Pågående utveckling

Standardisering API:er i välfärdsteknik

Inera initierade under hösten 2023 ett standardiseringsarbete för API:er inom välfärdsteknik. Avsikten är att tillsammans med kommuner och leverantörer av välfärdsteknik bli överens om vilka API:er som bör prioriteras. Ambitionen är att hitta ett gemensamt arbetssätt för hur standardiseringsarbetet bör bedrivas. Ett förslag ska också tas fram på hur arbetet ska se ut framåt har tagits fram och hur finansiering ska kunna säkras långsiktigt.

Om uppdraget

Idag används en hel del tekniska lösningar för att ge äldre och funktionshindrade stöd och trygghet i hemmet. Det är bland annat mobila trygghetslarm, trygghetskameror, digitala lås, läkemedelsautomater och enheter för digital tillsyn. Dessa lösningar brukar kallas för välfärdsteknik.

Under 2022 genomfördes en förstudie som beskrev kommunernas utmaningar när det gäller digitalisering inom området välfärdsteknik. Förstudien konstaterade att antalet produkter och lösningar inom området växer. Det finns många aktörer men ont om etablerade standarder. Det hjälper inte att kommunerna ställer krav vid upphandlingar på att system och produkter ska följa standarder när det inte finns några. Utan etablerade standarder kommer välfärdsteknik även i fortsättningen att omgärdas av inlåsningseffekter och stora utmaningar att integrera olika system och produkter. Det gör att invånare och omsorgspersonal behöver hantera många olika tekniska enheter och kan behöva mata in samma information på flera ställen. Förstudien identifierade ett antal områden där standardiserade API:er skulle kunna skapa nytta. API:er är specifikationer som beskriver hur system ska utformas för att kunna utbyta information med varandra.

Det här uppdraget är en fortsättning på den tidigare förstudien. Tillsammans med en referensgrupp med kommuner prioriteras vilka API:er som är mest angelägna att standardisera. Tillsammans med leverantörerna av välfärdsteknik ska ett gemensamt arbetssätt formas för hur standardiseringsarbetet bör bedrivas långsiktigt tillsammans med branschen.

Uppdraget kommer också ta ytterligare steg i arbetet med en referensarkitektur för välfärdsteknik som ska adressera kommunernas behov.

Leveranser

Uppdraget ska leverera följande:

  • Grund för referensarkitektur för välfärdsteknik som fångar in området samt innehåller ställningstaganden för de viktigaste vägvalen framåt.
  • Kategoriserat, prioriterat och formaliserat standardiseringsarbete. Uppdraget ska tillsammans med kommuner och huvuddelen av relevanta leverantörer ha påbörjat ett standardiseringsarbete som kan tjäna som modell för fortsatt arbete. Bland annat ska uppdraget utreda om standarderna ska tas fram inom SIS eller i annat forum.
  • Slutrapporten kommer att beskriva ovanstående arbete och resultat samt innehålla rekommendationer för långsiktig finansiering av det fortsatta arbetet.

Tidplan

Arbetet ska redovisas i mars 2024. Det finansieras av SKR som även är beställare.

Mer om Ineras utveckling

Gemensam färdplan och status aktuella initiativ

Se status för aktuella utvecklingsförslag, analyser, förstudier, och projekt som pågår på Inera.

Rapporter och resultat

Här finns information om våra avslutade projekt och utredningar. Läs om vad de ledde till, och ta del av rapporter, analyser och andra dokument som levererats.

Till toppen av sidan