Utvecklingsförslag

Pågående utvecklingsförslag

Här ser du vilka utvecklingsförslag som bereds just nu, och hur långt beredningen hittills har kommit.

Aktuella artiklar

Beslutsstöd ViSam

Det här förslaget avser utveckling av en nationell webblösning för det evidensbaserade beslutsstödet ViSam.

Den kommunala hälso- och sjukvårdens behov av tillgång till vetenskapliga underlag

I dagsläget råder helt olika förutsättningar för legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal i kommuner och i regioner, avseende tillgång till vetenskapliga kunskapsunderlag i form av tidskriftsartiklar, e-böcker, databaser och kunskaps- och beslutsstöd.

Digitalt stöd för Riktade hälsosamtal

Det finns ett behov av en nationell tjänst som stödjer regionerna i genomförande av så kallade Riktade hälsosamtal.

E-legitimation med utländskt medborgarskap

Inera har ett ärende under beredning som handlar om att kunna utfärda SITHS eID till personer som saknar svenskt personnummer och folkbokföringsadress.

Elektronisk identifiering av invånare som ringer till 1177

Förslaget avser utveckling för att göra det möjligt att elektroniskt identifiera invånare som ringer till 1177 Vårdguiden.

Förenklat utfärdande av SITHS e-ID

Det har tagits fram ett förslag på en förenklad utgivningsprocess för identifieringstjänst SITHS.

Förvaltning av system för nationellt kliniskt remittentstöd

Utifrån ny lagstiftning finns det behov av ett nationellt kunskapsstöd vid remisser för undersökning med joniserande strålning. Inera har fått en förfrågan om att förvalta IT-delen av ett system som avses upphandlas.

Gallring av personuppgifter - utredning

Inera genomför en utredning för att ta fram gemensamma tidsfrister för gallring av personuppgifter i Ineras tjänster. Syftet är att främja både en enhetlig och lagenlig hantering och behandling av personuppgifter samt andra uppgifter. Detta ska kunna ligga till grund för både gallringsbeslut hos sjukvårdshuvudmännen och instruktioner till Inera om radering.

Identitet och åtkomst för RPA, robotar

Robotic Process Automation, RPA, används allt mer i kommuner och regioner. Därför finns ett ökande behov att etablera rutiner eller tekniska lösningar för att kunna hantera säkra inloggningar för RPA.

Informationsförsörjning till INCA-plattformen

Inera har tidigare fått veta att det finns ett behov av en tjänst som gör det möjligt att kopiera och överföra information från vårdgivarens journalsystem till INCA-plattformen – en nationell IT-plattform som hanterar ett register med cancerpatienter för vård och forskning.

Invånarens samtycke 1177.se

Ökad digital hantering av ärenden har drivit på önskemål om att olika former av samtycken också borde kunna hanteras digitalt via 1177.se

Nationell e-remiss för laboratorieundersökningar

Det finns behov av en nationell digital tjänst för att kunna hantera laboratorieprover som behöver skickas för analys över regiongränserna.

Ny ombudstjänst 1177

Det finns behov av utveckling av en ny ombudstjänst så att ombudshantering fungerar likvärdigt i hela 1177.se.

Plattform för kvalitetssäkring av röntgensystem

Samtliga regioner har sedan 2017 deltagit i ett projekt som syftar till att effektivisera kvalitetssäkringen av röntgensystem hos vårdgivare. Nu finns behov av en e-plattform för att vårdgivarna ska kunna ta del av den information som projektet har tagit fram.

Sammanhållen planering på 1177.se - digitalt stöd till patientkontrakt

Patienter med kronisk sjukdom, många vårdkontakter eller komplexa behov riskerar idag att falla mellan stolarna och utlämnas till att få hålla ihop sin egen vård.

Säkerställa barn och ungas rätt till information

Behov har lyfts av en samlad plats för riktad information kring vård och hälsa för barn och unga.

Utvidgning av underskriftstjänsten

Förslaget handlar om att vidareutveckla Ineras underskriftstjänst som en fristående tjänst med stöd för fler e-legitimationer, till exempel Bank-id och Freja e-id.

Vårdhandboken på lätt svenska

Förslaget avser en webbplats med uppdaterade och kvalitetssäkrade metodbeskrivningar och riktlinjer inom basal omvårdnad, motsvarande den nuvarande Vårdhandboken, på lättläst svenska.

Övertagande av digitalt ärendehanteringssystem för smittspårning covid-19

Inera har fått en förfrågan från regionerna om att erbjuda digitalt stöd för smittspårning som en nationell tjänst.

Övertagande av SBAR-app

Inera har fått en förfrågan om att överta utveckling och förvaltning av SBAR-appen, som är ett rapporteringsstöd inom kommunal hälso- och sjukvård.

Till toppen av sidan