Förankring med kommuner och regioner

Invånarens samtycke 1177.se

Ökad digital hantering av ärenden har drivit på önskemål om att olika former av samtycken också borde kunna hanteras digitalt via 1177.se

Samtycken är en avgörande pusselbit för att hälso- och sjukvård ska fungera smidigt och lagenligt, men det finns i nuläget ingen möjlighet för invånaren att överblicka vilka samtycken som har givits eller vilka samtycken som behövs i olika situationer. Det är också tidskrävande och pedagogiskt utmanande för vårdpersonal att under själva vårdsituationen beskriva, inhämta och dokumentera de samtycken som krävs.

Under hösten 2021 har Inera genomfört en fördjupad analys av vilka förutsättningar invånare har att kunna överblicka tidigare givna samtycken inom sammanhållen journalföring och om möjligt även lämna samtycke digitalt på 1177.se.

Inera har även under hösten 2021 fått in ett ärende med förslag om att utöka och bredda samtyckestjänsten som många regioner har planer att ansluta sina vårdinformationssystem till under kommande år och använda för just samtyckesregistrering.

Status i beredningen

Utifrån positivt svar på intresseanmälan har en avsiktsförklaring skickats ut till regionerna. Sista svarsdatum är 15 september 2023.

Här finns mer information om genomförd analys och förslag på genomförande. 

Idégivare: Initiativ från SKR samt ärende från nio regioner genom Västra Götalandsregionen

Ansvarig: Sofie Zetterström, affärsområdeschef 1177 och kunskapstjänster

Till toppen av sidan