Symtombedömning och hänvisning

Projektets leveranser ska bidra till effektmålen ”Förbättrad tillgänglighet i första linjens vård” och ”Effektivare användning av vårdens resurser” genom att leverera ett upphandlingsunderlag samt förslag på hur tidiga införanden ska genomföras för att testa den anskaffade lösningen för digital symtombedömning och hänvisning.

Om projektet

Idag slutar 30–40 procent av cirka 400 000 mottagna samtal per månad till 1177 Vårdguiden på telefon i egenvårdsråd. Om hälften av samtalen inte behöver tas om hand av en sjuksköterska, motsvarar det en minskad belastning med 40–50 000 samtal per månad. En hypotes är att en del av samtalen till övrig primärvård skulle kunna ersättas av invånarens självskattning när det finns ett utbyggt verktyg för egen symtombedömning på 1177.se. Därmed kan vårdpersonal som gör motsvarande arbete idag frigöra tid för att förbättra tillgängligheten. Det kan exempelvis bidra till kortare telefonköer till 1177 Vårdguiden på telefon och kortare väntetider på vårdens mottagningar. Det kan även bidra till färre vårdkontakter till fel nivå eller verksamhet, vilket i sin tur också leder till kortare väntetider till fysiska besök.  

Uppdraget för projektets etapp 1 är att leverera ett upphandlingsunderlag samt förslag på tillvägagångssätt för genomförande av tidiga införanden för att testa den valda lösningen i verksamheten. 

Projektet ingår i programmet Första linjens digitala vård, FLDV. 

För att inhämta regionernas behov av lösning för automatiserad symtombedömning och hänvisning har diskussion förts med flera regioner. I ett iterativt arbete har en målbild tagits fram som beskriver behov utifrån invånar-, vårdpersonal- och teknikperspektiv. Resultatet presenterades oktober 2020  i denna rapport, Behovsinsamling i projektet Första linjens digitala vård, symtombedömning och hänvisning.

Leveranser

Etapp 1 ska under 2020 leverera ett upphandlingsunderlag samt förslag på tillvägagångssätt för genomförande av tidiga införanden för att testa den valda lösningen i verksamheten.

Nästa steg, projektets etapp 2, omfattar upphandling, tilldelningsbeslut och genomförande av tidiga införanden för att testa anskaffad lösning och dess anslutningar till sjukvårdsrådgivning och primärvård. De tidiga införandena  syftar också till att på övergripande nivå kartlägga hur en anskaffad plattform kan utvecklas vidare för att bli en del av sjukvårdsrådgivning som ett nytt verksamhetsstöd samt för primärvården, genom ytterligare kravställningar och integrationer. 

Projektets etapp 3 omfattar genomförande av eventuella anpassningar, överlämning till förvaltning och breddinförande.  

Tidplan

Båda leveranserna i etapp 1 ska vara genomförda i december 2020.

Etapp 2 ska leverera under 2021, och därefter görs etapp 3 med anpassningar, leverans till förvaltningen och breddinförande.

Förutsättningar

Förutsättningar och framgångsfaktorer:

  • Säkerställa att rätt kompetenser inom varje område som upphandlingen omfattar ingår i projektet eller kan engageras vid behov.  
  • Aktivt deltagande från flera regioner som utifrån sitt perspektiv kan vara behovs- och kravställare initialt och sedan ta emot den upphandlade lösningen och testa den i piloter. 
  • Aktiv styrgrupp som tar beslut kring vägval och avgränsningar så att projektet kan uppnå sitt mål och hålla tidsplanen. 
  • Beakta sekretessfrågan och hantera kommunikation med intressenter noggrant. 

Uppdragets påverkan

Genom projektets leveranser kommer det längre fram kunna avgöras vad regionerna och verksamheterna i sin tur behöver göra för att kunna använda lösningen som upphandlas, liksom hur andra system påverkas.

Det här behöver din organisation göra

Det utreds nu vad regionerna respektive Inera behöver göra. Information kommer att publiceras längre fram i projektet. 

Kontakt

Till toppen av sidan