Utvecklingsförslag som Inera bereder

Gallring av personuppgifter - utredning

Inera genomför en utredning för att ta fram gemensamma tidsfrister för gallring av personuppgifter i Ineras tjänster. Syftet är att främja både en enhetlig och lagenlig hantering och behandling av personuppgifter samt andra uppgifter. Detta ska kunna ligga till grund för både gallringsbeslut hos sjukvårdshuvudmännen och instruktioner till Inera om radering.

Flera av Ineras tjänster innehåller personuppgifter som behöver gallras regelbundet enligt gällande lagstiftning i patientdatalagen och enligt GDPR. Inera driver i dagsläget gallringsfrågor utifrån varje enskild tjänsts behov. Det finns även olika uppfattningar hos regionerna om hur regelverket ska tolkas. Gallring av journaluppgifter regleras i lagstiftningen men vad gäller Ineras tjänster finns det olika tolkningar av vad som räknas som journaluppgifter, hur ofta gallring ska ske och huruvida gallrad information ska raderas eller lagras, och i så fall av vem.

Inera genomför en utredning för att ta fram gemensamma tidsfrister för gallring av personuppgifter i Ineras tjänster. Syftet är att främja både en enhetlig och lagenlig hantering och behandling av personuppgifter samt andra uppgifter. Detta ska kunna ligga till grund för både gallringsbeslut hos sjukvårdshuvudmännen och instruktioner till Inera om radering.

Det behöver även utredas om Inera ska erbjuda central lagring av gallrade uppgifter och på vilka villkor. Om detta bedöms lämpligt ska en intresseanmälan för en gemensam lagringsplats utarbetas.

Status i beredningen

Utredningen påbörjades i maj 2023 tillsammans med regioner, och beräknas pågå till och med hösten 2023.

Idégivare: Initierat av Inera

Ansvarig: Sofia Enlund, chefsjurist

Till toppen av sidan