Nationell åtkomst till elevdata

Under 2020 genomför Inera en förstudie som beskriver hur information kan utbytas mellan skolhuvudmän till exempel vid skolbyten, uppföljning av interkommunal ersättning med mera, på ett automatiserat och standardiserat sätt. Syftet är att minska administrationen.

Aktörer inom skolväsendet saknar i dag en sammanhållen tillgång till elevdata, som exempelvis personuppgifter, adressuppgifter, betyg och aktuella uppgifter om var eleven går i skola. Vid gymnasieantagning finns inte heller möjlighet att få en samlad bild av vilket gymnasium en elev har sökt till, och om ansökan gäller i första, andra eller tredje hand.

När den här informationen saknas måste många saker hanteras manuellt, till exempel när elever byter skola och ersättningen kommuner emellan ska följas upp.

Sveriges kommuner har uppföljningsansvar av elevernas skolplikt i grundskolan. Kommunerna har också så kallat aktivitetsansvar för ungdomar under 20 år som inte är inskrivna i gymnasiet och som saknar gymnasieexamen. Mycket manuellt arbete går idag ut på att kontrollera om eleven går i skolan och i så fall var.

Tillgång till sammanhållna elevdata över organisationsgränser skulle underlätta kommunernas uppföljningsansvar och minska behovet av manuellt arbete vid gymnasieantagning och vid byte av skola.

Leverans

En förstudie ska tas fram som beskriver hur skolbyten kan ske på ett automatiserat och standardiserat sätt. Syftet är att effektivisera, säkra upp och minska administrationen.  Kommunerna får genom förstudien en beskrivning av hur samordning av nationell åtkomst till elevdata kan ske. Även gymnasieantagningen och i förlängningen de flesta skolbyten skulle på detta sätt kunna ske automatiserat och standardiserat.

Tidplan

Förstudien pågår under 2020.

Kontaktperson

Digitaliseringsstrateg Skola Börje Shameti Lewin: Borje.Shameti.Lewin@inera.se