Sammanhållen plan i 1177 Vårdguiden

Sveriges kommuner och regioner, SKR, önskar att Inera genomför en förstudie i syfte att titta på möjligheter och förutsättningar för att realisera en sammanhållen vårdplan inom 1177 Vårdguiden.

Projektet Patientkontrakt drevs under 2017 av regionerna Halland, Kalmar och Norrbotten, på uppdrag av Socialdepartementet. Syftet var att beskriva ett koncept som skapar förutsättningar för en bättre delaktighet för patienter i vården och en bättre koordinering och transparens i vårdens insatser. En slutrapport presenterades som beskrev fyra insatsområden:

  • överenskommelse
  • fast vårdkontakt
  • överenskommen tid
  • sammanhållen plan.

I rapporten föreslog man att den sammanhållna planen skulle nås via 1177 Vårdguiden. Sedan januari 2018 drivs projektet vidare av SKR, som önskar att Inera genomför en förstudie i syfte att titta på möjligheter och förutsättningar för att realisera en sammanhållen plan inom 1177 Vårdguiden.

Syftet är att en sammanhållen vårdplan ska skapa bättre förutsättningar för patienten att överblicka och förstå sina vårdinsatser, att veta vad man själv förväntas göra, att kunna följa upp effekterna av olika insatser, att kunna kommunicera digitalt med dem som är involverade i vårdinsatserna och kunna boka sina tider så att dessa passar för patientens behov.

Status i beredningen

Inera har gjort en förstudie där vi tittat på möjligheter och förutsättningar för att realisera en sammanhållen plan inom 1177 Vårdguiden. Förstudien blev klar första kvartalet 2020.

Läs mer om förstudien Sammanhållen planering på 1177 Vårdguiden.

En kartläggning pågår, som ska vara klar i mitten av september. Kartläggningen ska beskriva befintliga tjänster inom Inera och pågående utveckling som kan stödja målbilden för sammanhållen plan. Kartläggningen ska även ge förslag på insatser som kan genomföras under 2020.

Ansvarig: Sofie Zetterström, affärsområdeschef 1177, Inera

Till toppen av sidan