Första linjens digitala vård

Invånarens symtombedömning och hänvisning

Projektet Invånarens symtombedömning och hänvisning ingår i programmet Första linjens digitala vård. Leveranserna ska bidra till programmets effektmål ”Förbättrad tillgänglighet i första linjens vård” och ”Effektivare användning av vårdens resurser”. Det sker genom att anskaffa en plattform för invånarens automatiserade symtombedömning och hänvisning, genomföra tidiga införanden samt etablera den nya tjänsten inom förvaltning.

Om projektet

Idag slutar 30–40 procent av cirka 400 000 mottagna samtal per månad till 1177 Vårdguiden på telefon i egenvårdsråd. Om hälften av samtalen inte behöver tas om hand av en sjuksköterska, motsvarar det en minskad belastning med 40–50 000 samtal per månad. En hypotes är att en del av samtalen skulle kunna ersättas av ett självskattningsverktyg för invånarens egen symtombedömning på 1177.se. Därmed kan vårdpersonal som gör motsvarande arbete idag frigöra tid för att förbättra tillgängligheten. Det kan exempelvis bidra till kortare telefonköer till 1177 och kortare väntetider på vårdens mottagningar. Det kan även bidra till att färre vårdkontakter slussas till fel nivå eller verksamhet, vilket i sin tur också leder till kortare väntetider för fysiska besök. 

Uppdraget för projektet är att genom upphandling anskaffa en plattform för invånarens symtombedömning och hänvisning, genomföra tidiga införanden samt etablera den nya tjänsten inom förvaltning.

För att inhämta regionernas behov av en plattform för invånarens automatiserade symtombedömning och hänvisning genomfördes under maj-augusti 2020 en behovsinsamling. Resultatet presenteras i denna rapport,  Behovsinsamling Första linjens digitala vård symtombedömning och hänvisning.pdf

Leveranser och preliminär tidplan

Regionerna kommer att erbjudas en ny tjänst för sina invånare. Den nya tjänsten kommer att ge invånarna en digital ingång till vården via 1177 och automatisk symtombedömning och hänvisning. Tjänsten kommer också att göra digitala vårdmöten möjliga via till exempel chatt.

Projektets delleveranser är:

  • Avslutad upphandling.
  • Etablering av plattform och start av tidiga införanden.
  • Förvaltningsetablerad tjänst.

Upphandlingen är föremål för överprövning varför tidplanen för etablering av plattformen, förvaltning och tidiga införanden är framskjuten på obestämd tid.

Förutsättningar

Förutsättningar och framgångsfaktorer:

  • Aktivt deltagande från de regioner som ska genomföra tidiga införanden.
  • Aktiv styrgrupp som tar beslut kring vägval och avgränsningar så att projektet kan uppnå sitt mål.

Det här behöver din organisation göra

Regioner som ska genomföra tidiga införanden deltar i projektets referensgrupp samt förbereder sina verksamheter inför kommande införande.

Kontakt

Referensgrupp

Namn Organisation
Mäjt Wijk Region Dalarna
Thomas Hedlund Region Dalarna
Jessica Bäcklund Region Dalarna
Christine Senter, programrådsrepresentant Region Gotland
Milo Lindhe Region Gotland
Anders Granvald Region Gotland
Helena Glemdal Bergkvist, programrådsrepresentant Region Jönköping
Sven-Åke Svensson Region Jönköping
Eva Järvholm, programrådsrepresentant Region Kalmar
Mitko Capanov, programrådsrepresentant Region Kronoberg
Monika Kraft, programrådsrepresentant Region Skåne
Caroline Schön Region Skåne
Liselott Rehn Region Skåne
Victoria Sundin, programrådsrepresentant Region Skåne
Sabine Kühn Region Skåne
Louise Arodén Region Uppsala
Annelie Kjellberg, programrådsrepresentant Region Uppsala
Anna Ek Region Uppsala
Thomas Fritz, programrådsrepresentant Region Västerbotten
Pernilla Koskela Region Västerbotten
Anette Hägglund Sundin, programrådsrepresentant Region Västernorrland
Eva Renstorp Region Västernorrland
Jonas Bylund Region Västernorrland
Sara Johansson Region Västernorrland
Ulrika Landström, programrådsrepresentant Region Örebro
Göran Thörn Region Örebro
Jessica Bäcklund Region Örebro
Björn Strandell Region Örebro
Katrin Eriksson Region Örebro
Lotta Saleteg Falk, programrådsrepresentant Region Östergötland
Emma Stockman Region Östergötland
Till toppen av sidan