Utveckling

Hälso- och sjukvård

Det pågår ett genomgripande och långsiktigt arbete för att digitalisera hälso- och sjukvården. Ineras roll är att stödja regionerna och kommunerna i det arbetet genom att utveckla och förvalta digitala lösningar inom områden där marknaden ensam inte kan tillgodose behoven. Här kan du se pågående och planerade initiativ inom området.

Två läkare diskuterar information på datorskärm.

Den digitaliseringsresa som pågår inom hälso- och sjukvården är viktig för att kunna hålla en hög kvalitet i vården trots hög belastning med en åldrande befolkning och resursbrister. Inera fortsätter att utveckla och upprätthålla digitala tjänster för att stödja regioner och kommuner i att effektivisera och digitalisera hälso- och sjuvården. Det finns till exempel tjänster för utbyte av journalinformation, för hantering av läkemedel samt kunskapsstöd till professionen. 

Den kommunala hälso- och sjukvården har många gånger stått utanför den gemensamma digitaliseringsresa som regionernas hälso- och sjukvård genomfört. Ett arbete har startat inom Inera för att göra det enklare för kommunerna att ansluta till, och använda, de tjänster som regionerna har utvecklat tillsammans med Inera. Inera kan bidra både genom ett utökat nyttjande av befintliga tjänster och genom vidareutveckling av tjänster som stödjer den kommunala hälso- och sjukvården.

Aktuella initiativ

Här hittar du pågående projekt och utredningar inom hälso- och sjukvård, men också utvecklingsförslag där arbete pågår för att förankra intresse och finansiering hos Ineras kunder samt finansierade initiativ där utvecklingen ännu inte har startat.

Rapporter och resultat

Här hittar du rapporter och resultat från genomförda projekt och utredningar inom hälso- och sjukvård.

Planerade initiativ 2023-2025

För att möta regionernas och kommunernas verksamhetsutveckling tar Inera fram treåriga kundplaner.

Följ Ineras utvecklingsarbete per område

1177 och nära vård

Omställningen till nära vård pågår i alla regioner och även i kommunerna. Insatser kring hälsa, vård och omsorg ska utgå från individens behov och förutsättningar, samt anpassas efter vad som är viktigt för den enskilda personen. 1177 ska bidra i den omställningen. Här kan du se pågående och planerade initiativ inom området.

Digital infrastruktur

Inera upprätthåller sedan många år både arkitektur och gemensam infrastruktur åt regioner och kommuner. Här kan du se pågående och planerade initiativ inom området.

Socialtjänst

Omställningen till nära vård förutsätter förbättrad tillgång till information kring brukare och patienter över huvudmannagränser. Ineras roll i gränslandet mellan huvudmännen behöver utvecklas så att kommunerna enklare kan nyttja redan utvecklade tjänster. Här kan du se pågående och planerade initiativ inom området.

Skolområdet

För att möta kommunernas verksamhetsutveckling tar Inera fram treåriga kundplaner. Socialtjänst är ett satsningsområde i kundplanen för kommunerna.

Till toppen av sidan