Första linjens digitala vård

Utveckling inloggade tjänster

1177 Vårdguidens e-tjänster behöver ses över för att nå sin fulla potential för invånare och vårdpersonal. Projektet Utveckling inloggade tjänster har som mål att bidra till att tjänsterna blir mer sammanhängande och ger en bättre användarupplevelse. Det sker bland annat genom en förbättrad startsida och navigering, utveckling av nya tidbokningstjänster samt förbättrade förutsättningar för att spåra remiss och för tjänsten Journalen. Genom att ta fram en gemensam färdplan för fortsatt utveckling 2022 och framåt för både 1177.se och de inloggade tjänsterna, bidrar projektet även till den framtida inriktningen för 1177 Vårdguiden.

Om projektet

De befintliga inloggade tjänsterna på 1177.se är delvis gamla och har utvecklats oberoende av varandra i olika projekt vilket gör att det finns brister som behöver rättas till. Samtidigt finns en stor och outnyttjad potential i de inloggade tjänsterna.

En målbild beskriver 1177 Vårdguiden som en samlingsplats för kunskapsförmedling, digitala stöd och självservicetjänster för invånare, närstående och medarbetare i vård och omsorg. För att uppnå den behövs funktioner och tjänster som i högre grad utgår från ett användarperspektiv för hela konceptet.

Projektet Utveckling inloggade tjänster ingår i programmet Första linjens digitala vård. Projektet bidrar till att frigöra vårdens resurser och öka tillgängligheten till vård genom digitala tjänster och att öka graden av delaktighet för invånare. Det sker bland annat genom att leverera användbara e-tjänster med en smartare startsida och bättre navigeringsmöjligheter, vidareutvecklade tidbokningstjänster och möjlighet att få information om remisstatus, samt en färdplan för fortsatt utveckling 2022 och framåt. Sammantaget bidrar dessa initiativ till den framtida inriktningen för 1177 Vårdguiden.

Projektet består av fyra delprojekt/uppdrag:

 • Sammanhållen planering för förbättrad startsida och navigering
 • Utveckling av nya tidbokningstjänster
 • Förbättringar inom Spåra remiss och Journalen
 • Roadmap/färdplan för fortsatt utveckling 2022 och framåt

Leveranser

Delprojektet Sammanhållen planering

Delprojektet innebär att ta ett första steg för att visualisera en sammanhållen plan på 1177 Vårdguiden som ska stötta patienter och närstående att vara mer aktiva och samskapande i den egna hälso- och sjukvården.

I år genomförs en första etapp av det koncept för sammanhållen planering som tidigare tagits fram på uppdrag av Sveriges Kommuner och Regioner, SKR, genom att utveckla och leverera förbättrad navigation och en modernare startsida för e-tjänsterna.

Leveranser är:

 • Förbättrad startsida
 • Förbättrad navigering via gemensam navigationsbar
 • Möjlighet att bifoga fil för invånare
 • Nya mallar i ärendehantering
 • Ombudstjänst införd i Stöd och behandlingsplattformen
 • Kommunikationsmaterial till SKR

Delprojektet Nya tidbokningstjänster

Ett inledande förstudiearbete har beskrivit en vision/målbild för framtidens tidbokningstjänster i form av framtida invånarcentrerade tidbokningstjänster. Den är kopplad till triagering och med fler möjligheter till vidareutveckling än vad dagens e-tjänster för tidbokning medger.

Under 2021 genomförs den del av utvecklingen som finansieras inom programmet Första linjens digitala vård. Fortsatt utveckling kommer att ske under 2022 enligt avsiktsförklaring från regionerna.

Delprojektet bidrar till att öka tillgängligheten till vård genom digitala tjänster och att öka graden av delaktighet för invånare. Som en del i en sammanhängande vårdprocess ska invånare få en förbättrad överblick över sina bokade tider samt på ett intuitivt sätt enkelt kunna boka, om- och avboka möten med vården.  

Delprojektet bidrar även till att frigöra vårdens resurser genom att ge vårdpersonal och administratörer ett förbättrat stöd att kunna nå och kommunicera med invånare om exempelvis lediga och bokade tider och regelverk för tidsbokning. Administrationen minskar när regionernas vårdsystem är integrerade med de nya tidbokningstjänsterna hos Inera.

Arbetet omfattar utveckling av informationsförsörjningstjänster respektive nya användargränssnitt och bakomliggande affärslogik för tidbokning i 1177 Vårdguidens e-tjänster.

Leveranser är:

 • En aggregerande tjänst samt vidareutvecklad e-tjänst för Bokade tider
 • En tjänst som sammanställer tider samt ny e-tjänst för Lediga tider
 • En ny/vidareutvecklad modern e-tjänst för tidbokning (boka, av- och omboka tider)
 • Nya/vidareutvecklade tjänstekontrakt för integration
 • Gemensamt verksamhetsregelverk för styrning av kriterier och villkor
 • Kommunikationspaket som stöd för anslutning och införande
 • Förslag till projektplan för 2022

Uppdraget att spåra remiss samt förbättringar av Journalen

Inom Spåra remiss bidrar uppdraget till en möjlighet att få information om remisstatus genom att tjänstekontraktet GRA2 är produktionssatt och implementerat i Journalen för invånare respektive tillgängligt för anslutning av kunder samt implementerat i NPÖ för vårdpersonal.

Inom Journalen bidrar uppdraget till en bättre startsida och navigationsmöjligheter. Det sker genom att ett nytt grafiskt gränssnitt är implementerat i Journalen för invånare respektive i NPÖ för vårdpersonal samt med en ny navigationsbar i Journalen.

Leveranser är:

Spåra remiss

 • Ny majorversion av GRA2.0 godkänd och publicerad
 • NPÖ ansluten till GRA2.0
 • Journalen ansluten till GRA2.0
 • GRA2.0 införd i kundportalen

Journalen

 • Nytt grafiskt utseende för NPÖ implementerat
 • Nytt grafiskt utseende för Journalen implementerat
 • Navigationsbaren är uppdaterad för Journalen

Roadmap/färdplan

Roadmaparbetet bidrar till den framtida inriktningen för 1177 Vårdguiden genom beskrivningar av användarresor vad gäller behov av nya gemensamma tjänster och funktioner, samt en färdplan för 2022 och framåt.

Leveranser är:

 • Beskrivning av behov, tjänster och funktioner
 • Beskrivning av användarresor och scenarios/användningsfall
 • Beskrivning av roadmap 2022 och framåt
 • Beslutsunderlag för fortsatt arbete 2022 och framåt

Tidplan

Projektet Utveckling inloggade tjänster påbörjades i oktober 2020 och pågår under hela 2021. För delprojekten/uppdragen gäller följande:

 • Sammanhållen planering etapp 1 startade i oktober 2020 och beräknas vara klart i juni 2021
 • Nya tidbokningstjänster startade i november 2020 och beräknas pågå under hela 2021
 • Spåra remiss och Journalen startade i februari 2021 och beräknas vara klart i november 2021
 • Roadmap 2022 och framåt är en del av hela projektet under 2021

Förutsättningar

Projektet ingår i programmet Första linjens digitala vård och samverkar med andra projekt inom programmet och med andra verksamheter inom Inera inom infrastruktur och tjänstekontrakt. Behov finns också av samverkan med regionerna på strategisk, taktisk och operativ nivå.

Pilotdrift genomförs inom Sammanhållen planering och tillsammans med SKRs nätverk för patientkontrakt avseende två nya ärendetyper för kontakt med fast vårdkontakt respektive frågor inför planerat besök. Syftet är  att se vilken nytta de ger och vad som krävs för att åstadkomma nödvändig verksamhetsutveckling och nytta vid införande i vården.

Inom utveckling av nya tidbokningstjänster finns beroende till befintliga e-tjänster inom 1177 Vårdguiden, andra projekt inom programmet Första linjens digitala vård samt inom infrastruktur och tjänstekontrakt för att realisera tänkt utveckling

För att göra det möjligt för invånare och vårdpersonal att kunna följa remisstatus behöver ett tjänstekontrakt produktionssättas som Journalen respektive NPÖ därefter ska ansluta till.

Samordning sker mellan tjänsterna för hur de beskrivs med ny grafisk profil och för att de ska finnas med i den gemensamma navigationsbaren. Detsamma gäller arbetet med det tjänsteövergripande arbetet med roadmap/färdplan. Där sker samordning på programnivå inom målbild och arkitektur för 1177 Vårdguiden och inom Inera i övrigt.

Det här behöver din organisation göra

Regionerna behöver informera invånare och vårdprofessionen om de nya tjänsterna så att de börjar nyttjas inom vården.

Pilotdrift genomförs i delprojektet Sammanhållen planering i Region Uppsala, Region Jönköpings län och Region Skåne under perioden februari-maj 2021.

Pilotverksamhet planeras/är också önskvärd i delprojektet Nya tidbokningstjänster. 

Kontakt

Projektledare: Malin Domeij

E-post: forstalinjen@inera.se

Till toppen av sidan