Pågående projekt och utredningar

Högkostnadsskydd

Projektet Högkostnadsskydd tar fram en tjänst för att dela information om högkostnadsskydd och frikort inom hälso- och sjukvården mellan regionerna. Tjänsten kommer att innehålla en e-tjänst som invånarna når via 1177.se och en lösning för vårdgivarna. Den kommer driftsättas under första kvartalet 2021.

Hand drar betalkort genom en kortläsare

Om projektet

Varje år görs drygt 60 miljoner besök i öppenvården i Sverige, varav 40 miljoner inom primärvården. Vid många av besöken registreras patientavgifterna manuellt med stämplar och remsor. När patienten är uppe i den totalsumma regionen bestämt får hen ett så kallat frikortt och behöver inte betala något mer för besök i öppenvården under ett kalenderår räknat från det första besöket..

En del regioner har utvecklat regionala e-tjänster för högkostnadsskydd och frikort. I Stockholm och på Gotland kan invånarna sedan några år tillbaka nå sin regionala e-tjänst via 1177 Vårdguiden. Projektet Högkostnadsskydd ska ta fram en nationell lösning för att vårdgivare i alla regioner ska kunna dela information. En förutsättning för en kostnadseffektiv e-tjänst är att informationen följer patienten och är tillgänglig oavsett var patienten söker vård. I uppdraget ingår att återanvända de regionala erfarenheter som har gjorts.

Tjänsten ska fungera för besök i alla anslutna regioner 

Lösningen har beställts av regionernas ekonomidirektörsnätverk på Sveriges Kommuner och Regioner, SKR. Dels för att minska öppenvårdens betungande hantering av kvitton för högkostnadsskydd, så att vårdpersonalen inte behöver ägna så mycket tid åt administration. Dels för att underlätta den ekonomiska sammanställningen mellan regionerna, så att det går att se på nationell nivå vad en invånare har betalat.

Genom e-tjänsten för invånare i 1177 Vårdguiden kommer patienten att kunna följa sina inbetalda avgifter inom öppenvården. E-tjänsten kommer tydligt att visa vilka besök som gjorts i öppenvården, hur mycket som är inbetalt för dem, hur mycket som återstår till frikortsnivån, samt hur länge frikortet gäller. Något fysiskt frikort kommer inte att behövas, inte heller vid öppenvårdsbesök i andra regioner.

Nyttan med Högkostnadsskydd blir allra störst om samtliga regioner ansluter sig till tjänsten. Då blir det största möjliga effekt för alla: invånare, vårdgivare och huvudmän.

Det här har projektet hittills gjort:

 • Färdigställt en informationsspecifikation som är granskad och klar.
 • Utvecklat tjänstekontrakt och tjänstekontraktsbeskrivning. Utvecklat en tjänstedomän.
 • Tagit fram rutiner och processer för test och kvalitetssäkring av systemen som ska anslutas till tjänsten.
 • Samarbetat och förankrat lösningen med regioner och leverantörer för att nå en bredare spridning, så att regionernas implementering av lösningen ska fungera smidigare.
 • Utvecklat invånartjänsten Högkostnadsskydd inom 1177 Vårdguidens e-tjänster, som kommer gälla som ett nationellt gränssnitt för samtliga regioner. 
 • Enat samtliga regioner kring juridiska tolkningar avseende tjänsten.

Det här återstår att göra: 

 • Färdigställa tjänstepaketeringen inför tjänstens överlämning till förvaltning och kundsupport.
 • Anpassa avtal som behövs för denna tjänst.
 • Tester med piloterna.
 • Stödja driftsättningen av piloterna, bland annat Region Västmanland, Region Stockholm och Region Gotland.

Projektet ansvarar inte för att genomföra lokala systemanpassningar hos regionerna.

Tidplan

Under större delen av 2019 pågick förankringsarbete avseende juridiken med piloterna, samt hur gällande lagar och förordningar ska tillämpas i lösningen.

Under våren 2020 har detta samarbete övergått till Ineras programråd, att ena samtliga regioner under vilka lagar och förordningar som tjänsten ska gälla. Detta arbete är nu slutfört och alla regioner står bakom ett regelverk som gäller vid anslutning till tjänsten.

Etablering av en förvaltningsorganisation pågår. 

Ett förankringsarbete pågår nu med leverantörerna som avser hur anpassningarna ska se ut i de system som regionerna använder, för att följa lagar och förordningar av tjänsten.

Pilottesterna beräknas komma igång sent under hösten 2020. Därefter ska regionerna successivt kunna ansluta till tjänsten. De som anmäler sig först får också ansluta sig först. Samtidigt ska projektet lämnas över till förvaltning.

Tjänsten beräknas tas i drift första kvartalet 2021.

Förutsättningar

Tjänsten Högkostnadsskydd är beroende av Nationella tjänsteplattformen. Det är ett tekniskt nav som möjliggör integrationer mellan olika system och tjänster.

Det här behöver din organisation göra

För att regionerna ska kunna använda tjänsten Högkostnadsskydd krävs:

 1. Införande av den regionala anslutningen för Högkostnadsskydd i den egna regionen. De regioner som inte har infört en regional och digital lösning för högkostnadsskydd behöver göra det. De som redan har en regional tjänst för högkostnadsskydd kan vänta tills den föreslagna lösningen tagits i drift våren 2021, och därefter ansluta sig till Nationella tjänsteplattformen. Under hösten 2020 kommer Inera att ge mer information om hur det regionala systemet ska anpassas för att kunna kommunicera med den nationella lösningen.
 2. Anslutning till det tjänstekontrakt i Nationella tjänsteplattformen som utvecklats för Högkostnadsskydd. I samband med att regionen implementerar tjänstekontraktet ansluts invånartjänsten Högkostnadsskydd i 1177 Vårdguidens e-tjänster.
 3. Anpassningar i de egna verksamhetssystemen som berör kundens nuvarande lösning och leverantör.

Kontaktperson

Projektledare Ulf Ryttestål: ulf.ryttestal@inera.se

Till toppen av sidan