Första linjens digitala vård

Invånarens symtombedömning och hänvisning

Projektet Invånarens symtombedömning och hänvisning ingår i programmet Första linjens digitala vård. Leveranserna ska bidra till programmets effektmål ”Förbättrad tillgänglighet i första linjens vård” och ”Effektivare användning av vårdens resurser”. Det sker genom att anskaffa en plattform för invånarens automatiserade symtombedömning och hänvisning, genomföra tidiga införanden samt etablera den nya tjänsten inom förvaltning.

Om projektet

Idag slutar 30–40 procent av cirka 400 000 mottagna samtal per månad till 1177 Vårdguiden på telefon i egenvårdsråd. Om hälften av samtalen inte behöver tas om hand av en sjuksköterska, motsvarar det en minskad belastning med 40–50 000 samtal per månad. En hypotes är att en del av samtalen skulle kunna ersättas av ett självskattningsverktyg för invånarens egen symtombedömning på 1177.se. Därmed kan vårdpersonal som gör motsvarande arbete idag frigöra tid för att förbättra tillgängligheten. Det kan exempelvis bidra till kortare telefonköer till 1177 Vårdguiden på telefon och kortare väntetider på vårdens mottagningar. Det kan även bidra till att färre vårdkontakter slussas till fel nivå eller verksamhet, vilket i sin tur också leder till kortare väntetider för fysiska besök. 

Uppdraget för projektet är att genom upphandling anskaffa en plattform för invånarens automatiserade symtombedömning och hänvisning, genomföra tidiga införanden samt etablera den nya tjänsten inom förvaltning.

För att inhämta regionernas behov av en plattform för invånarens automatiserade symtombedömning och hänvisning genomfördes under maj-augusti 2020 en behovsinsamling. Resultatet presenteras i denna rapport,  Behovsinsamling Första linjens digitala vård symtombedömning och hänvisning.pdf

Leveranser och preliminär tidplan

  • Avslutad upphandling Q4 2021.
  • Etablering av plattform och start av införanden, februari 2022.
  • Förvaltningsetablerad tjänst Q2 2022.

Förutsättningar

Förutsättningar och framgångsfaktorer:

  • Säkerställa att rätt kompetenser inom varje område som upphandlingen omfattar ingår i projektet eller kan engageras vid behov.
  • Aktivt deltagande från flera regioner som utifrån sitt perspektiv kan vara behovs- och kravställare initialt och sedan ta emot den upphandlade plattformen samt genomföra tidiga införanden.
  • Aktiv styrgrupp som tar beslut kring vägval och avgränsningar så att projektet kan uppnå sitt mål och hålla tidplanen.
  • Beakta sekretessfrågan och hantera kommunikation med intressenter noggrant.

Det här behöver din organisation göra

Regioner som ska genomföra införanden deltar i nätverks- och arbetsmöten under Q3-Q4 2021 för att planera och förbereda inför driftsättning med start i februari 2022.

Kontakt

Till toppen av sidan