Vidareutveckling av Utbudstjänsten

En av de viktigaste delarna i första linjens vård är att invånare ska kunna hitta eller hänvisas till rätt vårdnivå och rätt kompetens i rätt tid. Det här projektet utvecklar stöd för att både invånare och vårdpersonal ska kunna få en detaljerad bild av hela vårdutbudet i olika digitala tjänster. Det görs dels genom en nationell informationsstruktur, dels ett kodverk. Projektet pågår till och med 30 juni 2021.

Om projektet

Projektet vidareutvecklar Utbudstjänsten för att hitta vårdtjänster som ska kunna användas över hela landet. Tjänsten fungerar som ett nav som hanterar information från alla vårdgivare så att den kan användas i olika digitala tjänster. Vårdpersonal kan använda den i olika stödsystem för att hänvisa och remittera patienter till utförare av vård och invånare kan använda den exempelvis för att hitta i vårdutbudet på 1177 Vårdguiden.

Projektet ska samordna olika aktiviteter som behöver göras för att utbudsinformation ska kunna användas av fler regioner än de nuvarande. Det huvudsakliga arbetet är att ta fram en informationsstruktur och ett kodverk så att alla vårdgivare beskriver sitt vårdutbud på samma sätt. En gemensam arkitektur gör det möjligt att förena flera olika aktörer och skapa ett informationsflöde som kan användas i många olika digitala tjänster. När den nationella informationsstrukturen och kodverket är framtaget blir det möjligt för regioner och kommuner att beskriva sitt utbud av vård- och omsorgstjänster på ett enhetligt och strukturerat sätt vilket gör att digitala tjänster kan använda informationen.

Leveranser

Projektet ska leverera en nationell informationsstruktur och ett kodverk som är väl förankrat. Utöver kodverket ska projektet göra en analys av behovet av ett administrationsverktyg för inmatning av utbud i Katalogtjänst HSA. Det ingår också i projektet att se till att det skapas en förvaltningsorganisation för tjänsten.

Tidplan

Projektet pågår till och med 30 juni 2021.

Förutsättningar

Det krävs ett stort samarbete mellan regioner och olika myndigheter för att kunna enas om, och ta fram en gemensam nationell informationsstruktur och ett gemensamt kodverk. Innan projektet har en nulägesorientering genomförts med regionernas representanter för nätverket för vårdutbud, en samverkansgrupp inom Sveriges regioner och kommuners ,SKR.

Det finns beroenden till flera andra av Ineras tjänster, som Katalogtjänst HSA, Elektronisk remiss och funktionen Hitta vård på 1177 Vårdguiden på webben.

Det här behöver din organisation göra

Projektet har behov av att några regioner bidrar med tidigt införande och samarbetar för att verifiera det resultat som tas fram och få stöd med anslutningar till den nationella tjänsten och tillgängliggöra sitt resultat via Hitta vård och/eller E-remiss. Alla regioner behöver samarbeta och ansluta till tjänsten för att den ska nå sin fulla potential.

Kontakt

Till toppen av sidan