Utvecklingsförslag som Inera bereder

Nationell e-remiss för laboratorieundersökningar

Det finns behov av en nationell digital tjänst för att kunna hantera laboratorieprover som behöver skickas för analys över regiongränserna.

Regionerna har ett stort behov av att skicka prover för analys till laboratorium utanför regionen på grund av kompetens-, utrustnings, volyms- och kvalitetsskäl. Idag hanteras denna process manuellt, vilket både är resurskrävande och innebär risk för felhantering.

Digitalisering av denna process skulle minska risken för vårdskador och frigöra vårdresurser. Det skulle dessutom ge möjlighet att snabbt göra analyskapacitet tillgänglig vid pandemier.

Status i beredningen

Inera har genomfört en initial analys för att undersöka förutsättningar och möjlighet till en realisering av behovet. Det finns flera utvecklingsförslag som beskriver samma behov av att dela diagnostiskt material och information samt samverka över regiongränser. Inera tar nu fram en målbild för området diagnostik. Detta ärende kommer att hanteras och fortsatt beredas inom ramen för målbildsarbetet. 

Idégivare: Region Västerbotten

Ansvarig: Caroline Hagberg, affärsområdeschef, Infrastruktur och arkitektur

Till toppen av sidan