Screeningstöd livmoderhals

Projektet utvecklar tjänsten Screeningstöd livmoderhals, som regionerna kan använda för att kalla kvinnor i rätt tid till gynekologisk cellprovtagning. Det gör det möjligt för regionerna att följa de rekommendationer om screening som finns i det nationella vårdprogrammet för att förebygga livmoderhalscancer.

Ung kvinna i sitt vardagsrum ler in i kameran

Om projektet

Alla kvinnor mellan 23 och 64 år kallas regelbundet till gynekologisk cellprovtagning, så kallad screening. På så vis kan tidiga förstadier till cancer upptäckas och behandlas. Screening har lett till att antalet kvinnor som varje år insjuknar i livmoderhalscancer halverats sedan 1960-talet då screeningen började.

Sedan 2017 finns ett nytt vårdprogram för att förebygga livmoderhalscancer. Enligt det ska kvinnor i olika åldrar kallas till cellprovtagning med olika intervall, och deras prover analyseras på olika sätt. Prov från kvinnor över 30 år analyseras i första hand för humant papillomvirus, HPV, och prov från yngre kvinnor analyseras i första hand för cellförändringar. Beroende på vad analysen visar ska kvinnan kallas på nytt efter längre eller kortare tid, eller utredas vidare och få eventuell behandling. 

För att en kvinnans hemregion ska kunna kalla kvinnor i rätt tid till screening måste regionens kallelsesystem ha tillgång till information från tidigare undersökningar och behandlingar. Det blir särskilt viktigt när kvinnor flyttar till en annan region, och när de lämnar cellprov eller får behandling i en annan region än sin hemregion. Då förutsätter det nationella vårdprogrammet att kallelsegrundande information kan utbytas över regiongränserna för att kvinnan ska kallas till screening i rätt tid.

Ineras uppdrag

2016 fick Inera i uppdrag av Sveriges Kommuner och Regioner, SKR, att genomföra en förstudie för att undersöka möjligheterna till en likvärdig och patientsäker kallelseverksamhet för att förebygga livmoderhalscancer, oberoende av vårdgivare. Ett förslag i förstudien var en nationell tjänst, byggd på Ineras infrastruktur med Nationella tjänsteplattformen och tjänstekontrakt, för att överföra den information som krävs för att kalla kvinnor i rätt tid till screening.

2017 enades nätverket för hälso- och sjukvårdsdirektörerna om att ställa sig bakom en sådan nationell lösning.

2018 fick Inera i uppdrag att utveckla den nationella tjänsten och startade därför projektet Screeningstöd livmoderhals. Projektet ägs och drivs av Inera men delfinansieras av regionerna samt av SKR genom medel för att främja samverkan inom cancerscreening enligt överenskommelsen om kvinnors hälsa 2018–2019.

Leveranser

Leveranser som projektet ska ta fram är

 • tjänstekontrakt för att hantera den kallelsegrundande information som behöver delas
 • teknisk dokumentation
 • testmiljöer och självdeklarationer för testerna 
 • stöd vid anslutning av vårdsystem till den nationella arkitekturen
 • avtal för anslutning till tjänsten
 • etablering av en förvaltningsorganisation. 

Tidplan

Tjänsten är färdigutvecklad, och efter utvärdering av pilotanslutningarna i två regioner ska tjänsten breddinföras i övriga regioner.

Projektet arbetar enligt följande tidplan:

 • initiering: andra kvartalet 2018
 • utveckling och förberedelse för anslutning: hösten och vintern 2018–19
 • förberedelse för pilotanslutning: andra kvartalet 2019
 • pilotanslutningar: så snart pilotande regioner har genomfört nödvändiga anpassningar i sina system
 • breddinförande: efter genomförd och godkänd pilotdrift
 • förvaltningsetablering: börjar under hösten 2020 

Det här behöver din organisation göra

Tjänsten Screeningstöd livmoderhals finns nu i Ineras tjänsteutbud. För att kunna ansluta till tjänsten behöver din region göra nödvändiga anpassningar i era lokala system.

Inera rekommenderar att varje region driver ett projekt för införandet. Det viktigaste är att säkerställa att det finns en införandeplan, och att säkra resurser (i både pengar och personal) för 2020.

Införandeprojektet behöver titta på:

 • Var finns informationen som behövs för att stödja tjänstens scenarier? Denna analys behövs göras för att kartlägga vilka system som berörs. De tre scenarierna är: 
  • En kvinna flyttar till en ny hemregion och information behöver överföras så att den nya hemregionen kan ta över stafettpinnen och fortsätta kalla till screening
  • En kvinna lämnar prov i en annan region än sin hemregion och information behöver överföras så att hemregionen har all relevant information för att kalla till screening i framtiden
  • En kvinna genomgår behandling i en annan region än sin hemregion och information behöver överföras så att hemregionen har all relevant information för att kalla till screening i framtiden?
 • Ta kontakt med er/a leverantör/er för att få kostnadsuppskattningar och få med nödvändig utveckling i kommande releaseplaner som möjliggör anslutning under 2020.
 • Vilket/vilka system ska anslutas till den nationella tjänsteplattformen – källsystem/en, er regionala tjänsteplattform eller vill ni ansluta via Cytburken?

Kontaktperson

Projektledare Lena Furubacke: lena.furubacke@inera.se

Till toppen av sidan