Pågående projekt och utredningar

Införandeprojekt Säker digital kommunikation

Projektet ska bidra till att fler organisationer ansluter till tjänsten Säker digital kommunikation, genom att ta fram införandematerial och ge löpande stöd till organisationer som är intresserade av att ansluta.

Om införandeprojektet Säker digital kommunikation

Säker digital kommunikation är en tjänst som gör det möjligt för kommuner, regioner och statliga myndigheter att utbyta känslig och sekretessklassad information digitalt på ett tryggt, enkelt och säkert sätt. På sikt ska även privata utförare med helt eller delvis offentligt finansierade uppdrag kunna använda tjänsten.

Syftet med införandeprojektet är att underlätta för de organisationer som vill ansluta sina system till den gemensamma infrastrukturen för Säker digital kommunikation. För ju fler organisationer som är anslutna och kan utbyta information på ett enhetligt sätt, desto större blir nyttan.

Projektet ger löpande stöd till de organisationer som vill ansluta till Säker digital kommunikation, bland annat genom att ta fram stödjande material och hålla återkommande informationsmöten.

Leveranser

Projektet kommer att leverera följande:

Införandematerial

Projektet tar fram material som ska vara ett stöd för kommuner och regioner i deras införandearbete, exempelvis vägledningar och checklistor. Ta del av materialet:

Informationsmöten

Projektet anordnar återkommande teknikforum, frågeforum och workshops för alla organisationer som är intresserade av att ansluta till Säker digital kommunikation. Läs mer om de olika mötena och se datum:

Digitalt samarbetsrum

I samarbete med SKR har införandeprojektet satt upp ett digitalt samarbetsrum där representanter från kommuner och regioner kan dela information och goda exempel från införandearbetet med varandra. Läs mer om samarbetsrummet:

Vill din organisation anmäla en representant till samarbetsrummet? Kontakta projektet på mejladress: SDKinforande@inera.se

Tidplan

Projektet kommer att pågå till och med juni 2023.

Förutsättningar

Projektets arbete riktar sig främst till kommuner och regioner. Införandematerialet som tas fram är dock tillgängligt för alla att ta del av. Likaså är de flesta möten som projektet anordnar öppna för alla som är intresserade.

Det här behöver din organisation göra

För att ansluta till Säker digital kommunikation krävs ett förberedande arbete på hemmaplan, som omfattar både verksamhetsfrågor och frågor av teknisk karaktär. Det handlar bland annat om att utreda inom vilka verksamhetsområden organisationen utbyter information med externa parter och vilken typ av information det gäller. Därefter behöver de system där informationen finns anslutas till tjänstens gemensamma digitala infrastruktur.

Införandeprojektet ger stöd i införandet, men arbetet behöver bedrivas lokalt hos varje anslutande organisation.

Kontaktperson

Projektledare: Oskar Spanne, SDKinforande@inera.se

Läs mer om Säker digital kommunikation

Säker digital kommunikation

Säker digital kommunikation är ett säkert sätt att utbyta känslig och sekretessklassad information mellan kommuner, regioner, statliga myndigheter och andra offentligt finansierade aktörer. Det är ett säkert alternativ till fax och vanliga brev.

SDK Öppen testmiljö

SDK Öppen testmiljö är en extern testmiljö som tillhandahålls av Inera för att underlätta för organisationer och systemleverantörer att testa och anpassa sina tekniska lösningar enligt regelverk och specifikationer för tjänsten Säker digital kommunikation.

Till toppen av sidan