Utveckling

Digital infrastruktur

Inera upprätthåller sedan många år både arkitektur och gemensam infrastruktur åt regioner och kommuner. Här kan du se pågående och planerade initiativ inom området.

Skolflicka tittar på modell av molekyler.

Ett av de stora områdena kommande år är att arbeta med identitet och behörighet, ofta förkortat IAM. Det innebär att medarbetare inte ska behöva använda sin privata e-legitimation i tjänsten och inte behöva använda flera e-tjänstelegitimationer för att utföra sitt jobb. En kommun eller region ska kunna välja en sektorsoberoende lösning för medarbetarna att säkert identifiera sig på, som sedan accepteras i kommunikation med andra organisationer. För att nå dit behövs tydliga spelregler som sätts upp i samverkan mellan myndigheter, regioner och kommuner och som även ska fungera för privata utförare.

Ett annat område som är prioriterat för både kommuner och regioner är att arbeta med standarder och upprätthålla gemensamt överenskomna specifikationer för informationsutbyte. Både regioner och kommuner behöver modernisera och möjliggöra tillämpning av flera standarder för utbyte av information.

Inom området hälso- och sjukvård behövs vidmakthållande och vidareutveckling av de hundratals tjänstekontrakt (jämför API) som redan är i bruk, exempelvis tjänstekontrakten för journal- och läkemedelsinformation. Det behöver också utvecklas nya gemensamt överenskomna specifikationer för nya tillämpningsområden.

Ett kommande arbete är API:er i välfärdsteknik, där fokus initialt bör koncentreras på trygghetsskapande teknik, med gränssnitt (API:er) som är möjliga att påverka. Synergier finns med området egenmonitorering. Ett fördjupat arbete både inom egenmonitorering och API:er i välfärdsteknik kan komma att resultera i någon form av infrastruktur på nationell nivå, som ett komplement till gemensamma specifikationer.

Fler av Ineras tjänster och infrastruktur kommer behöva anpassas till ny samverkansarkitektur och uppdaterade referensarkitekturer, såsom IAM.

Inera erbjuder också stöd till kommuners och regioners digitalisering genom Arkitekturgemenskapen, en samverkansplattform där kunskap inom olika frågor kan utbytas.

Aktuella initiativ

Här hittar du pågående projekt och utredningar inom gemensam digital infrastruktur, men också utvecklingsförslag där arbete pågår för att förankra intresse och finansiering hos Ineras kunder samt finansierade initiativ där utvecklingen ännu inte har startat.

Rapporter och resultat

Här hittar du rapporter och resultat från genomförda projekt och utredningar inom gemensam digital infrastruktur.

Planerade initiativ 2023-2025

För att möta regionernas och kommunernas verksamhetsutveckling tar Inera fram treåriga kundplaner för regioner och kommuner. Gemensam digital infrastruktur är ett satsningsområde i kundplanerna för både regioner och kommuner.

Följ Ineras utvecklingsarbete per område

1177 och nära vård

Omställningen till nära vård pågår i alla regioner och även i kommunerna. Insatser kring hälsa, vård och omsorg ska utgå från individens behov och förutsättningar, samt anpassas efter vad som är viktigt för den enskilda personen. 1177 ska bidra i den omställningen. Här kan du se pågående och planerade initiativ inom området.

Hälso- och sjukvård

Det pågår ett genomgripande och långsiktigt arbete för att digitalisera hälso- och sjukvården. Ineras roll är att stödja regionerna och kommunerna i det arbetet genom att utveckla och förvalta digitala lösningar inom områden där marknaden ensam inte kan tillgodose behoven. Här kan du se pågående och planerade initiativ inom området.

Socialtjänst

Omställningen till nära vård förutsätter förbättrad tillgång till information kring brukare och patienter över huvudmannagränser. Ineras roll i gränslandet mellan huvudmännen behöver utvecklas så att kommunerna enklare kan nyttja redan utvecklade tjänster. Här kan du se pågående och planerade initiativ inom området.

Skolområdet

För att möta kommunernas verksamhetsutveckling tar Inera fram treåriga kundplaner. Socialtjänst är ett satsningsområde i kundplanen för kommunerna.

Till toppen av sidan