Första linjens digitala vård

Verksamhetsstöd sjukvårdsrådgivning

Ett nytt, modernt och förbättrat verksamhetsstöd ska ersätta det befintliga Rådgivningsstödet inom 1177. Det nya verksamhetsstödet ska utvecklas med ambitionen att helt eller i delar kunna användas för sjukvårdsrådgivning även inom andra delar av första linjen. I projektet ingår också att avveckla Rådgivningsstödet.

Om Verksamhetsstöd sjukvårdsrådgivning

Under 2018 utarbetades en målbild för första linjens vård och framtidens 1177, som alla regioner ställde sig bakom. Målbildens avsikter genomförs via olika initiativ inom programmet Första linjens digitala vård där utvecklingsprojektet Verksamhetsstöd sjukvårdsrådgivning ingår. Projektet hade under 2021 statlig finansiering genom överenskommelsen om en God och nära vård mellan regeringen och SKR, där effektivare sjukvårdsrådgivning är ett fokusområde. Under 2022–2023 finansieras projektet via regioners avsiktsförklaringar.

2021 påbörjades framtagningen av ett nytt verksamhetsstöd för sjukvårdsrådgivning inom 1177. Dagens motsvarighet, Rådgivningsstödet, är ett egenutvecklat system som både tekniskt och funktionellt närmar sig slutet av sin livslängd. Rådgivningsstödet ska vara ersatt och avvecklat senast till utgången av 2023. Att underhålla Rådgivningsstödet efter 2023 skulle innebära oskäligt stora insatser.

Genom att ersätta Rådgivningsstödet med ett nytt, modernt och förbättrat verksamhetsstöd för sjukvårdsrådgivning ska invånarens tillgänglighet till första linjens vård öka och hälso- och sjukvårdens resurser användas mer effektivt.

Det nya verksamhetsstödet ska utöver det värde som Rådgivningsstödet redan har idag, även effektivisera sjukvårdsrådgivningen via förbättrad funktionalitet, och därigenom ge följande nyttor i sjukvårdsrådgivningen inom 1177:

Snabbare och säkrare rådgivning

Ett användarvänligt gränssnitt och förbättrat stöd för hänvisning som gör det snabbare, enklare och säkrare för vårdpersonal att göra en vårdbehovsbedömning, ge råd och vid behov hänvisa invånare till rätt vård. Det frigör tid för sjuksköterskan och ökar patientsäkerheten.

Bättre arbetsmiljö för hänvisande vårdpersonal

Utöver att det mer användarvänliga gränssnittet och förbättrade stödet för hänvisning som gör det lättare att göra rätt, bidrar det även till ökad samsyn kring hänvisningar, både inom och mellan regioner. Det kan bidra till bättre kontakt och samarbete.

Möjlighet till utökad samverkan inom 1177

Ett förbättrat stöd för hänvisning gör att invånare hänvisas rätt vid första försöket oavsett vem som hänvisar. Möjligheterna till utökad samverkan inom 1177 förbättras.

Ökad möjlighet att utveckla och förändra den tekniska lösningen utifrån nya krav och behov

En modulär arkitektur och ett webbaserat användargränssnitt ger mer flexibla förutsättningar inför framtida behov och krav.

Avgränsningar

I projektets resultat ingår inte:

 • vidareutveckling av kontaktcenter – denna del inom sjukvårdsrådgivningen 1177 har inte samma behov av uppgradering.
 • vidareutveckling av Rådgivningsstödet webb.

Leveranser

 • Verksamhetsstöd för sjukvårdsrådgivning inklusive integrationer mot kontaktcenter och samverkande tjänster och stödtjänster.
 • Informations- och utbildningsmaterial för regioners införande.
 • Dokumentation som är nödvändig för teknisk och verksamhetsmässig förvaltning.
 • Avveckling av Rådgivningsstödet samt plan för eventuell återstående avveckling.

Tidplan

När uppbyggnad och teknisk lösning blir mer detaljerad görs vidare utredning av om det är möjligt och lämpligt att göra successiva leveranser av verksamhetsstödet. Alternativet är en enda leverans i slutet av projektet, och då i slutet av 2023. Oavsett kan successiva införanden till användare bli aktuella. I samband med detta ska även avvecklingen av det nuvarande Rådgivningsstödet vara genomförd, liksom överlämningen till förvaltning.

Förutsättningar

Projekt Verksamhetsstöd sjukvårdsrådgivning arbetar nära projekt Invånarens symtombedömning och hänvisning, som upphandlar en lösning för invånares automatiserade symtombedömning och hänvisning. På sikt ska de två systemen som tas fram, och/eller de tjänster där de används, samspela med varandra. När det gäller tidbokning finns en kontaktyta mot projekt Nya tidbokningstjänster.

En av de viktigaste intressenterna och samverkansparterna är regionerna, dels de verksamheter som i dag nyttar Rådgivningsstödet och ska nyttja det nya verksamhetsstödet, dels andra delar inom regionerna på olika nivåer. En bra dialog med och förankring inom regionerna är en viktig framgångsfaktor. Regionernas referensgrupper kommer därmed att vara mycket betydelsefulla, både under utveckling och införande.

Det här behöver din organisation göra

I arbetet med att ersätta Rådgivningsstödet med det nya verksamhetsstödet behöver varje region som ska nyttja det göra följande, allt utifrån planer som tas fram gemensamt av Inera och regionerna:

 • införande av det nya verksamhetsstödet för sjukvårdsrådgivningen inom 1177, exempelvis:
  • en större, engångs arbetsinsats för administration av hänvisningsinformation
  • en större, engångs arbetsinsats för komplettering av information om vårdenheter från Katalogtjänst HSA med viss tjänstespecifik information
  • aktiviteter hos regional IT, dels kopplade till det nya verksamhetsstödet, dels till avvecklingen av Rådgivningsstödet
  • utbildning av personer i olika roller
  • förberedelse för regional förvaltning
 • regionalt förändringsledningsarbete
 • eventuellt utvecklings- eller anpassningsarbete kring integrationer, beroende på beslut i större vägvalsfrågor.

Ovan är utöver det arbete som regionerna bidrar med i referensgrupperna.

Kontaktperson

Projektledare: Anna Dahlström

Om du har frågor om det arbete som pågår, går det bra att kontakta Inera via den här sidan.

Referensgrupper

Referensgrupp 1 Sjuksköterskor
Namn Organisation
Linda Eng Jidling Region Örebro län
Ottilia Ahlgren Region Jönköpings län
Karin Gunnarsson Region Skåne
Susanne Jonsson Region Västerbotten
Kristina Malmsten Pedersen Region Västernorrland
Marita Lindgren Västra Götalandsregionen
Gunilla Sälde Västra Götalandsregionen
Mattias Saus Region Uppsala
Maria Hansson Region Blekinge
Yvonne Anbåtels Lyngstad Region Gotland
Åsa Isaksson Anundi Region Jämtland Härjedalen
Carola Söderberg Region Halland
Åse Andersson Region Kronoberg
Therese Törnberg Region Västmanland
Lena Andersson Region Kalmar län
Åsa Blom Region Stockholm
Ulla Pederzén Wahlquist Region Östergötland
Helena Nauklér Region Dalarna
Katarina Fransson Klingensjö Region Sörmland
Jannica Bäckström Region Värmland
Referensgrupp 2 Verksamhetschefer
Namn Organisation
Anna-Lena Krohn Region Jönköpings län
Liselott Rehn Region Skåne
Karina Salomonsson Region Västerbotten
Eva Renstorp Region Västernorrland
Jill Johansson Västra Götalandsregionen
Mats Olsson Region Blekinge
Milo Lindhe Region Gotland
Ylva Lundstedt Region Jämtland Härjedalen
Marlene Henningson Region Kalmar län
Kirsi Stenqvist Region Värmland
Susanne Berge Region Kronoberg
Stefan Pettersson Region Stockholm
Anna Sandstedt Region Östergötland
Matts Lindgren Region Dalarna
Fredrik Tjäder Region Uppsala
Sabina Kalaitzis Barrögård Region Sörmland
Ingela Holm Region Örebro län
Tomas Rabe Region Halland
Referensgrupp 3 Stöd för hänvisning som fristående tjänst
Namn Organisation
Virgina Zazo Region Västerbotten
Sara Hager Region Uppsala
Åsa Granquist Region Skåne
Daniel Olsson Region Skåne
Emina Omerovic Region Skåne
Mårten Strandqvist Region Skåne
Bo Lindholm Region Skåne
Marie Lindqvist Region Västernorrland
Maria Wahlström Region Halland
Elisabeth Olsson Region Halland
Emelie Lander Hallberg Region Halland
Mikael Karlsson Jivemo Region Örebro län
Carolina Israelsson Region Örebro län
Per Örninge Västra Götalandsregionen
Andreas Hedenfalk Region Jämtland Härjedalen
Till toppen av sidan