1177 Vårdguiden på telefon - nya kanaler

Projektet ingår i programmet Första linjens digitala vård, FLDV, och projektmålen är att komplettera tjänsten 1177 Vårdguiden på telefon med ett bildverktyg och förbereda tjänsten för ett videoverktyg. Ett tredje projektmål är utreda möjligheterna för en synkron chatt att bli en del av tjänsten 1177 Vårdguiden på telefon.

Om projektet

Projektet rör vidareutveckling av tjänsten 1177 Vårdguiden på telefon. Under projektets första etapp deltog sju regioner i piloterna. Videosamtal och möjlighet för en invånare att skicka en bild till sjuksköterskan testades. Läs mer om resultatet från piloterna i utvärderingsrapporten här. 

Nu pågår projektets andra etapp med målen att komplettera tjänsten 1177 Vårdguiden på telefon med ett bildverktyg, förbereda tjänsten för ett videoverktyg samt att utreda möjligheterna för en synkron chatt att bli en del av tjänsten 1177 Vårdguiden på telefon. Genom att bild- och videoverktygen ökar kvaliteten, precisionen och följsamheten i telefonsjuksköterskornas bedömning bidrar projektet till programmets nyttoeffekter:

  • Förbättrad tillgänglighet i första linjens vård
  • Effektivare användning av vårdens resurser

Leveranser

Projektets andra etapp omfattar leveranserna

  • att införa ett bildverktyg till de regioner som vill införa verktyget under 2020
  • att förbereda för att kunna erbjuda ett videoverktyg

Projektets andra etapp startade 13 maj 2020 och sträcker sig till 31 december 2020. Den preliminära tidplanen är att införande av bildverktyget påbörjas under oktober och november med ambitionen att det är infört innan året är slut. Videoverktyget ska vara redo för ett införande vid årets slut och chattutredningen beräknas vara klar i november.

Förutsättningar

Projektet genomförs i samarbete med tjänsten 1177 Vårdguiden på telefon. Projektet har regelbunden dialog med tjänstens förvaltning för att på bästa sätt hantera beroenden.

Inom ramen för programmet FLDV förs en dialog med programmets övriga projekt.

Projektets påverkan

Projektet är en vidareutveckling av tjänsten 1177 Vårdguiden på telefon och syftar till att införa bild- och videoverktyg som ett komplement till tjänsten.

Det här behöver din organisation göra

I de regioner som under projekttiden inför bildverktyget i sin verksamhet för sjukvårdsrådgivning kommer två regionala utbildare få möjlighet att delta på en utbildning i hanteringen av bildverktyget. Lokal IT kommer att behöva bli involverad när bildverktyget installeras i den regionala sjukvårdsrådgivningen. I utredningsarbetet av synkron chatt kommer det att finnas ett behov att intervjua medarbetare i tjänsten 1177 Vårdguiden på telefon i ett par regioner. En förfrågan om införande har gått ut via Programrådet och mer detaljerad information om införandet kommer att ske i dialog med utsedd kontaktperson.

Till toppen av sidan