Första linjens digitala vård

Verksamhetsstöd sjukvårdsrådgivning

Ett nytt verksamhetsstöd ska ersätta det befintliga Rådgivningsstödet inom 1177 Vårdguiden på telefon. Det nya verksamhetsstödet ska utvecklas med ambitionen att helt eller i delar även kunna användas för sjukvårdsrådgivning inom andra delar av första linjen, men också inom andra verksamheter och av andra tjänster. I projektet ingår även att avveckla Rådgivningsstödet. Projektet ingår i programmet Första linjens digitala vård.

Om Verksamhetsstöd sjukvårdsrådgivning

Under 2018 utarbetades en målbild för första linjens vård och framtidens 1177 Vårdguiden, som alla regioner ställde sig bakom. Målbildens avsikter genomförs via olika initiativ inom programmet Första linjens digitala vård där utvecklingsprojektet Verksamhetsstöd sjukvårdsrådgivning ingår. Projektet har under 2021 statlig finansiering genom överenskommelsen om en God och nära vård mellan regeringen och SKR, där effektivare sjukvårdsrådgivning är ett fokusområde. Under 2022-2023 finansieras projektet via regioners avsiktsförklaringar.

2021 påbörjas utvecklingen av ett nytt verksamhetsstöd för sjukvårdsrådgivning inom 1177 Vårdguiden på telefon. Dagens motsvarighet, Rådgivningsstödet, är ett egenutvecklat system som både tekniskt och funktionellt närmar sig slutet av sin livslängd. Rådgivningsstödet ska vara ersatt och avvecklat senast till utgången av 2023. Att underhålla Rådgivningsstödet efter 2023 skulle innebära oskäligt stora insatser.

Genom att ersätta Rådgivningsstödet med ett nytt, modernt och förbättrat verksamhetsstöd för sjukvårdsrådgivning ska invånarens tillgänglighet till första linjens vård öka och hälso- och sjukvårdens resurser användas mer effektivt.

Det nya verksamhetsstödet ska utöver det värde som Rådgivningsstödet redan har idag, även effektivisera sjukvårdsrådgivningen via förbättrad funktionalitet, och därigenom ge följande nyttor i tjänsten 1177 Vårdguiden på telefon:

Snabbare och säkrare rådgivning

Ett användarvänligt gränssnitt och förbättrat stöd för hänvisning som gör det snabbare, enklare och säkrare för vårdpersonal att göra en vårdbehovsbedömning, ge råd och vid behov hänvisa invånare till rätt vård. Det frigör tid för sjuksköterskan och ökar patientsäkerheten.

Bättre arbetsmiljö för hänvisande vårdpersonal

Utöver att det mer användarvänliga gränssnittet och förbättrade stödet för hänvisning som gör det lättare att göra rätt, bidrar det även till ökad samsyn kring hänvisningar, både inom och mellan regioner. Det kan bidra till bättre kontakt och samarbete.

Möjlighet till utökad samverkan inom 1177 Vårdguiden på telefon

Ett förbättrat stöd för hänvisning gör att invånare hänvisas rätt vid första försöket oavsett vem som hänvisar. Möjligheterna till utökad samverkan inom 1177 Vårdguiden på telefon förbättras.

Ökad möjlighet att utveckla och förändra den tekniska lösningen utifrån nya krav och behov

En modulär arkitektur och ett webbaserat användargränssnitt ger mer flexibla förutsättningar inför framtida behov och krav.

Avgränsningar

I projektets resultat ingår inte:

  • utveckling av kontaktcenter – denna del av tjänsten 1177 Vårdguiden på telefon har inte samma behov av uppgradering.
  • anslutningar av regioners journalsystem vid en eventuell ny lösning för regional journalföring – det ska göras via sedvanliga, separata beställningar.

Leveranser

  • Verksamhetsstöd för sjukvårdsrådgivning inklusive integrationer mot kontaktcenter och samverkande tjänster och stödtjänster.
  • Informations- och utbildningsmaterial för regioners införande.
  • Dokumentation som är nödvändig för teknisk och verksamhetsmässig förvaltning.
  • Beskrivning av genomförd avveckling av Rådgivningsstödet samt plan för eventuell återstående avveckling.

Tidplan

Under perioden mars‑juni 2021 genomfördes ett större utredningsarbete inom uppdraget Stöd för hänvisning samt projektplanering. Arbetet med det nya stödet för hänvisning fortsätter under hösten 2021.

Under hösten ska det utredas om det är möjligt och lämpligt att göra successiva leveranser av det nya verksamhetsstödet. Alternativet är en enda leverans till användare i slutet av projektet, och då i slutet av 2023. Då ska även avvecklingen av det nuvarande Rådgivningsstödet vara genomförd liksom överlämningen till förvaltning.

Förutsättningar

Eftersom projektet är ett initiativ inom programmet Första linjens digitala vård ska dels samverka ske med övriga initiativ vad gäller exempelvis arbetssätt, riktlinjer, ramverk och erfarenhetsutbyte. Projektet ska också samspela med vissa andra initiativ när det gäller nyttor, användarflöden, integrationer och funktionalitet. Ett exempel på ett närliggande projekt som verksamhetsstödet på sikt ska samspela med är upphandlingen av en lösning för invånarens automatiserade symtombedömning och hänvisning.

En av de viktigaste intressenterna och samverkansparterna är regionerna, dels de verksamheter som i dag nyttar Rådgivningsstödet och ska nyttja det nya verksamhetsstödet, dels andra delar inom regionerna på olika nivåer. En bra dialog med och förankring inom regionerna är en viktig framgångsfaktor. Regionernas referensgrupper kommer därmed att vara mycket betydelsefulla, både under utveckling och införande.

Då delar av verksamhetsstödet ska kunna nyttjas även av andra verksamheter är samverkan med andra organisationer än regionerna också aktuell.

Det här behöver din organisation göra

I arbetet med att ersätta Rådgivningsstödet med det nya verksamhetsstödet behöver varje region som ska nyttja det göra följande:

  • arbetsinsatser hos lokal IT i samband med utväxlingen av Rådgivningsstödet
  • införande av det nya verksamhetsstödet i verksamheten 1177 Vårdguiden på telefon, utifrån gemensam planering samt information och material från Inera
  • eventuellt utvecklings- eller anpassningsarbete beroende på beslut i större vägvalsfrågor.

Ovan är alltså utöver det arbete som regionerna bidrar med i referensgrupperna.

Kontaktperson

Projektledare: Anna Dahlström

E-post: forstalinjen@inera.se

Till toppen av sidan