Utveckling för kommuner

Om utveckling för kommuner

Inera bedriver ett särskilt riktat utvecklingsarbete för kommunerna. Där ingår bland annat utredningar vars syfte är att anpassa ännu fler av Ineras tjänster för kommunerna, och projekt som gynnar kommunernas digitalisering på andra sätt.

Ineras insatser inom den kommunala verksamheten styrs genom samverkan med Sveriges kommuner och regioner, SKR, och en aktiv dialog med landets kommuner. Syftet är att öka tempot med en gemensam nationell digital grundplattform, återanvändande av Ineras kompetens samt att bredda Ineras tjänsteutbud.

En nationell kommunal plattform består av den infrastruktur som krävs för utbyte av information mellan organisationer och gemensamma funktioner som underlättar fortsatt digitalisering av den kommunala verksamheten. Plattformen ska innehålla gemensamma riktlinjer och digitala byggblock som kan användas som grund för att bygga digitala tjänster. Exempel på gemensamma byggblock är lösningar för identitet och åtkomst, identitetsfederation, kataloger för gemensam information, säker digital kommunikation, infrastruktur för säkra digitala möten, samt regelverk, specifikationer och standarder. Med en gemensam nationell plattform minskar risken för inlåsning i olika speciallösningar för kommunerna.

Ineras särskilda utvecklingsstöd riktat till kommunerna de närmaste åren ska prioritera dessa tre områden

  • skola och utbildning
  • socialtjänst och kommunal hälso- och sjukvård
  • arkitektur och infrastruktur för säker och standardiserad informationshantering i hela den kommunala sektorn

Ineras medverkan i andra initiativ

Inera deltar även i vissa utvecklingsinitiativ som bedrivs av andra organisationer.

Exempel på ett sådant initiativ är Region Västerbottens projekt Arkinera. Där bidrar Inera, tillsammans med lokala arkitekter, med en utbildningsinsats för kommunerna i Västerbotten. Syftet är att öka förståelsen för, och användningen av, arkitektur som stöd i kommunernas verksamhetsutveckling. Utbildningen är tänkt att kunna återanvändas genom att utbildningsmaterialet görs tillgängligt för de kommuner och regioner som är intresserade. Bland annat så kommer de presentationer som görs inom utbildningen spelas in.

Ett annat exempel är uppdraget Beställarnätverk för framtidens samhällen som drivs av SKR och där Inera deltar med kunskap. Uppdraget är att via samverkan mellan bland annat kommuner, SKR och Inera ta fram en vägledning med fokus på infrastruktur, IoT (internet of things ) och välfärdsteknik med syfte att skapa smarta, hållbara och trygga samhällen.

Inera deltar även i det beställarnätverk för socialtjänst som SKR driver för att stödja kommunerna i arbetet med att modernisera och digitalisera deras verksamhetssystem. Syftet är att öka digitaliseringen inom socialtjänsten då det kan ge många vinster i verksamheten, exempelvis effektivare arbetsprocesser, bättre arbetsmiljö och mer tid för kärnverksamheten. Inera bidrar i detta viktiga arbete för att på bästa sätt ge stöd och kunskap i det arbete som pågår.

Så här bereder vi utvecklingsförslag

Här kan du läsa mer om hur vi bereder och prioriterar utvecklingsförslag på Inera.

Du som arbetar i kommun kan skicka in utvecklingsförslag. Fyll i detta formulär och skicka till utvecklingsforslag@inera.se

Nyhetslista

Nyhetslista

Till toppen av sidan