Första linjens digitala vård

Nu moderniseras 1177 Vårdguiden och samtidigt utvecklas hela första linjens digitala vård. Invånarna ska snabbt kunna få kontakt med vården, beskriva sina symtom digitalt, få råd och lotsas fram till ett digitalt eller fysiskt vårdbesök. Programmets arbete bidrar till att förverkliga förslagen i regeringens utredning om God och nära vård.

Leveranser

Programmet pågår under flera års tid. Mycket av det arbete som utförs handlar om att skapa förutsättningar för nationella lösningar och vidareutveckling av nya och befintliga tjänster. En förutsättning är åtgärder för att stabilisera de tekniska plattformarna för de tjänster som berörs. För 1177 Vårdguidens e-tjänster ska till exempel alla integrationer bytas ut och den gamla plattformen ska tas ur drift för att ersätts med en ny. Ett annat exempel är att en plan för utväxling av det rådgivningsstöd som används för 1177 Vårdguiden på telefon. Åtgärder som är nödvändiga för att säkra den befintliga plattformen de närmsta åren genomförs också. Ytterligare ett exempel är att ett arbete görs för att produktionssäkra och tiilgänglighetsanpassa tjänsterna Journalen och Nationell patientöversikt, NPÖ, för att möta den kraftigt ökade användning och volymökningen till följd av bland annat pandemin covid-19 under 2020 och 2021.

Det handlar också om att förbättra användarupplevelsen och tillgängligheten till tjänsterna samt att skapa förutsättningar för att varumärket 1177 Vårdguden kan användas på ett korrekt och optimalt sätt av alla inblandade parter inom regioner, kommuner och externa aktörer som har ett offentligt uppdrag.

Leveranser som ingår i programmet ska hänga ihop och fungera tillsammans med regionernas system utifrån ett arkitekturellt perspektiv. Programmet tar därför också fram en målarkitektur som beskriver den nationella samverkansarkitekturen med en första nedbrytning och handlingsplan för fortsatt utveckling.

En sammanfattning av vad programmet ska leverera som helhet:

  • utbyggd nationell infrastruktur, bland annat för vårdutbud och hänvisning
  • en nationell lösning för invånarens symtombeskrivning och vårdens bedömning av vårdbehov, möjlig att koppla till liknande regionala lösningar
  • fler sätt att kommunicera med sjuksköterskor på 1177 Vårdguiden utöver telefonsamtal, exempelvis video, bildöverföring, chatt och digital symtomguide
  • grundläggande funktioner för digitala kallelser, tidbokning och egen provhantering
  • möjligheter att kunna ansluta nya regionala tjänster till de nationella, inklusive uppdaterade riktlinjer för användningen av 1177 Vårdguidens varumärke
  • informationssäkerhet och stabilisering av befintliga nationella tjänster.

Flera av programmets ingående projekt finns beskrivna på egna projektsidor här.

Tidplan

Tidplanen och budgeten beskrivs årsvis utifrån överenskommelsen mellan SKR och Socialdepartementet som gäller 2019-2021. Mer detaljerade tidplaner presenteras inom respektive projekt som ingår i programmet.

Förutsättningar

Ett centralt område inom programmet är att stimulera och samordna vidareutvecklingen av den gemensamma nationella infrastrukturen så att en stor mängd digitala tjänster kan fungera tillsammans i ett ekosystem. Därför är arbetet inom det området den viktigaste grundförutsättningen för att första linjens digitala vård ska kunna förverkligas och upplevas som smidig, både av invånare och av vårdpersonal.

Om information ska kunna följa med invånaren över vårdgivargränser krävs en gemensam infrastruktur där alla parter tar ansvar och bidrar. Inera behöver bidra med arkitektur och regelverk, utöver ansvar för flera stora nationellt förvaltade tjänster. Regionerna behöver bidra genom exempelvis kravställning vid upphandling av leverantörer, genom att ansluta sina upphandlade system och tjänster till den nationella infrastrukturen och genom att bidra med standardiserad information om sitt regionala vårdutbud.

Kontakt

E-post: forstalinjen@inera.se

Många leverantörer visar stort intresse för programmets arbete. Löpande information om nya upphandlingar och konkurrensutsättningar som Inera genomför publiceras i verktyget Tendsign. Avrop hanteras med de ram-avtalsleverantörer som Inera tidigare upphandlat. De finns publicerade på Kammarkollegiets respektive Addas (tidigare SKL Kommentus) webbplats. 

Till toppen av sidan