Intygstjänster 2020

Projektet Intygstjänster 2020 utvecklar tjänster för digitala intyg som utfärdas av vården. Tjänsterna riktar sig främst till vården men även till invånare, politiker och andra beslutsfattare.

Om Intygstjänster 2020

Projektet vidareutvecklar ett antal etablerade och välanvända tjänster som tillsammans digitaliserar hanteringen av intyg  mellan vård, myndigheter och invånare – Webcert, Rehabstöd, Intygsstatistik och Mina intyg . Inom projektet sker också utveckling av nya tjänster. Det övergripande syftet är en förenklad hantering av sjukskrivningsprocessen och ökad samverkan mellan de aktörer som är involverade i rehabiliteringsprocessen.

Projektet finansieras via överenskommelsen om sjukskrivning och rehabilitering 2020  och är en fortsättning på arbete som pågått sedan 201x . Arbetet sker i samverkan med SKR, Försäkringskassan och Socialstyrelsen.

Sedan 2006 har staten och Sveriges kommuner och regioner, SKR, ingått överenskommelser för att stimulera regionerna till att ge sjukskrivningsfrågan högre prioritet i hälso- och sjukvården och för att utveckla sjukskrivningsprocessen. Dessa överenskommelser kallas ofta för sjukskrivningsmiljarden . Syftet är att ge regionerna ekonomiska drivkrafter att prioritera sjukskrivningsfrågan för att åstadkomma en effektiv och kvalitetssäker sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocess  och bidra till en stabil sjukfrånvaro.

SKR har tecknat ett samarbetsavtal med Inera AB för genomförandet av utvecklingsarbetet under 2020, där Inera samverkar med SKR, regioner, Försäkringskassan och Socialstyrelsen.

Intygstjänsterna är omfattande och Inera har länge haft en projektdel nära kopplad till dessa . Beroende på behov och beviljad finansiering initieras nya projekt, med grund och avstamp i tidigare projekt och överenskommelser.

Projektets mål 

Projektets mål är att digitalisera intygsprocessen för att bidra till ökad samverkan, högre rättssäkerhet, ökad jämställdhet, bättre informationskvalitet och ökad delaktighet. 

  • Ett ökat samarbete mellan aktörerna syftar till att undvika passiviserande väntetid för patienten. Alla aktörer som är inblandade i patientens sjukskrivning kan få ett helhetsperspektiv över patientens behov av stöd, och sjukskrivningsprocessen kan bli mer kvalitetssäker och effektiv.
  • Högre rättssäkerhet ger ökad trygghet, bättre förutsägbarhet och ökat förtroende från invånarna. Syftet med en likformig och patientsäker sjukskrivningsprocess är inte färre sjukskrivna, utan ökad trygghet för de försäkrade.
  • Genom ett ökat samarbete mellan exempelvis arbetsgivare, Försäkringskassan, Socialtjänsten och Arbetsförmedlingen är det möjligt att undvika ojämnställd behandling och skapa bättre beslutsunderlag för rätt åtgärd. Ett stort antal studier tyder på att det förekommer medicinska felaktigheter orsakade av medvetna eller omedvetna föreställningar om kön, så kallad genusbias.

Att övergå från pappershantering i form av blanketter, skanning och post till elektroniskt överförbar information innebär en smidigare vardag för de inblandade aktörerna. Digitaliseringen innebär ett minskat behov av kompletteringar, mindre administrativ tid och minskade ledtider.

Bakgrund

Bakgrunden till projekt är ett beslut från SKR (dåvarande SKL) och regeringen som efter utredning bedömt att en digitalisering av läkarintygen innebär att intygens kvalitet ökar och att hanteringen blir effektivare. Samtidigt förbättras stödet för de inblandade i sjukskrivningsprocessen - invånaren, läkaren och annan vårdpersonal samt handläggare vid Försäkringskassan och andra myndigheter. 

Detta stärker rättssäkerheten och medför lägre kostnader för stat och regioner.

Sedan ett antal år bedriver Inera kontinuerliga utvecklingsprojekt i samverkan med SKR, Försäkringskassan, Socialstyrelsen och Socialdepartementet. Projektet Intygstjänster 2020 är till för att utveckla och framtidssäkra dessa tjänster och deras funktion.

Tidplan

Projektet pågår till 31 december 2020.

Förutsättningar

En förutsättning för projektet är ett fortsatt väl fungerande samarbete med SKR, Socialstyrelsen och andra myndigheter och att dessa har möjlighet att avsätta resurser för ett fruktbart framtida samarbete. 

Kontaktperson

Niklas Franzel: niklas.franzel@inera.se

Till toppen av sidan