Utveckling

Skolområdet

Skola och utbildning ingår som en viktig del i det kommunala uppdraget och omfattar förutom utbildning även elevhälsan. Ineras roll är att stödja kommunerna med standarder, arkitekturstöd och gemensam infrastruktur. Här kan du se pågående och planerade initiativ inom området.

Två glada, unga skolflickor som tittar på en bärbar dator.

Inera har i sitt kärnuppdrag att stödja hälso- och sjukvården i informationsutbyte mellan olika huvudmän och så även elevhälsan. Fokus i Ineras arbete för skolan kommer att läggas på att involvera och inkludera elevhälsan på ett tydligare sätt genom att adressera skolhuvudmännen och elevhälsoteamen så att även de ansluts till befintliga nationella tjänster som säkerställer informationsdelning mellan huvudmän såväl som inom den egna kommunen.

Inera stödjer även kommunerna med standarder, arkitekturstöd och gemensam infrastruktur, vilket även innefattar skolan till viss del. Skolan står inför flera utmaningar i sitt digitaliseringsarbete såsom behov av att utveckla och säkra effektivt informationsutbyte för att skapa interoperabilitet. Identitet och åtkomst är ett annat viktigt område för skolans huvudmän i deras förberedelser inför införandet av digitala nationella prov, DNP. Ineras stöd inom området arkitektur, standarder och gemensam infrastruktur återfinns i Ineras arbete med gemensam digital infrastruktur.

Planerade initiativ 2023-2025

För att möta regionernas och kommunernas verksamhetsutveckling tar Inera fram treåriga kundplaner för regioner och kommuner. Skolområdet är ett satsningsområde i kundplanen för kommunerna.

Följ Ineras utvecklingsarbete per område

1177 och nära vård

Omställningen till nära vård pågår i alla regioner och även i kommunerna. Insatser kring hälsa, vård och omsorg ska utgå från individens behov och förutsättningar, samt anpassas efter vad som är viktigt för den enskilda personen. 1177 ska bidra i den omställningen. Här kan du se pågående och planerade initiativ inom området.

Hälso- och sjukvård

Det pågår ett genomgripande och långsiktigt arbete för att digitalisera hälso- och sjukvården. Ineras roll är att stödja regionerna och kommunerna i det arbetet genom att utveckla och förvalta digitala lösningar inom områden där marknaden ensam inte kan tillgodose behoven. Här kan du se pågående och planerade initiativ inom området.

Digital infrastruktur

Inera upprätthåller sedan många år både arkitektur och gemensam infrastruktur åt regioner och kommuner. Här kan du se pågående och planerade initiativ inom området.

Socialtjänst

Omställningen till nära vård förutsätter förbättrad tillgång till information kring brukare och patienter över huvudmannagränser. Ineras roll i gränslandet mellan huvudmännen behöver utvecklas så att kommunerna enklare kan nyttja redan utvecklade tjänster. Här kan du se pågående och planerade initiativ inom området.

Till toppen av sidan