Pågående projekt och utredningar

Ny teknisk plattform för grunddata och katalog

En förstudie pågår som ska skapa förutsättningar för att återuppta utvecklingen av en ny teknisk plattform för Katalogtjänst HSA. Utvecklingsprojektet som pausades i december 2019 beräknas starta igen under hösten 2021 med ett delvis utökat uppdrag.

Närbild på läkarbricka.

I december 2019 pausades projektet Ny teknisk plattform Katalogtjänst HSA efter att Inera på uppdrag av styrelsen gjort en teknisk genomlysning av HSA-katalogen. Under 2020 genomförde Inera en marknadsanalys för att utvärdera om det fanns lösningar på marknaden som skulle kunna uppfylla behoven för den nya tekniska plattformen. Resultatet från analysen presenterades för Ineras styrelse i oktober 2020 med rekommendationen att projektet ska återupptas med utökat uppdrag.

Målet med den nya tekniska plattformen är att den ska kunna ersätta nuvarande teknisk plattform för Katalogtjänst HSA. Den ska också kunna hantera mer information än vad som ryms i dagens Katalogtjänst HSA, så att den kan användas inom flera verksamhetsområden än hälso- och sjukvården. Plattformen ska också på sikt kunna rymma andra kataloger och grunddata som idag hanteras separat på Inera.

Förstudien ska skapa förutsättningar för att återuppta arbetet med att skapa den nya tekniska plattformen genom att ta fram förslag på en lösningsarkitektur och sätta upp ramarna för en framtida förvaltningsorganisation för grunddata och katalog.

Tidplan

Förstudien ska avslutas 31 augusti 2021. Projektet beräknas starta hösten 2021.

Kontaktpersoner

Projektledare Filip Andersson: filip.andersson@inera.se
Produktägare Henrika Littorin: henrika.littorin@inera.se

Till toppen av sidan