Första linjens digitala vård

Första linjens digitala vård

Nu moderniseras 1177 Vårdguiden med tillhörande infrastruktur och arkitektur och samtidigt utvecklas hela första linjens digitala vård. Invånarna ska snabbt kunna få kontakt med vården, beskriva sina symtom digitalt, få råd och lotsas fram till ett digitalt eller fysiskt vårdbesök. Programmets arbete bidrar till att förverkliga förslagen i regeringens utredning God och nära vård.

Om programmet

Bakgrund

Första linjens vård handlar om att invånarna ska få rätt vägledning när de har symtom, oro eller frågor och inte redan vet vart de ska vända sig. Här kan digitala tjänster och kanaler vara till god hjälp, både för invånarnas möjlighet till självservice och för att så effektivt som möjligt använda vårdpersonalens tid och kompetens.

Den första kontakten med vården ska kunna leda till egenvårdsråd eller till ett digitalt eller ett fysiskt vårdbesök, beroende på vad som passar bäst. Viktig information behöver kunna följa invånaren genom hela processen från kontakt till avslutat ärende, oavsett var och av vilka som vården ges. Allt fler regioner inför nu olika digitala tjänster och lösningar för att förenkla kontakten mellan invånare och hälso- och sjukvården.

 

En sammanhållen användarupplevelse

Med utgångspunkt från en gemensam målbild för första linjens vård och för 1177 Vårdguidens roll pågår ett utvecklingsarbete inom Ineras program Första linjens digitala vård. Programmet samordnar och styr det arbete som Inera gör i nära samarbete med landets regioner som samtidigt ansvarar för sina egna utvecklingsdelar.

Programmet är en del i överenskommelsen God och nära vård mellan regeringen och SKR som syftar till att skapa en förbättrad tillgänglighet till vården. Överenskommelsen pekar på att 1177 Vårdguiden har potential att fungera som en gemensam ingång för första linjens digitala vård och ska ge en sammanhållen användarupplevelsen för invånarna oavsett bakomliggande system. Hit ska medborgare kunna vända sig för att snabbt få rätt vägledning för kontakt med vården, kunna beskriva sina symtom, få råd och vid behov lotsas fram till ett digitalt eller fysiskt vårdbesök.

Inera driver arbetet inom programmet i nära samarbete med landets regioner för att utveckla gemensam infrastruktur och arkitektur samt nya och befintliga tjänster inom 1177 Vårdguiden.

Regionerna ansvarar för sina egna utvecklingsdelar och införanden och kan även ha egenupphandlade eller egenutvecklade lösningar och plattformar. Målsättningen är att 1177.se ska vara den gemensamma ingången för invånaren till första linjens vård.

Målet för programmet är att bidra med nytta genom nationell gemensam infrastruktur och digitala verktyg och lösningar. Även om regionerna har egna system och lösningar ska programmet bidra till förutsättningar för att:​

 • Förbättra tillgänglighet till första linjens vård​
 • Effektivisera användningen av vårdens resurser​

Samarbeten kring exempelvis verksamhetsprocesser, termer och begrepp är avgörande.

Finansiering och fokusområden

Under 2020 och 2021 finansieras programmets utvecklingsinsatser via överenskommelsen God och nära vård. Inera och SKR har bildat en samverkansgrupp där arbetet förankras och följs upp.

Programmets leveranser svarar mot tre fokusområden som definieras i överenskommelsen:

 • Effektivare sjukvårdsrådgining
 • Smartare självservicetjänster
 • Infrastruktur och arktiektur

Läs mer om arbetet och leveranserna som bedrivs inom de olika fokusområdena på programmets öppna Confluencesida.

 

Infrastruktur och arkitektur för första linjens vård

Ett viktigt område inom programmet handlar om att vidareutveckla den nationella infrastrukturen för att viktig information ska kunna följa med invånaren och finnas tillgänglig för vårdpersonal när den behövs. Det blir särskilt betydelsefullt när många olika system, digitala verktyg och tjänster används i processen.

En utbyggd nationell infrastruktur gör att nya digitala tjänster enklare kan ingå i ett fungerande ekosystem och att landets vårdgivare kan utveckla och upphandla tjänster utan att viktig informationsöverföring hindras.

Inom arkitekturområdet arbetar programmet med att ta fram gemensamma kodverk och standarder för hur exempelvis vårdutbudet ska beskrivas i olika tekniska system.

Även juridiska utredningar är en viktig del av arbetet inom programmet för att kunna anpassa infrastruktur och arkitektur till den lagstiftning som styr tjänsterna som ska stödjas. En utredning har undersökt hur regionala och privata leverantörers tjänster kan återanvända delar av den infrastruktur som är utvecklad för 1177 Vårdguidens nationella tjänster. Ta del av resultatet här

Modernisering av 1177 Vårdguidens tjänster

Det andra stora området inom programmet är en modernisering och förändring av de tjänster inom 1177 Vårdguiden som förvaltas nationellt av Inera. Det handlar till exempel om att invånare ska kunna kommunicera med sjuksköterskor på 1177 Vårdguiden på fler sätt än genom röstsamtal, liksom att de ska kunna fylla i en digital symtomguide via 1177.se. Fler självservicetjänster för invånare ingår, exempelvis vidareutveckling av tjänsten Egen provhantering

En teknisk utveckling har utförts för att tillgängliggöra innehållet i det medicinska rådgivningsstöd som används i 1177 Vårdguiden på telefon och i det fristående rådgivningsstödet, RGS webb, för andra digitala tjänster.

Leveranser

En sammanfattning av vad programmet ska leverera som helhet:

 • åtgärder för att byta ut eller stabilisera de tekniska plattformarna för berörda tjänster samt inom informationssäkerhet
 • produktionssäkra och tillgänglighetsanpassa tjänsterna Journalen och Nationell patientöversikt, NPÖ
 • utbyggd nationell infrastruktur, bland annat för vårdutbud och hänvisning
 • en nationell lösning för invånarens symtombeskrivning och vårdens bedömning av vårdbehov, möjlig att koppla till liknande regionala lösningar
 • plan för utväxling av det rådgivningsstöd som används för 1177 Vårdguiden på telefon
 • fler sätt att kommunicera med sjuksköterskor på 1177 Vårdguiden än telefonsamtal, exempelvis video, bildöverföring och chatt
 • grundläggande funktioner för digitala kallelser, tidbokning och egen provhantering
 • möjligheter att kunna ansluta nya regionala tjänster till de nationella, inklusive uppdaterade riktlinjer för användningen av 1177 Vårdguidens varumärke

Programmet med ingående projekt och leveranser finns beskrivna på inera.se samt på programmets på programmets öppna Confluencesida.

Tidplan

Programmet har pågått sedan 2018. För 2019- 2021 är tidplan och budget satt utifrån överenskommelsen God och nära vård mellan SKR och Socialdepartementet.

Förutsättningar

Om information ska kunna följa med invånaren över vårdgivargränser krävs en gemensam infrastruktur där alla parter tar ansvar och bidrar. Inera behöver bidra med infrastruktur, arkitektur och regelverk, utöver ansvar för flera stora nationellt förvaltade tjänster. Regionerna behöver bidra genom exempelvis kravställning vid upphandling av leverantörer, genom att ansluta sina upphandlade system och tjänster till den nationella infrastrukturen och genom att bidra med standardiserad information om sitt regionala vårdutbud.

Kontakt

E-post: forstalinjen@inera.se

Många leverantörer visar stort intresse för programmets arbete. Löpande information om nya upphandlingar och konkurrensutsättningar som Inera genomför publiceras i verktyget Tendsign. Avrop hanteras med de ram-avtalsleverantörer som Inera tidigare upphandlat. De finns publicerade på Kammarkollegiets respektive Addas (tidigare SKL Kommentus) webbplats. 

Till toppen av sidan