Laboratoriemedicin

Projektet Laboratoriemedicin skapar möjligheter för vårdpersonal och patienter att ta del av fler typer av laboratoriesvar än hittills i Nationell patientöversikt och Journalen.

Kvinna vid mikroskop ler in i kameran.

Om projektet

Provsvar från laboratoriemedicinska analyser används för diagnostik och uppföljning inom hälso- och sjukvården. Det finns ett stort behov och intresse hos både vårdpersonal och patienter av att lättare kunna ta del av laboratoriesvar. Det behöver också bli lättare att följa upp och jämföra provsvar.

Idag kan vårdpersonal och patienter ta del av provsvar från klinisk kemi i Nationell patientöversikt och Journalen. Projektet Laboratoriemedicin ska göra det möjligt att ta del av provsvar som även innefattar mikrobiologi och immunologi, som inte är komplexa.

En viktig del av projektets arbete är att standardisera användningen av termer och begrepp i provsvaren, så att de kan tolkas på ett enhetligt och jämförbart sätt oavsett vilket laboratorium de kommer ifrån. I detta arbete har representanter från vården, Socialstyrelsen och Equalis bidragit.

Syftet är att skapa nytta för både vårdgivare och patienter genom att provsvaren blir mer tillgängliga och hanteringen blir kostnadseffektivare och säkrare, vilket leder till bättre och säkrare vård.

Leveranser

Projektet har tagit fram en ny version av tjänstekontraktet GetLaboratoryOrderOutcome. Den nya versionen, 4.0, kommer att ersätta version 3.1 som idag används enbart för provsvar inom klinisk kemi.

Leveransen innehåller tekniska och informatiska specifikationer för den nya versionen av tjänstekontraktet, samt regelverk och anvisningar för hur specifikationerna ska tillämpas i verksamheten.

Leveransen innehåller också standardiserade svarsformat och kodverk för att provsvaren ska kunna uttryckas på ett enhetligt format med kodade värden. Kodverken baseras på Snomed CT och NPU-koder. Projektets arbete omfattar endast den del av all information i provsvaren som behöver struktureras inför pilotinförandet

Här finns alla projektets leveranser samlade.

Tidplan

Under 2020 kommer införande att ske i ett antal pilotregioner för att testa av leveranserna och kvalitetssäkra resultatet.

Förutsättningar för användning och införande

Det nya tjänstekontraktet för multidisciplinära provsvar kommer att ersätta det tjänstekontrakt som används idag för provsvar från analyser inom klinisk kemi.

Det här behöver din organisation göra

Vårdgivare som använder tjänstekontraktet GetLaboratoryOrderOutcome version 3.1 för att tillgängliggöra sina provsvar behöver övergå till den nya versionen av tjänstekontraktet. De behöver också göra anpassningar i sina system för att möjliggöra strukturerad inmatning av provsvar enligt de svarsformat och kodverk som projektet tagit fram.

De system och applikationer som använder tjänstekontraktet för att ta del av provsvar behöver genomgå Ineras certifiering mot den nya versionen av tjänstekontraktet.

Kontaktperson

Projektledare Marjan Akhavan Sadeghi: marjan.akhavansadeghi@inera.se

Till toppen av sidan