Rapporter och resultat

Förstudie om egenmonitorering

Under 2022 genomförde Inera en förstudie med syfte att kartlägga hur långt Sveriges regioner har kommit i sitt arbete inom området egenmonitorering samt identifiera och specificera hur Inera kan stödja deras arbete.

Om förstudien

Egenmonitorering innebär att en patient själv övervakar sin hälsa och löpande rapporterar sina värden till hälso- och sjukvården. Egenmonitorering kan användas vid kroniska sjukdomar som diabetes, astma, KOL och hjärtsvikt. Det kan också användas vid specialistvård och vid ändring av levnadsvanor. Då kan det till exempel handla om fosterövervakning eller program för viktnedgång.

Regionerna har under några år diskuterat och utvärderat hur de ska införa och använda sig av egenmonitorering på ett bredare sätt. Initiativ för att upphandla teknik och infrastruktur samt införande av egenmonitorering har påbörjats i vissa regioner.

Kartläggning av regionernas arbete

Syftet med förstudien var att kartlägga hur långt Sveriges regioner har kommit i arbetet med egenmonitorering samt identifiera och specificera hur Inera kan stödja i det arbetet. Kartläggningen gjordes genom ett antal semistrukturerade djupintervjuer med representanter från elva regioner. Intervjuerna fokuserade dels på områden som referensarkitektur, standarder, riktlinjer och tekniska plattformar, dels på verksamhetsfrågor och införande och då bland annat juridik och upphandling.

Förstudien analyserade även tidigare arbete med referensarkitekturer från Inera, och specifikt Referensarkitektur för Telemedicin, för att undersöka hur en vidareutveckling av denskulle kunna se ut. Dessutom beskrev förstudien vilka nyttor som kan uppstå om ett nationellt arbete inom det här området etableras.

Slutsatser och rekommendationer

Utredningens slutsatser och rekommendationer var:

  • Inera bör inom den redan etablerade organisationen för samverkansarkitektur förvalta en framtida referensarkitektur för egenmonitorering som i stora delar bygger på den befintliga Referensarkitektur för Telemedicin. Till detta behövs en utökad budget.
  • Inera bör informera och sprida kunskap om standarder som FIHR och OpenEHR.
  • Inera bör sprida goda och lyckade exempel när det gäller införande men också exempel på samverkan mellan regioner och kommuner.
  • Förstudien identifierar vilka nyttor som kan uppstå om ett nationellt arbete kring referensarkitektur och vissa av Ineras tjänster genomförs. De illustrerar var synergieffekterna uppstår och hur en investering i en nationell referensarkitektur inom egenmonitorering motiveras.

Leveranser

Resultatet från förstudien finns dokumenterat i en rapport.

Nästa steg

Under andra kvartalet 2023 kommer Inera att skicka ut en intresseanmälan till regionerna för att undersöka intresset av att realisera de rekommendationer som rapporten kommit fram till. Resultatet från förstudien finns dokumenterat i en rapport.

Kontaktperson

David Ulfstrand, david.ulfstrand@inera.se

Till toppen av sidan