Sahlgrenska sjukhuset i Västra Götalandsregionen.

– Många utredningar vid allvarliga händelser i vården görs idag fortfarande utan att man använder någon systematik, som händelseanalysmetoden i Nitha. Det spelar ingen roll hur duktig man än är på hälso- och sjukvård, det går inte att göra en tillräckligt bra utredning om man bara går på intuition. Man ser inte allt man borde se – och det blir inte bra.

Chefläkare Thomas Brezicka vet vad han pratar om. Han har en lång erfarenhet inom området, och har arbetat systematiskt med patientsäkerhetsfrågor och utredningsmetodik i olika roller sedan 2006.

– Det hela började när jag arbetade som tillsynsläkare vid Socialstyrelsen mellan 2006 och 2010, berättar Thomas Brezicka. Då utredde jag Lex Maria-anmälningar som vården gjorde när allvarliga vårdskador inträffade. Det var ett omfattande analysarbete, och jag använde mig av samma händelseanalysmetod som Nitha senare kom att stödja.

– Vid den tiden fanns det inga krav på att verksamheten själv skulle utreda händelser i vården som anmäldes, utan ansvaret låg på Socialstyrelsen, fortsätter Thomas Brezicka. Samtidigt gick dock Socialstyrelsen och dåvarande SKL (numera SKR) i bräschen för att vårdgivarna skulle delta i utredningsarbetet och då använda händelseanalysmetoden. En handbok gavs ut som var anpassad för vården och där metoden beskrevs.

– Trots handboken, upplevde många att den kunde vara svår att följa. För att underlätta analysarbetet utvecklades ett it-stöd på initiativ av vårdgivarna själva – ett stöd som kom att bli Nitha. Med ett it-stöd i analysarbetet blev det enklare för alla att göra rätt, och hela händelseförloppet och de bidragande faktorerna gick att visualisera på ett helt annat sätt, förklarar Thomas Brezicka.

– Förutom att man med Nitha kunde åstadkomma utredningar av mycket högre kvalitet, blev det också möjligt att föra över analysresultaten till en kunskapsbank. Genom kunskapsbanken kan alla vårdgivare i Sverige ta del av varandras analysresultat. På så sätt kan vårdgivarna dela med sig av sina erfarenheter, och misstag kan förhindras. Det går också att göra sammanställningar av händelseanalyser för att få kunskap om var de vanligaste bristerna i vården ligger, vilket innebär högre precision i åtgärder som bör vidtas på alla organisatoriska nivåer i sjukvården.

– Det har tagit flera år att utveckla Nitha till den världsunika källa till kunskap som Nitha erbjuder idag. Många verksamheter använder Nitha för sina utredningar, men tjänsten borde användas av många fler, säger Thomas Brezicka. Jag skulle vilja säga att det nästan är kriminellt att inte använda Nitha, med tanke på vilken nytta tjänsten faktiskt kan göra om den används fullt ut.

– Nitha bäddar för en bättre framtid. Och vi måste få fler att få upp ögonen för detta, säger Thomas Brezicka. Nitha hjälper inte bara till att utreda händelser så att dessa inte ska inträffa igen. Nitha hjälper också till att bekräfta om händelsen var undvikbar eller inte. Det kan man ofta inte avgöra förrän man på ett systematiskt sätt utrett händelsen, menar Thomas Brezicka. Och avsett vad som har hänt, är det tryggt att så säkert som möjligt veta om vården gjort rätt eller fel.

Till toppen av sidan