Nationell samordning av elevdata

För att minska administrationen för aktörer inom skolväsendet och underlätta kommunernas uppföljningsansvar, behövs en sammanhållen tillgång till elevdata.

Aktörer inom skolväsendet saknar i dag en sammanhållen tillgång till elevdata som exempelvis personuppgifter, adressuppgifter, betyg samt aktuella uppgifter om var eleven går i skola. Vid gymnasieantagning finns inte heller möjlighet att få en samlad bild av vilket gymnasium en elev har sökt till och om ansökan gäller i första, andra eller tredje hand. Avsaknaden av denna information medför en omfattande manuell hantering till exempel vid byte av skola och uppföljning av interkommunal ersättning.

Sveriges kommuner har uppföljningsansvar av skolplikten i grundskolan och aktivitetsansvar för ungdomar under 20 år som inte är inskrivna i gymnasiet och som saknar gymnasieexamen. Mycket manuellt arbete går idag ut på att kontrollera om eleven går i skolan och i så fall var. Tillgång till sammanhållna elevdata över organisationsgränser skulle underlätta kommunernas uppföljningsansvar och minimera behovet av manuellt arbete vid gymnasieantagning och vid byte av skola. 

Status i beredningen

Under 2020 genomför Inera en förstudie som beskriver hur information kan utbytas mellan skolhuvudmän till exempel vid skolbyten, uppföljning av interkommunal ersättning med mera, på ett automatiserat och standardiserat sätt. Syftet är att minska administrationen. Mer information finns här. 

Ansvarig: Patrik Gertsson, avdelningschef Projekt och utveckling, Inera

Till toppen av sidan