Gå till innehåll

Video- och distansmöte

Video- och distansmöte effektiviserar och underlättar arbetet inom vård och omsorg, genom att komplettera traditionell vård och fysiska möten med vård och möten på distans. Tjänsten riktar sig till landsting, regioner, kommuner, samt till privata vårdgivare som har samarbetsavtal med ett landsting eller region.

Tjänsten Video- och distansmöte har många användningsområden och används bland annat till expertkonsultationer för läkare på distans, rehabilitering och vård i hemmet på distans, vårdplanering på distans, med mera.

Nyttan med tjänsten

Tjänsten Video- och distansmöte bidrar till att framtidens vård och omsorg kan utvecklas och förbättras på ett effektivt och hållbart sätt.

Att komplettera traditionell vård och behandling med vård på distans, blir allt viktigare för att resurserna ska räcka och för att vi ska kunna erbjuda lika vård till alla.

Nödvändig för den högspecialiserade sjukvården

Idag sker mycket av den högspecialiserade sjukvården via tjänsten Video- och distansmöte över Sjunet. Professionella nätverk har utvecklats och kirurger, läkare och medicinare kan tillsammans bedöma svåra patientfall och fatta konsensusbeslut i varje enskilt patientärende oavsett geografisk hemort. Även universitetssjukhus kan erbjuda svårt sjuka patienter bästa möjliga handläggning och behandling utifrån den specialist- och expertkunskap som finns inom våra olika landsting och regioner. Möjlighet finns också till kontakt med internationella samarbetspartners som finns inom ”videoavstånd”. En gemensam tjänst att kommunicera genom, är en förutsättning för att denna vård ska kunna bedrivas på ett säkert och tillförlitligt sätt.

Avlastar vården och underlättar för patienter

Tjänsten Video- och distansmöte används inte bara inom den högspecialiserade vården, utan även inom många andra områden. Videomöten är särskilt populära vid vårdplaneringsmöten, där deltagare från många olika platser måste delta. På det sättet blir det lättare att träffas.

Vård i hemmet är ett annat viktigt område där användningen av tjänsten är stor, och kanske ett av de områden där tjänsten tydligast bidrar till att avlasta vården och underlätta för patienten. Istället för att ligga på sjukhus, kan patienten få tillbringa sin rehabilitering i hemmet, vilket många föredrar. Det har också visat sig att patienter kan återhämta sig bättre i hemmet, eftersom de då blir mer engagerade i sin egen vård.

Minskar resande och spar miljön

Tjänsten Video- och distansmöte bidrar också till att effektivisera möten av mer administrativ karaktär och gör att personal kan utnyttja sin arbetstid på ett mer effektivt sätt. Det finns många exempel på hur verksamheter har sparat miljontals kronor i bara resekostnader på att använda videomöten. Minskat resande ger dessutom positiva effekter på miljön.

Underlättar samarbeten

Många organisationer som använder tjänsten har under åren lyckats bygga upp flera regionala, nationella och internationella samarbeten, tack vare att det funnits en nationell gemensam tjänst att kommunicera via. Utan en nationellt samordnad tjänst med hög kvalitet och tillförlitliga uppkopplingar, hade detta inte varit möjligt.

Några exempel på gemensamma satsningar är:

 • Skandionkliniken - som är Nordens första klinik för protonterapi. Deras arbetssätt bygger på att det finns etablerade och stabila distansmötestjänster för uppkoppling mot alla universitetssjukhus samtidigt.
 • Hjärt-Lungfondens satsning på videonätverket Gertrud - där barn med hjärtproblem runt om i landet erbjuds specialistvård oavsett var de bor.
 • Multidisciplinära konferenser med distansmedverkan – som är ronder där deltagarna tar del av färdigdiagnostiserade bilder presenterade av läkare. Tillsammans bidrar de med sin expertis och bildar en gemensam uppfattning om bästa möjliga behandling för patienten.

Säkerställer gemensamma standarder och samordning

Genom att ha en gemensam videoinfrastruktur och mötestjänst som alla kan använda, blir det enklare att driva arbete med gemensamma standarder och säkerställa att videomöten fungerar bra mellan organisationsgränserna. Man kan också enklare komma överens om gemensamma krav på kvalitet och säkerhet, som man sedan kan säkerställa fungerar genom alla led. Utan en central tjänst som driver detta arbete och ger rekommendationer, finns risken att organisationer bygger upp sina egna ”öar” av videomiljöer, vilket många gånger kan bli både dyrare och riskera att försvåra kommunikation över organisationsgränser.

Så erbjuds tjänsten

Tjänsten Video- och distansmöte erbjuds i form av en central videoinfrastruktur och en virtuell mötestjänst för flerpartsmöten. Det går att använda respektive del av tjänsten separat, eller tillsammans. Det beror på vilket behov man har.

Tjänsten Video- och distansmöte utgör en stabil plattform för videomöten mellan, och inom, organisationer. Tekniken bygger på internationella standarder inom videokommunikation och är kompatibel med teknik från alla stora tillverkare av videokonferensutrustningar.

Infrastrukturtjänsten

Videoinfrastrukturtjänsten omfattar en central anslutningspunkt på Sjunet, så kallad gatekeeper. Till denna anslutningspunkt kan organisationer ansluta sin lokala videoinfrastruktur och på det sättet komma i kontakt med varandra. Via den centrala infrastrukturen finns också en koppling mot internet, som gör det möjligt att koppla videosamtalen från Sjunet vidare ut på internet på ett säkert sätt genom brandväggar. Det kan vara användbart för organisationer som vanligtvis använder videomöten över Sjunet, men som även vill ha möjlighet att ha videomöten med exempelvis kommuner eller andra aktörer som inte har behov av, eller saknar en anslutning till Sjunet.

Videoinfrastrukturtjänsten består också av en nationell nummerplan, som är prefixbaserad. Det innebär att alla organisationer som är anslutna till tjänsten får ett prefix som alla deras videonummer börjar på. Det blir ordning och reda på alla nummer och det underlättar när en organisation ska ringa upp en annan organisations utrustning för att ha ett videomöte. Då vet man till exempel att alla nummer som börjar på 101 går till Stockholms läns landsting, alla nummer som börjar på 701 går till… osv.

Ineras videoinfrastrukturtjänst är till nytta för organisationer som har en anslutning till Sjunet och som vill ha videomöten över Sjunet inom verksamheter som kräver garanterat hög tillgänglighet, som till exempel den högspecialiserade sjukvården. För att denna videokommunikation ska ha bra kvalitet krävs också att lokal utrustning som används bygger på videostandarder som till exempel H.323 och SIP. Ineras videoinfrastruktur stödjer denna teknik.

Utan Ineras videoinfrastruktur skulle varje organisation behöva göra sina egna anslutningar mot varandra över Sjunet för att kunna komma i kontakt med varandra. Detta skulle vara både kostsamt och tidskrävande. Med Ineras videoinfrastruktur behöver en organisation bara koppla upp sig mot den centrala anslutningspunkten på Sjunet, för att försäkra kommunikation till alla anslutna.

Mötestjänsten

Den virtuella mötestjänsten behövs när fler än två deltagare ska ha videomöte med varandra samtidigt. Den fungerar då som en slags växel för att koppla ihop alla deltagare i ett och samma videomöte.

Mötestjänsten gör det också möjligt att koppla ihop användare som använder olika typer av videoutrustning, som till exempel Skype för Företag och avancerade videosystem som bygger på standarder som H.323 och SIP-system, i ett och samma videomöte. Via mötestjänsten kan man också vara med på videomöten utan att själv ha någon videoutrustning alls – bara genom att klicka på en webblänk. Utan mötestjänsten skulle det inte vara möjligt att koppla ihop videomöten med deltagare som använder olika sorters teknik.

Mötestjänsten kan användas tillsammans med infrastrukturtjänsten, eller enskilt, och gör det enkelt för organisationer att komma igång med videomöten utan att behöva göra egna dyra investeringar. Denna tjänst kan vara särskilt användbar för kommuner, som kanske inte själva har behov av att kommunicera över Sjunet inom sina verksamheter, men som ändå vill ha möjlighet att enkelt kunna ha videomöten över organisationsgränser, och även ha möjlighet att ha videomöten med vården som kommunicerar över Sjunet.

En stabil plattform för videokommunikation

Bilden nedan ger en mycket förenklad bild över hur tjänsten används för videokommunikation.

1. Visar Ineras erbjudande av infrastrukturtjänsten. Via den gemensamma anslutningspunkten på Sjunet kan videomöten hållas över Sjunet, säkert och med hög tillgänglighet. Lokal utrustning, i form av videokonferenssystem och liknande, kan registreras i antingen en egen lokal gatekeeper, eller genom att köpa en plats i Ineras garekeeper.

2. Visar Ineras erbjudande av den virtuella mötestjänsten. Där bokar man ett virtuellt videomötesrum om fler än två deltagare ska delta på samma videomöte. Via mötestjänsten kan man koppla upp sig mot videomöten med olika typer av videoutrustning. Vården kan ansluta till mötet via Sjunet och vårdpersonal utanför sjukhuset, patienter eller andra deltagare behöver bara ha tillgång till Internet.

Illustration över Ineras erbjudande

Ineras erbjudande Video- och distansmöte


Lokal utrustning som din organisation behöver skaffa

Utöver den centrala videoinfrastrukturen och mötestjänsten, som ingår i Ineras erbjudande, behöver din organisation alltid ha egen lokal utrustning för att kunna ha videomöten.

För att använda infrastrukturtjänsten, behövs detta lokalt:

 • Anslutning till Sjunet.
 • Videoutrustning på vårdavdelningar och i mötesrum.
 • Tillgång till en egen gatekeeper (lokal videoinfrastruktur), eller så kan ni köpa en plats i Ineras gatekeeper. Där registreras all lokal utrustning, så att endast en anslutning sedan behöver göras mot Ineras centrala videoinfrastruktur på Sjunet.
 • Lokal utrustning måste följa centralt bestämd standard för att videomötena ska fungera på ett kvalitativt och tillförlitligt sätt. Läs om tekniska krav här

För att använda mötestjänsten, behövs detta lokalt:

 • Videoutrustning i mötesrum och/eller Skype för företag i aktuella datorer.
 • Webbläsare med anslutning till Internet, i dator, surfplatta eller smartphone.

Förutsättningar för att använda tjänsten

Här kan du läsa vad som gäller för att kunna beställa och använda tjänsten Video- och distansmöte.

Organisationer som kan använda tjänsten

I dagsläget erbjuder vi Video- och distansmöte till:

 • Landsting och regioner
 • Kommuner
 • Privata vårdgivare som har samarbetsavtal med ett landsting och/eller region

Beroenden till andra tjänster som Inera har

Video- och distansmöte är en fristående tjänst och har inget avgörande beroende till andra nationella tjänster. Tjänsten kräver dock tillgång till Sjunet och/eller Internet.

 • Sjunet är ett krav för att ansluta till den centrala videoinfrastrukturen.
 • Mötestjänsten kräver minst anslutning till Internet, men kan också användas för videomöten över Sjunet.
 • Alla typer av videomöten går att hålla över Internet, om det inte finns krav på särskilt hög tillgänglighet och säkerhet, då bör videokommunikationen gå över Sjunet.

Avtal

För att kunna använda Video- och distansmöte måste din organisation ha tecknat Kundavtal för tjänsten.

Roller och ansvar

Innan en organisation kan börja använda tjänsten Video- och distansmöte ska det finnas minst två utsedda kontaktpersoner för tjänsten. Läs mer om deras roller och ansvar i Policy – Video- och distansmöte.

Dessa personer ska vara utsedda:

 • Administrativt ansvarig person
 • Teknisk kontaktperson

Tekniska anvisningar för infrastrukturtjänsten

Det är viktigt att alla som är anslutna till Video- och distansmötes infrastrukturtjänst använder utrustning som följer de tekniska anvisningar som gäller för tjänsten. Annars finns risken att videomötena får försämrad kvalitet, eller inte fungerar alls. Det kan också hända att en organisation som inte följer de tekniska anvisningarna kan försämra för andra, även för dem som följer de krav som gäller. Tjänsten stödjer de vanligaste tekniska standarderna som är världsledande inom videokommunikation idag. Läs om tekniska anvisningar här

Skaffa lokal videoutrustning

Utöver den centrala videoinfrastrukturen och mötestjänsten, som ingår i Ineras erbjudande, behöver din organisation alltid ha egen lokal utrustning för att kunna ha videomöten. Det är utrustning som till exempel videokonferenssystem i mötesrum, videokamera, högtalare, bildskärmar, etc. Läs mer om detta under kapitlet Så erbjuds tjänsten.

Beställ anslutning till Video- och distansmöte

Alla landsting, regioner, kommuner, samt privata vårdgivare som har samarbetsavtal med ett landsting eller region kan ansluta till tjänsten Video- och distansmöte, både den centrala videoinfrastrukturen och den virtuella mötestjänsten. Det går att beställa och använda båda tjänsterna tillsammans, eller var för sig.

Du börjar med att fylla i beställningsformulären nedan. Vill du använda både infrastrukturtjänsten och mötestjänsten, fyller du i och skickar in både beställningsformuläret för Video- och distansmötes infrastrukturtjänst och för mötestjänsten.

Beställ infrastrukturtjänsten

Om din organisation vill ansluta till Video- och distansmötes infrastrukturtjänst, börjar du med att fylla i och skicka in formuläret nedan. I formuläret får du välja anslutningssätt. De olika anslutningsalternativen kan du läsa mer om nedan.

Beställ anslutning till Video- och distansmötes infrastrukturtjänst

Visa/Dölj mer information

Alternativa anslutningssätt

 • Alternativa anslutningssätt till infrastrukturtjänsten

  1. Anslutning via Sjunet med egen gatekeeper (lokal videoinfrastruktur)

  Denna anslutningsform innebär att din organisation registrerar lokal utrustning (videokonferenssystem) med er egen gatekeeper (lokala videoinfrastruktur). Lokal utrustning kommunicerar sedan med den nationella videoinfrastrukturen för Video- och distansmöte via gatekeepern och kommer genom denna koppling i kontakt med rätt mottagare. Detta anslutningssätt kan vara att föredra om din organisation har flera olika videosystem som ska kopplas upp mot den centrala tjänsten. Detta anslutningssätt förutsätter att din organisation har en direktanslutning till Sjunet.

  2. Anslutning via Sjunet med Ineras gatekeeper

  Om din verksamhet har ett mindre antal videokonferenssystem som ni vill registrera mot den centrala videoinfrastrukturen, finns möjlighet att köpa en plats i Ineras gatekeeper. Och på så sätt ansluta era utrustningar på ett korrekt sätt till Video- och distansmötes infrastrukturtjänst. Detta anslutningssätt förutsätter att din organisation har en direktanslutning till Sjunet.

  3. Anslutning över Internet genom Sjunetansluten organisation

  Detta alternativ är aktuellt om din organisation saknar anslutning till Sjunet. Ni kan då själva ta kontakt med annan organisation som har en anslutning till Sjunet, och över Internet komma in på Sjunet via deras anslutning och därefter nå Video- och distansmötes infrastrukturtjänst. Detta anslutningssätt är tidsbegränsat och bör ses som ett undantagsfall. Det kan dock vara bra för organisationer som under ett projekt eller liknande, tillfälligt behöver komma åt tjänsten.

   

Beställ mötestjänsten

Om din organisation vill använda Video- och distansmötes mötestjänst för flerpartsmöten, beställer du denna genom att registrera din organisation via formuläret nedan.

I mötestjänsten kan du boka både permanenta och tillfälliga mötesrum. Genom att använda Ineras mötestjänst slipper din organisation investera i en egen mötestjänst och kan lättare komma igång med videomöten.

När du registrerat din organisation som användare får du inloggningsuppgifter och kan därefter logga in i mötestjänstens bokningsportal och boka videomötesrum. Läs mer om förutsättningar för att använda mötestjänsten här

Så här går det till

Steg 1: Registrera din organisation som användare av mötestjänsten

Varje organisation som vill använda tjänsten ska ha en administrativt ansvarig person för videomöten inom sin organisation. Det är denna person som ska registrera er organisation som användare av mötestjänsten via formuläret nedan.

Varje organisation som registrerar sig som användare av mötestjänsten, måste teckna sig på minst ett permanent videomötesrum på minst två år (se priser för permanenta videomötesrum). Därutöver finns sedan möjlighet att boka tillfälliga videomötesrum, eller fler permanenta videomötesrum för den som vill.

Registrera din organisation som användare av mötestjänsten

Steg 2: Du får rumsnummer och inloggningsuppgifter

När du skickat in formuläret ovan, kontrollerar och godkänner Kundservice anmälan, de kontrollerar också om din organisation har avtal med Inera om att använda tjänsten Video- och distansmöte. Därefter skickar de beställningen till vår leverantör Compodium. När vår leverantör har lagt upp din organisation som användare, skickar de ut rumsnummer till det permanenta videomötesrummet som ni tecknat upp er på, samt inloggningsuppgifter till bokningsportalen så att ni kan boka fler rum när ni önskar.

Steg 3: Logga in och boka videomöten i bokningsportalen

När den administrativt ansvarige personen fått rumsnummer till det permanenta videomötesrummet och inloggningsuppgifter till bokningsportalen, kan denna person använda mötestjänsten och även logga in och boka fler videomötesrum. Den administrativt ansvarige kan också ge behörighet till andra inom sin organisation att boka videomötesrum i mötestjänstens bokningsportal. Läs om hur det går till att lägga till fler personer

Användare som vill boka videomöten och inte redan fått inloggningsuppgifter, kan kontakta administrativt ansvarig person för Video- och distansmöte inom sin organisation.

Logga in mötestjänstens bokningsportal och boka mötesrum för videomöten

Detta kan du göra i bokningsportalen

Visa/Dölj mer information

Klicka på plusset för att läsa mer

 • Detta kan du göra i bokningsportalen

  Nedan kan du läsa vad du kan göra i bokningsportalen, samt vad som gäller för permanenta och tillfälliga videomötesrum.

  Boka ett permanent videomötesrum

  Ett permanent videomötesrum har din organisation alltid tillgång till och kan använda när som helst. Observera att det tar cirka två vardagar att skapa ett nytt videomötesrum, så din bokning behöver du göra minst två arbetsdagar innan mötet ska äga rum. Ett permanent videomötesrum kan din organisation abonnera på i minst två år, sedan löpande ett år i taget. Se priser för permanenta videomötesrum här

  Boka ett tillfälligt videomötesrum

  Ett tillfälligt videomötesrum kan du endast boka om du redan har blivit tilldelad ett permanent videomötesrum. Ett sådant videomötesrum kan vara bra om du behöver ett unikt lösenord för just det mötet. Mötesrummet behöver bokas minst två arbetsdagar innan mötet ska äga rum.

  Observera att du endast kan ha ett tillfälligt videomötesrum igång åt gången för varje permanent videomötesrum som du har tillgång till. Det går alltså inte att ha tillgång till endast ett permanent videomötesrum - och samtidigt ha tre tillfälliga videomöten pågående, utan varje tillfälligt videomötesrum måste avlösa varandra tidsmässigt. Anledningen är att säkerställa att det alltid finns tillräckligt med kapacitet för det bokade videomötet.

  Ändra en bokning

  Om ändringen gäller en bokning inom 48 timmar, ska du även ringa till vår leverantörs support på telefon 08-24 12 01 efter att du utfört ändringen i bokningsportalen. Detta för att försäkra dig om att ändringen hinner bli utförd.

Användningsområden

Här kan du ta del av några exempel på hur andra använder sig av video- och distansmöten inom sin verksamhet. Vi hoppas att du ska bli inspirerad och hitta nya användningsområden även för din verksamhet.

Har du själv något bra tips, vill vi gärna att du berättar för oss.

Visa/Dölj mer information

Videomöten inom högspecialiserade sjukvården

 • Exempel på användningsområden

  ERCP - kirurger guidar kirurger på distans

  Komplicerade ERCP:er kan ibland behöva utföras av en expert. Via video kan experter guida lokala endoskopister, så att de själva kan utföra behandlingen. Läs mer om hur kirurger guidar på distans...

  Hjärt- och lungljud på distans

  Via video kan läkaren lyssna på hjärt-och lungljud i realtid, eller lagra hjärtljudet i en databas, så att hjärtspecialist kan lyssna vid ett senare tillfälle.

  Hjärtundersökning med ultraljudsrobot

  Via en distansstyrd robotarm kan en specialist undersöka en patient med ultraljud i realtid. Genom att kunna utföra denna metod även med video, så kan undersökningsmetoden öka i användning, vilket i sin tur bidrar till att rädda liv.

  Multidisciplinära distansronder

  Multidisciplinära ronder innebär att man med kvalitativ kommunikation i bild och ljud på distans beslutar om hur man ska behandla patienter. De som deltar är specialister från olika områden.

  Protonstrålbehandling

  Inför, under och efter en protonstrålbehandling är det viktigt att samma team av läkargruppering möts under hela behandlingsformen för att diskutera varje enskild patient. Utan video skulle detta inte vara möjligt ha detta konsekventa arbetssätt.

Visa/Dölj mer information

Videomöten som komplement till traditionella metoder

 • Exempel på användningsområden

  Ambulanssjukvård

  Ambulanssjukvårdens utryckningsprocess behöver bli snabbare och mer träffsäker. Med bild och video kan flera delar i processen förbättras. Läs om hur video kan effektivisera ambulanssjukvården...

  Handrehabilitering

  Handkirurgiska ingrepp kräver regelbunden rehabilitering för att funktionen i handen ska kunna återställas. Via video kan rehabilitering utföras frekvent.

  Hudkonsultationer

  Det går lika bra att bedöma hudsjukdomar på distans med hjälp av digitala fotografier. Det har sparat sjukhus tusentals kronor varje år i inbesparade resor.

  KBT på distans

  Kognitiv beteendeterapi, KBT, på distans ökar tillgängligheten till behandlingen och gör att fler patienter kan få vård. Passar särskilt bra för dem som har smärta eller lider av depression. Se film om KBT på distans

  Konsultation äldrevård

  Videokonsultation istället för telefonsamtal mellan läkare och sköterska gör att patienten kan bli delaktig i dessa samtal. Läkaren kan då oftare ta del av visuell information som tidigare endast skedde vid de fysiska besöken.

  Mobilt laboratorium

  Mätinstrument i väska som kollar parametrar som är viktiga för hälsan. Väskan har en integrerad dator som överför mätvärdena till en databas på sjukhuset via mobilnätet.

  Psykiatri på distans

  Tack vare video har kliniken sparat många mil och arbetstimmar i bil, patienter har vid akuta behov kunnat träffa läkare, gemensamma utbildningar har anordnats, med mera.

  Psykogeriatrik på distans

  På Geriatriskt centrum i Umeå är demensvård på distans en del av deras rutinverksamhet. Ambitionen är att hela länet ska anamma detta arbetssätt.

  Reumatologi på distans

  Brist på remautologer gjorde att läkare fick resa större delen av sin tid istället för att träffa patienter. Via video kan läkaren nu träffa fler patienter och ändå göra kvalitativa behandlingsutvärderingar.

  Smärtrehabilitering

  Långvarig smärta kan med bestående förbättring behandlas med basal kroppskännedom. Behandlingen fungerar lika bra att utföra via video, och gärna i grupp.

  Virtuellt hälsorum

  I det virtuella hälsorummet kan patienten själv, eller med assistans, kontrollera sin hälsa. Patienten kan boka möte med läkare på distans, undersöka blodtryck, puls, blodsocker, INR, HB, vikt, med mera.

  Vårdplanering

  Genom att koppla upp sig via video eller telefon kan vårdplaneringsmöten hållas oftare och snabbare. Det innebär att patienten slipper onödig väntan på sitt nya omhändertagande.

  Video i öppenvården

  Att slippa "onödiga resor" till sjukhuset är särskilt viktigt för personer med kroniska sjukdomar eller funktionsnedsättningar där kontakter med vården upptar en stor del av vardagen.

Visa/Dölj mer information

Videomöten för vård i hemmet

 • Exempel på användningsområden

  Arbetsterapi

  Via video kan arbetsterapeuten se patientens rörelsemönster lika bra som vid ett fysiskt möte. Patienten slipper resa och kan erbjudas hjälp vid rätt tillfälle.

  e-medic

  Ett projekt för att skapa patientcentrerade vårdmodeller och utveckla nya e-hälsolösningar genom videostödfunktioner. Fokus ligger på diabetesvård och avancerad barnsjukvård i hemmet. Läs e-medic...

  Logopedi

  Patienter med afasi behöver regelbunden behandling av en logoped. Via video blir det möjligt att ge patienter med långa avstånd samma vård.

  Telemedicinsk hemtitrering

  Patienter med Parkinsons sjukdom behöver inte vara inneliggande flera dygn på sjukhus för att få sin medicin utprovad. Övervakningen av patienten kan istället ske via video i hemmet.

Videoportal

I vår videoportal samlar vi alla videofilmer som tagits fram av Inera, samt andra relevanta filmer inom ramen för nationell e-hälsa. Via portalen sänder vi även direktsändningar från olika evenemang.

Filmerna som finns samlade i portalen kan också finnas tillgängliga på andra ställen. Men för att få en bättre överblick har valt att även samla dem på en gemensam plats.

Nyheter och nyhetsbrev Video- och distansmöte

Via länken nedan hittar du nyheter om Video- och distansmöte, där kan du också prenumerera på våra nyhetsbrev.

Pris

Aktuellt pris för Video- och distansmöte hittar du via länken nedan.

Dokument för Video- och distansmöte

Via länken nedan hittar du dokument som berör Video- och distansmöte.

Klicka för att öppna fönster för kundservice Kontakta oss

Kontakta oss

Telefon

Kundservice, felanmälan och support