Gå till innehåll

Vården i siffror

Vården i siffror är en webbplats som visar en mängd olika mått och resultat inom svensk hälso- och sjukvård. Det kan till exempel handla om utfallet av en viss typ av behandling, hur lång väntetiden är för att få en viss typ av vård eller hur många som fått en viss typ av behandling.

Genom att visa mått och resultat på en samlad yta kan Vården i siffror ge underlag för att skapa dialog om kvalitet och förbättringsarbete mellan, och inom, olika nivåer hos huvudmän och vårdgivare.

Beställ anslutning till Vården i siffror

Nationella kvalitetsregister, journalsystem och andra register och databaser som innehåller kvalitativa mått av olika slag, kan visa ut sin information i Vården i siffror. Anslutningen av register sker via tjänstekontrakt i Nationella tjänsteplattformen.

Vissa delar av informationen som visas i Vården i siffror kan även göras tillgänglig via andra tjänster, som till exempel 1177.se. Då sker anslutningen via den Öppna dataplattformen (Hip).

Så här går det till

1. Registerhållaren bestämmer vilken information som ska visas och var

När ett nationellt kvalitetsregister, journalsystem eller annan källa vill visa ut sin information i Vården i siffror, ska ansvarig registerhållare först bestämma vilka mått (indikatorer) från registret som ska visas ut. Ansvarig registerhållare ska också bestämma om denna information ska visas ut som offentlig information i till exempel1177.se, eller endast via Vården i siffror. (Urvalet ansvarar SKL för). 

2. Registerhållaren beskriver hur informationen ska presenteras

När urvalet av mått (indikatorer) är gjort, ska denna information beskrivas i Kvalitetsindikatorkatalogen. I katalogen ska registerhållaren också ange om denna information även ska presenteras som öppen data, via till exempel 1177.se. Via en teknisk koppling ansluts då denna information till den Öppna dataplattformen (HIP). (Registrering ansvarar SKL för).

3. Anslutning via Tjänsteplattformen

När registreringen är klar i Kvalitetsindikatorkatalogen, är det dags att ansluta till tjänstekontraktet i Nationella tjänsteplattformen.

Läs om hur du ansluter till Nationella tjänsteplattformen

 
Illustration över hur anslutningen till Vården i siffror går till

Kvalitetsindikatorskatalogen

Kvalitetsindikatorkatalogen är en databas som innehåller beskrivningar av data hämtade från nationella kvalitetsregister, journalsystem och andra register och databaser.

Beskrivningarna som registreras i Kvalitetsindikatorkatalogen bestämmer hur informationen från de olika källorna ska skapas, beskrivas och presenteras i Vården i siffror, på 1177.se, eller i andra konsumerande system.

Ger en enhetlig struktur

I Kvalitetsindikatorkatalogen beskrivs och struktureras datat från respektive register på ett enhetligt och standardiserat sätt. Detta gör att informationen sedan kan visas ut i konsumerande tjänster och system på ett sökbart och pedagogiskt sätt. Huvudstrukturen i Kvalitetsindikatorkatalogen består av tre delar, definitioner/mått, beräkningsgrund och tolkningsinformation.

Ett exempel kan vara definitionen och måttet som beskriver kvalitetsindikatorn "dödlighet i hjärt-kärlsjukdom bland personer med diabetes jämfört med hela befolkningen”. Beräkningsgrunden talar om för de producerande systemen (registren) hur de ska framställa och beräkna värdena för kvalitetindikatorn.  Tolkningsinformationen kan sedan användas av Vården i siffror, på 1177.se, eller i andra konsumerande system och tjänster för att visa upp informationen på rätt sätt.

SKL ansvarar för urval och registrering

Vilka mått (indikatorer) som är aktuella att visa ut i Vården i siffror och andra konsumerande tjänster och system, bestämmer ansvarig registerhållare. När urval från aktuellt register är gjort, ska registerhållaren registrera beskrivningar av dessa indikatorer i Kvalitetsindikatorkatalogen. Sveriges kommuner och landsting (SKL) är ansvarig för urval och registrering. Mer information om detta finns här

Inera ansvarar för drift och förvaltning

Inera ansvarar för drift och förvaltning av Kvalitetsindikatorkatalogen. Inera säkerställer att katalogen är stabil och har hög tillgänglighet över tid. Har du frågor kring drift och förvaltning av Kvalitetsindikatorskatalogen, kan du kontakta Ineras kundservice.

Klicka för att öppna fönster för kundservice Kontakta oss

Kontakta oss

Telefon

Kundservice, felanmälan och support