Gå till innehåll

Mer om tjänsten

Med Screeningstöd livmoderhals kan regionerna utbyta information för att kunna kalla rätt kvinnor i rätt tid till gynekologisk cellprovtagning. Det gör det möjligt för alla regioner att följa de rekommendationer om screening som finns i det nationella vårdprogrammet för att förebygga livmoderhalscancer.

Så fungerar tjänsten

Tjänsten har inget eget gränssnitt för användaren, utan kommer att finnas som en funktion i din organisations vanliga verksamhetssystem.

Tjänsten stödjer tre scenarier:

 1. När en kvinna flyttar mellan regioner.
 2. När en kvinna lämnar cellprov i en annan region än sin hemregion.
 3. När en kvinna får behandling i en annan region än sin hemregion.

Den information som behöver överföras mellan regionerna för att stödja scenarierna är bland annat:

 • Information om senaste cellprovet: datum, var provet lämnades och om det innehöll HPV-virus.
 • Om kvinnan testats positivt för HPV-virus eller genomgått behandling för cellförändringar, och då ska ingå i en uppföljningsgrupp.
 • Individuellt kallelsedatum om kvinnan ska bli kallad utanför det vanliga kallelseintervallet.
 • Om kvinnan tagit bort sin livmoder och därför inte ska kallas.
 • Om kvinnan meddelat att hon inte vill bli kallad.

Informationen överförs mellan regionerna genom Nationella tjänsteplattformen, ett tekniskt nav som förenklar, säkrar och effektiviserar informationsutbytet mellan olika it-system inom vård och omsorg.

Så erbjuds tjänsten

Regioner som vill ansluta till tjänsten kan göra det på något av följande sätt:

 • Genom att själva ansluta berörda system till Nationella tjänsteplattformen.
 • Genom att ta hjälp av en så kallad agent.

En agent är en aktör som har anslutit sitt system till Nationella tjänsteplattformen och på så sätt förmedlar en eller flera tjänster till Ineras kunder.

Läs mer om agenter och agentavtal.

Cytburken drivs av Regionalt cancercentrum väst i Västra Götalandsregionen. Regionen planerar att ansluta Cytburken till Nationella tjänsteplattformen, och erbjuder andra regioner att ansluta till Screeningstöd livmoderhals via dem. Regionen fungerar då som agent för tjänsten.

Förutsättningar

Det är enbart regioner som kan beställa och använda tjänsten. För att använda tjänsten krävs att anslutande system använder SITHS funktionscertifikat för att skapa en säker kommunikation med Nationella tjänsteplattformen.

Anslutna regioner måste följa det aktuella verksamhetsregelverket för tjänsten. 

Regelverket bygger på tre grundläggande principer:

 • Regionen ska ha infört det gällande vårdprogrammet för livmoderhalscancerprevention.
 • Regionen måste både kunna skicka och ta emot information till tjänsten.
 • Regionen måste som minimikrav stödja scenariot när en kvinna flyttar till eller från regionen. Det förutsätter att man anpassar sina lokala system och ansluter övriga scenarier till tjänsten senare.

Lagar och regler

Eftersom Screeningstöd livmoderhals bland annat innebär hantering av personuppgifter, är tjänsten anpassad att följa dessa lagar:

 • dataskyddsförordningen (GDPR)
 • offentlighets och sekretesslagen
 • tryckfrihetsförordningen

Det är upp till varje organisation som använder sig av tjänsten att anpassa sina lokala system till de lagar och regelverk som gäller för att hantera personuppgifter.

Rutin för manuell sekretessprövning

När information ska lämnas ut mellan regioner behöver så kallad manuell sekretessprövning ske. Enligt offentlighets- och sekretesslagen får information lämnas ut om det står klart att den som informationen gäller, eller närstående till denne, inte tar skada av det. Det är detta man ska ta ställning till vid den manuella sekretessprövningen.

För de allra flesta kvinnor är det enkelt att avgöra att de inte kommer ta skada av att information överförs om deras screeningresultat, utan tvärtom, eftersom nyttan med att eventuella förstadier till cancer kan upptäckas är stor.

Däremot skulle det kunna vara till skada att röja till exempel en adress för en kvinna som lever med skyddade personuppgifter.

Varje region ska ha en rutin för hur den manuella sekretessprövningen går till, och hur skyddade personuppgifter ska hanteras. Regionen har personuppgiftsansvar vid beslut om utlämnande av information. Vid sekretessprövningen ansvarar regionen för vilken information som utlämnas och till vilken region utlämnande ska ske. Alla beslut måste loggas, så att det går att se när och vem som fattat beslut om utlämnande efter manuell sekretessprövning.

Det här behöver din organisation göra

Ni behöver kartlägga och analysera tjänstens informationsbehov, och vilka system i er organisation som är inblandade. Läs mer om hur kartläggning av information går till.

I verksamhetsregelverket för tjänsten anges vilka regler och rutiner som anslutande regioner ska följa. Tillsammans med de tekniska kravspecifikationerna reglerar det vilken information regionerna ska utbyta med varandra för att kunna kalla rätt kvinnor i rätt tid.

Verksamhetsregelverket är ett av flera stöd vid införandet av vårdprogrammet för prevention av livmoderhalscancer. Om vårdprogrammet utvecklas i framtiden kan tjänsten behöva anpassas efter nya krav och önskemål.

Innan din organisation kan använda Screeningstöd livmoderhals måste lokala system som hanterar kallelsegrundande information anpassas till tjänstens krav. Det gör din organisation genom att implementera funktionalitet i de egna systemen enligt de anvisningar och tekniska specifikationer som Inera tagit fram. 

Beställ tjänst

För att beställa Screeningstöd livmoderhals behöver du ha tecknat Kundavtal 2 med Inera.
Använd formuläret nedan för att beställa tjänsten. Du kommer att guidas igenom processen steg för steg. 

Förfrågan om tjänst

I samband med att tjänsten beställs bekräftar du de specifika villkoren för tjänsten. Villkoren finns beskrivna i detta dokument: 

De regioner som väljer att ansluta via en agent måste även teckna ett eget avtal med agenten som reglerar agentens och regionens åtagande.

Pris

Du hittar aktuella priser för Screeningstöd livmoderhals genom att klicka på länken nedan. 

Aktuella priser för Screeningstöd livmoderhals

Teknisk anslutning

Det här kapitlet riktar sig till er som ska genomföra den tekniska anslutningen för en region.
Efter att er region har beställt tjänsten kan ni börja genomföra den tekniska anslutningen till Nationella tjänsteplattformen.

Uppstartsmöte 

Inera tar kontakt med er och bokar ett uppstartsmöte för att gå igenom hur anslutningsprocessen ser ut och vilket stöd ni kan få av Inera. Under mötet görs en gemensam planering av leveranser, avstämningar och kontaktvägar.

Anslutning till Nationella tjänsteplattformen 

När ni har gjort de nödvändiga anpassningarna i era system kan ni ansluta systemen till Nationella tjänsteplattformen. Det sker genom att ni först fyller i en förstudiemall och skickar in till Inera för granskning. 

När förstudiemallen är godkänd kan ni beställa anslutning till tjänsten. Beställningen sker i Nationella tjänsteplattformens beställningsstöd

Därefter ansluts systemen först till tjänsteplattformens testmiljöer. Där verifieras de anslutande systemen av regionen själv och testresultatet beskrivs i en självdeklaration som sedan granskas av Inera.

Här finns teststrategin och självdeklarationerna.

Efter att verifiering av systemen har skett i SIT-miljön och tester därefter har genomförts gentemot andra regioner i QA-miljön kan anslutning ske till Nationella tjänsteplattformens produktionsmiljö. För att ansluta till produktionsmiljön behöver ni uppdatera er tidigare förstudie med testresultaten från SIT och QA, som sedan godkännas av Inera. Därefter kan ni beställa anslutning till produktionsmiljön genom beställningsstödet. 

En mer detaljerad beskrivning av hur förberedelser och genomförande av anslutningen går till finns i dokumentet om anslutning:

Projektet Screeningstöd livmoderhals kommer under hela 2020 att arbeta för att stödja regionerna i deras anpassning och anslutning till tjänsten, oavsett om det sker direkt mot Nationella tjänsteplattformen eller via en agent.

Dokument

Här hittar du alla dokument för tjänsten Screeningstöd livmoderhals.

Alla dokument som rör Screeningstöd livmoderhals

Klicka för att öppna fönster för kundservice Kontakta oss

Kontakta oss

Telefon

Kundservice, felanmälan och support

Scrolla till toppen av sidan