Pågående projekt och utredningar

Utredning om sammanhållen vård- och omsorgsdokumentation

Den 1 januari 2023 började en ny lagstiftning att gälla som gör det möjligt för kommuner och regioner att utbyta information mellan varandra när det gäller insatser för äldre och för invånare med funktionshinder. Ineras tjänster behöver anpassas efter den nya lagstiftningen och uppdraget ska bidra genom att ta fram och förankra exempel på hur lagen ska tolkas i praktiken för att kunna omsättas i digitala tjänster.

Om uppdraget

Den nya lagen om sammanhållen vård- och omsorgsdokumentation ersatte vid årsskiftet 2022-2023 kapitel 6 i patientdatalagen, som då upphörde att gälla. Reglerna för elektronisk tillgång mellan vårdgivare förändras inte i den nya lagen. Det som är nytt är att även omsorgsgivare från kommuner omfattas av lagen. Det innebär att såväl vårdgivare som omsorgsgivare kan få elektronisk tillgång till dokumentation om invånare från andra vårdgivare och omsorgsgivare. Lagstiftningen omfattar endast omsorgsinsatser för äldre personer och personer med funktionsnedsättning.

Den nya lagen är frivillig. Det innebär att man får utbyta information, men det finns inga krav på att man ska göra det. För att få ut full nytta av tjänster där det är frivilligt att dela information behövs någon form av samsyn och överenskommelser. Det här uppdraget ska inleda en sådan dialog med kommuner och regioner, och bidra med stödjande dokument för hur lagen kan tillämpas i praktiken och omsättas i digitala tjänster, med fokus på Ineras nationella infrastruktur och tjänster.

I dagsläget är Ineras tjänster utformade för att fungera tillsammans med olika vårdinformationssystem inom hälso- och sjukvård, utifrån de lagar som gäller där. Nu behöver tjänsterna utökas till att inkludera den kommunala omsorgen om äldre och funktionsnedsatta som styrs av annan lagstiftning. Det ställer nya krav på områden som informatik och säkerhet i den nationella infrastrukturen som Inera ansvarar för. Ett exempel är Katalogtjänst HSA som används både inom kommuners och regioners hälso- och sjukvård. För omsorgsverksamhet saknas däremot en struktur i katalogen som behöver utvecklas. I Ineras Säkerhetstjänster behövs kompletteringar exempelvis i form av en behörighetsmodell för att få en säker informationshantering.

Uppdraget är en utredning med fokus på juridisk tolkning av den nya lagen, förankring och samsyn kring tolkningen mellan kommuner och regioner samt stödjande dokument för tillämpning av lagen i digitala tjänster. Uppdraget ansvarar inte för själva förändringen i enstaka tjänster som behöver ske parallellt och även fortsätta efter uppdraget.

Leveranser

Uppdraget ska leverera en utredningsrapport med tillhörande bilagor.

Tidplan

Uppdraget startade den 1 november 2022 och pågår fram till slutet av juni 2023.

Kontaktperson

Uppdragsledare Maria Ekendahl, maria.ekendahl@inera.se

Till toppen av sidan