Utveckling

Första linjens digitala vård

Ett arbete pågår för att utveckla 1177 samtidigt som hela första linjens digitala vård utvecklas. Invånarna ska snabbt kunna få kontakt med vården, beskriva sina symtom digitalt, få råd och lotsas fram till ett digitalt eller fysiskt vårdbesök. Utvecklingen inom 1177 bidrar till att förverkliga förslagen i regeringens utredning God och nära vård.

Aktuella artiklar

Första linjens digitala vård

Regionernas gemensamma målbild fungerar som en ledstjärna för att driva utvecklingen för första linjens digitala vård inom 1177.

Invånarens symtombedömning och hänvisning

Projektet ska bidra till förbättrad tillgänglighet i första linjens vård och effektivare användning av vårdens resurser.

Utveckling av Egen provhantering

Egen provhantering ger invånaren möjlighet att själv beställa provtagning och få sina provsvar. Detta uppdrag innebär att utveckla tjänsten för nya användningsområden och stödja den för bredare användning av samtliga regioner.

Verksamhetsstöd sjukvårdsrådgivning

Rådgivningsstödet inom 1177 på telefon går mot slutet av sin livslängd. Ett nytt, modernt och förbättrat verksamhetsstöd ska ersätta det nuvarande, som då avvecklas. Det nya Rådgivningsstödet ska utvecklas med ambitionen att helt eller i delar kunna användas för sjukvårdsrådgivning även inom andra delar av första linjen.

Nya tidbokningstjänster

Projektet ska ge invånaren en bättre överblick över sina bokade tider samt göra det enkelt att boka, omboka och avboka möten med vården.

Avslutade projekt kopplade till Första linjens digitala vård

Barnkonsekvensanalys av Egen provhantering vid provtagning för covid-19

Hösten 2021 påbörjades en barnkonsekvensanalys av tjänsten Egen provhantering. Arbetet har sammanställts i en analysrapport.

Digitala vårdmöten

I uppdraget har det tagits fram en rekommendation om aktiviteter för att kunna möta regionernas behov på nationell nivå inom området digitala vårdmöten, med fokus på videomöten. Uppdraget ingick i programmet Första linjens digitala vård.

Nya åldersgränser för tjänster på 1177.se

Under våren 2022 genomfördes en utredning om vilka åldersgränser som bör gälla för barn, unga och vårdnadshavare när de använder tjänster på 1177.se som kräver inloggning. Utredningens förslag är utskickat till alla regioner som underlag för ett gemensamt inriktningsbeslut under hösten 2022. Ändringar i gällande åldersgränser kan ske efter att ett beslut är fattat och efter att tjänsterna anpassats tekniskt.

Utredning om anslutning av tredjepartsprodukter

En utredning har undersökt hur regionala och privata leverantörers tjänster kan återanvända delar av den infrastruktur som är utvecklad för 1177 Vårdguidens nationella tjänster.

Utveckling inloggade tjänster

Projektet ingick i programmet Första linjens digitala vård och avslutades i december 2021. Projektet drev ett förbättringsarbete för en sammanhållen användarupplevelse av de inloggade tjänsterna på 1177.se.

Nyheter kopplade till Första linjens digitala vård

Nära vård och invånarperspektiv för 1177 Vårdguiden

Satsningar pågår för att 1177 Vårdguiden ska fortsätta att vara relevant och ett av Sveriges mest kända varumärken.

Programmet Första linjens digitala vård avslutas men arbetet fortsätter

Programmet Första linjens digitala vård är en del i överenskommelsen En god och nära vård mellan regeringen och Sveriges Kommuner och Regioner, SKR. Syftet är att med digitala stöd förbättra invånarnas tillgänglighet till vården och effektivisera användningen av vårens resurser i första linjens vård. Den statliga satsningen avslutas vid årsskiftet men arbetet inom Inera fortsätter med full kraft, på uppdrag av regionerna.

Lättare att hitta digitala behandlingsprogram

Användningen av Ineras tjänst Stöd och behandling har det senaste året ökat med nära 100 procent på ett år. Ett modernare utseende och lösningar som gör det lättare att hitta till digitala stöd- och behandlingsprogram på 1177.se har utvecklats för tjänsten. Även tjänsten Journalen, som har miljontals användare, har förbättrats med fokus på tillgänglighet. Nytt är att även unga under 13 år ska kunna delta i olika programmen.

Så kan vårdgivare enklare hitta vårdtjänster digitalt

Inom hälso- och sjukvården är det viktigt att hitta rätt i vårdutbudet, för att till exempel hänvisa till rätt vårdinstans och skriva remisser till rätt utförare. Därför har Inera tagit fram en nationell utbudstjänst som på sikt ska göra det lättare för vårdpersonal att söka, hitta och erbjuda vård. Utbudstjänsten innehåller inledningsvis kodverk för fem områden, bland annat för psykiatri och öron-, näs- och halsområdet. Men ett stort arbete återstår innan hela sjukvårdens utbud har täckts in.

”Framgångsnyckeln för att göra rätt”

Fler regioner ser fördelar med att använda Ineras verktyg för nyttokalkyler för att räkna på nyttan från investeringar. Region Blekinge har sett att digitala initiativ inom vården kan frigöra tid för fler bedömningar, ge mer tid för vårdsökande och minska kostnader för sjukfrånvaro hos personalen. Region Östergötland säger att nyttokalkyler ger bättre beslutsunderlag och är en framgångsnyckel för att identifiera att de gör rätt saker. Här berättar Region Östergötland och Region Blekinge hur de har använt Ineras nyttokalkyler.

”Dags att ta vara på pandemieffekten”

”Pandemin har visat hur viktiga Ineras nationella tjänster är, inte minst 1177 Vårdguiden, och hur snabbt det går att ställa om när man måste. Den erfarenheten måste vi dra nytta av framöver då vi fortsätter digitalisera i hög takt för att klara välfärdsutmaningen.” Det menar Helena Glemdal Bergkvist, it-direktör i region Jönköpings län och ordförande i det regionala programrådet, som stöttar Inera i strategiska och taktiska frågor.

Sammanhållen planering med 1177.se som ingång

Via 1177.se ska patienter och närstående framöver kunna se vad som ska ske, när det ska ske, vem som ansvarar för vad och vem man kan kontakta. Det är målet med den sammanhållna planeringen kopplat till så kallade patientkontrakt som finns med i utredningen God och nära vård, en överenskommelse mellan regeringen och SKR.

Åtgärderna som gör att e-tjänsterna klarar trycket

Aldrig har belastningen varit så hög på tjänsterna inom 1177 Vårdguiden. Under april noterades ett nytt rekord med drygt 18 miljoner inloggningar på 1177.se. För att klara den kraftigt utökade användningen har en rad stabiliseringsåtgärder gjorts inom 1177 Vårdguidens e-tjänster. Arbetet har fyrdubblat kapaciteten jämfört med hur det såg ut för ett år sedan.

Rekordmånga använder tjänsterna på 1177.se

1177 Vårdguiden fortsätter att ha viktig roll under pandemin. Antalet inloggningar till de olika tjänsterna ökade i mars med 150 procent jämfört med förra året. Och antalet som ringer till 1177 ligger på nästan samma nivå som för ett år sedan men har nått rekord under de första dagarna i april. Inera arbetar hela tiden för att möta det högre trycket.

Region Skåne först ut med nya digitala kallelser via 1177.se

Nu är det möjligt för vårdgivare att på ett enkelt och flexibelt sätt skicka digitala kallelser till vårdbesök via 1177.se. Det innebär minskade kostnader och administration för vården och enklare hantering för invånaren. Region Skåne är först ut att införa den nya tjänsten.

Till toppen av sidan