Gå till innehåll

Intygstjänster

Intygstjänster är en nationell tjänst som gör det möjligt för läkare och handläggare att elektroniskt skicka läkarintyg från vården till anslutna mottagare, samt kommunicera frågor och svar med Försäkringskassan.

Intygstjänster lanserades 2011 och används idag av alla landsting. Till en början var det endast möjligt att skicka intyg direkt från vården till Försäkringskassan men 2013 kopplades tjänsten ihop med en databas där intygen lagras. Därmed blev det möjligt för invånare att själva komma åt sina elektroniska intyg genom invånartjänsten Mina intyg. Det gjorde att flera aktörer kunde ansluta som mottagare av intyg och sedan 2015 går det även att skicka intyg till Transportstyrelsen. Utöver Mina intyg finns idag ytterligare två applikationer som hämtar information från databasen: Intygsstatistik och Rehabstöd. I Intygsstatistik kan vårdpersonal följa upp och se samlad statistik över ordinerad sjukskrivning och Rehabstöd gör det möjligt att koordinera rehabiliteringsinsatser för sjukskrivna patienter. 

Enklare sjukskrivningsprocess

Intygstjänster gör sjukskrivningsprocessen enklare genom att läkaren kan upprätta invånarens läkarintyg direkt i journalsystemet. Efter att invånaren lämnat sitt samtycke kan läkaren överföra intyget elektroniskt till Försäkringskassan. Därmed slipper både vården och Försäkringskassan onödig pappershantering, handläggningstiden minskar när intyget inte behöver skickas med vanlig post och patienten får ett tidigare beslut om sjukpenning.

Rätt information – enkelt, snabbt och säkert

Intygstjänster ökar kvaliteten på läkarintygen genom att all nödvändig information måste fyllas i för att det ska gå att signera och skicka intyget till mottagaren. I dagsläget är Försäkringskassan och Transportstyrelsen anslutna som mottagare men på sikt kommer flera aktörer att ansluta. Tjänsten har ett ifyllnadsstöd som hjälper läkaren att ge den information som krävs för rättssäkra beslut, och det gör att behovet av kompletteringar minskar. Om det ändå behövs kompletterande information går det, för de intyg som skickats till Försäkringskassan, att få genom en elektronisk funktion för frågor och svar som är kopplad till tjänsten.

Sammantaget ger Intygstjänster flera vinster för invånaren:

 • snabbare hantering av sjukskrivningen
 • likvärdig sjukskrivningsprocess över hela landet
 • Försäkringskassans beslut om sjukpenning baseras på rätt information
 • möjlighet att skicka intyg elektroniskt till flera mottagare.

Kommunikation och säkerhet

De tekniska lösningarna för elektronisk överföring av läkarintyg följer den nationella it-strategin för vård och omsorg, och använder bland annat de gemensamma nationella infrastrukturtjänsterna Katalogtjänst HSA, Identifieringstjänst SITHS och Sjunet i informationsutbytet mellan vården och mottagaren.

För att vårdens tekniska system ska kunna kommunicera med system utanför vården behövs en plattform där meddelanden förs över till ett format som kan läsas av system utanför vården. Lösningen för elektroniska läkarintyg är en tjänst där informationen omvandlas från vårdens tekniska språk RIV (regelverk för interoperabilitet i vården/tekniska anvisningar) till myndigheternas tekniska språk SHS (Spridnings- och hämtningssystem).

Kompletterande tjänster och funktioner

Webcert tillhandahåller möjligheten att strukturerat skicka läkarintyg till Försäkringskassan och Transportstyrelsen samt täcker behovet för landsting och privata vårdgivare som saknar funktioner för elektronisk hantering av intyg och ärendekommunikation i sina vårdsystem. Webcert kan integreras i journalsystemet eller användas som en fristående webbapplikation, exempelvis av privata vårdgivare. 

Mina intyg är en webbapplikation där invånaren kan se och skriva ut sina läkarintyg eller skicka dem vidare elektroniskt till anslutna mottagare. Mina intyg nås via 1177 Vårdguidens e-tjänster.

Intygsstatistik visar statistik baserad på läkarintyg för sjukpenning, läkarutlåtande för aktivitetsersättning vid nedsatt arbetsförmåga, läkarutlåtande för sjukersättning, läkarutlåtande för aktivitetsersättning vid förlängd skolgång som utfärdats elektroniskt. Intygsstatistikbestår av en del med nationell statistik som är tillgänglig för alla utan inloggning, och en del med verksamhets- och landstingsstatistik som kräver behörighet och vänder sig till hälso- och sjukvårdspersonal.

Rehabstöd är en webbapplikation som ger en samlad bild över pågående sjukfall på en vårdenhet, och är avsedd för personer inom hälso- och sjukvården som arbetar med att koordinera rehabiliteringsinsatser för sjukskrivna patienter.

Beställa tjänst

Om din organisation är intresserad av att ansluta till Intygstjänster, kontakta Ineras kundservice för mer information.

Införandeprocess

1. Ansökan om anslutning
Intresseanmälan om anslutning skickas till Inera enligt beskrivning i avsnittet ”Beställa tjänst”

2. Initiering

 • Vid ett initialt möte stämmer parterna av den tekniska anslutningen, går igenom införandeprocessen och material som Inera har tillhandahållit samt fastställer en gemensam tidplan för införandet.
 • Kunden bemannar ett införandeprojekt i enlighet med Ineras instruktioner.
 • Kunden säkerställer att alla förutsättningar för införandet är uppfyllda.

3. Förstudie
Kunden genomför en förstudie där syfte, förutsättningar och avgränsningar sammanställs. Kunden får en förifylld förstudiemall där kunden enbart behöver fylla i de kundspecifika uppgifter som sedan skickas till Ineras kundservice. Förstudien ligger till grund för det fortsatta anslutningsarbetet.

4. Integration
Kunden fyller i och skickar anslutningsblanketter för de nationella testmiljöerna till Ineras kundservice. Anslutningsblanketterna och en detaljerad anslutningsanvisning finns att ladda ner under Införandedokumentation. De tekniska förutsättningarna som utveckling och leverans, certifikat, brandväggsöppningar, etc omhändertas i detta steg.

5. Test
Tester genomförs i testmiljöer anvisade av Inera och i enlighet med Ineras framtagna testanvisningar. Inera ansvarar för att tillhandahålla ändamålsenliga testmiljöer, testfall och testdata. Inera ansvarar även för att informera kunden om kriterierna för godkännande av test. 

6. Verifiering
Kunden uppdaterar förstudie med testresultat och skickar den tillsammans med anslutningsblanketter för de nationella produktionsmiljöerna till Ineras kundservice.

7. Anslutning
Produktionssättning sker efter att Inera har godkänt testerna.

8. Avslutning

 • Kunden genomför utbildnings- och informationsinsatser för personal som berörs av införandet. Inera ger stöd vid behov.
 • Kunden överlämnar till lokal förvaltning 
 • Uppföljning av drift sker under två veckor efter produktionssättning och ett driftgodkännande erhålls av Inera efter uteblivna driftstörningar.
 • Införandet avslutas och utvärderas gemensamt av parterna. 

Införandestatus

Mellan 2013 till 2016 har införandeprojekt genomförts i alla landsting och de vårdgivare som har anslutit sina huvudjournalsystem till Intygstjänster har gjort det möjligt för invånare att nå sina läkarintyg via Mina intyg.

Under 2016 har alla landsting även integrerat Försäkringsmedicinskt beslutsstöd (FMB) i sina intygsskrivande applikationer, antingen i sina journalsystem eller genom integration med Webcert.

Under 2017-2018 ska landstingen enligt överenskommelsen om En kvalitetssäker och effektiv sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocess 2017-2018 mellan regeringen och SKL införa en elektronisk lösning för överföring av medicinsk information avseende fyra av Försäkringskassans intyg:

 • Läkarintyg för sjukpenning, FK7804 (kommer att ersätta FK7263)
 • Läkarutlåtande för sjukersättning, FK7800
 • Läkarutlåtande för aktivitetsersättning vid nedsatt arbetsförmåga, FK7801
 • Läkarutlåtande för aktivitetsersättning vid förlängd skolgång, FK7802

De landsting som valt att göra en integration mellan journalsystemet och Ineras intygsapplikation Webcert kan även välja att utfärda Transportstyrelsens intyg

 • Transportstyrelsens läkarintyg
 • Transportstyrelsens läkarintyg, diabetes

Inera ger införandestöd till leverantörer, landsting och regioner i samarbete med Nordic Medtest och Försäkringskassan. Införandet innebär att landsting och regioner behöver byta till nya tjänstekontrakt.

Alla landsting har den 25 oktober 2018 produktionssatt en integration med Webcert eller med Intygstjänsten för att kunna utfärda Försäkringskassans nya intyg, i några landsting pågår fortfarande ett breddinförande. I tabellen nedan framgår landstingens datum för produktionssättning.

Landsting/RegionJournalystemIntegration med WebcertProduktionssatt
Region Blekinge NCS Cross/EyeDoc  X 2018-09-18
Region Dalarna TakeCare X 2018-04-10
Region Gotland TakeCare X 2018-09-18
Region Gävleborg Melior, Obstetrix/Cerners intygstjänst   2018-06-11
Region Gävleborg PMO   2018-06-14
Region Halland VAS X 2018-05-03
Region Jämtland Härjedalen Cosmic 2018-05-31
Region Jönköpings län Cosmic X 2018-09-10
Region Kalmar Cosmic X 2018-08-28
Region Kronoberg Cosmic X 2018-04-23
Region Norrbotten VAS X 2018-03-14
Region Skåne Melior, Obstetrix/Cerners intygstjänst   2018-05-03
Region Stockholm TakeCare 2018-02-12
Region Sörmland NCS Cross/EyeDoc 2018-10-02
Region Uppsala Cosmic X 2018-06-11
RegionVärmland Cosmic 2017-12-11
Region Västerbotten NCS Cross/EyeDoc X 2018-10-25
RegionVästmanland Cosmic X 2018-04-04
Region Västernorrland NCS Cross/EyeDoc X 2018-10-23
Västra Götalandsregionen Melior, Obstetrix/Cerners intygstjänst   2018-09-04
Västra Götalandsregionen Asynja Visph X 2018-09-12
Region Örebro NCS Cross + Infomedics/EyeDoc X 2018-10-16 
Region Östergötland Cosmic 2018-10-17

Att använda tjänsterna

Tjänsten kan användas antingen integrerad i journalsystemet eller via en separat webbapplikation som exempelvis Webcert.

Frågor och svar

Här har vi samlat vanligt förekommande frågor med tillhörande svar om hantering av elektroniska läkarintyg.

Visa/Dölj mer information

När sparas intyget i Intygstjänsters databas?

 • Svar på frågan

  Intyget sparas i Intygstjänsters databas när läkaren signerar det i journalsystemet.

  Senast uppdaterat: Tisdag 8 januari 2019

Visa/Dölj mer information

Vad händer med intyget i Intygstjänsters databas om patienten begärt rivning av sin journal?

 • Svar på frågan

  Om Inspektionen för vård och omsorg har beviljat en patients ansökan om journalförstöring så kommer berörda intyg raderas från Intygstjänsters databas. Att ett intyg raderas innebär att det tas bort helt så att inga spår blir kvar, till skillnad från makulering som innebär att intyget fortfarande syns men inte är giltigt. 

  Senast uppdaterat: Tisdag 8 januari 2019

Visa/Dölj mer information

Är ett intyg giltigt med enbart elektronisk signatur?

 • Svar på frågan

  Ja, det har ingen betydelse för giltigheten om intyget har signerats elektroniskt eller med bläck. 

  Om en mottagare av ett intyg, exempelvis en arbetsgivare, tvekar kring äktheten så finns möjligheten att vända sig till vårdgivaren för att få signaturen verifierad.

  Senast uppdaterat: Tisdag 8 januari 2019

Nyheter

Via länken nedan hittar du nyheter och nyhetsbrev om intygstjänsterna.

Övriga intygstjänster

Intygstjänster omfattar ett antal tilläggstjänster som baseras på informationen i de elektroniskt utfärdade läkarintygen. Klicka på länkarna nedan för att läsa mer om de övriga intygstjänsterna.

Dokument

På den här sidan finns alla dokument samlade som vänder sig till dig som arbetar hos vårdgivare med att införa Intygstjänster. Sidan uppdateras löpande.

Kort presentation om Intygstjänster

Införandedokumentation Strukturerad medicinsk information

Intygstjänster jobbar bland annat med att skapa förutsättningar för att alla landsting ska kunna ansluta sig till den tekniska lösning för intygsutfärdande och tillhörande ärendekommunikation som utvecklats i nära samarbete mellan SKL/Inera och Försäkringskassan. Många landsting kommer att göra en integration mellan sina befintliga journalsystem och den nationella tjänst/intygsmodul (Webcert) som utvecklats. Den nya tekniska lösningen kommer att möjliggöra för fler intygstyper och för snabbare uppdateringar av frågeformuleringar och hjälptexter.

"Kravspecifikation för utökat elektroniskt informationsutbyte" beskriver funktionaliteten för digitalisering av medicinska underlag för förmånerna:

 • Läkarintyg för sjukpenning (i ny version)
 • Läkarutlåtande för sjukersättning
 • Läkarutlåtande för aktivitetsersättning vid nedsatt arbetsförmåga
 • Läkarutlåtande för aktivitetsersättning vid förlängd skolgång

Utöver detta specificeras en förbättrad funktionalitet av befintlig lösning för tillhörande ärendekommunikation (tidigare fråga-svarstjänsten).

För att säkerställa att alla involverade parter har åtkomst till aktuella underlag har vi valt att tillgängliggöra underlagen direkt i ”Intygstjänsters wiki-webbplats” (Confluence) där informationen lagras. Det innebär att ändringar publiceras omedelbart utan att fördröjas av granskningsförfaranden och administrativ hantering.

I dagsläget kräver dessa sidor behörighet men arbete pågår för att göra dessa publika. I väntan på det ber vi er maila projektets funktionsbrevlåda intygstjanster@inera.se för att få information om hur ni får åtkomst till aktuella underlag.

Tjänstekontrakt och tjänstekontraktsbeskrivning Intygshantering

Införandedokumentation FMB

Den FMB-integration som används för dagens sjukpenningintyg (FK7263) bygger på att FMB-informationen hämtas från Socialstyrelsen via tjänstekontrakt via nationella tjänsteplattformen (NTjP). Socialstyrelsen vidareutvecklar nu FMB och förbereder för utvecklingen av ett nytt, öppet gränssnitt (applikationsprogrammeringsgränssnitt, API) som Socialstyrelsen kommer att tillhandahålla. Utvecklingen av API:er för FMB påbörjades under våren 2017.

API:erna kommer även att ligga till grund för lanseringen av FMB på en ny webbplats på Socialstyrelsen där FMB, nationella riktlinjer och indikatorer kommer att presenteras tillsammans. FMB kommer att lanseras på webbplatsen i slutet av 2017.

Befintligt tjänstekontrakt kommer finnas kvar så länge nuvarande sjukpenningintyg (FK7263) finns kvar, dvs. tom slutet av 2019. De landsting som integrerar sitt journalsystem med Webcert behöver inte genomföra någon förändring kring FMB då ändringen införs på ett ställe, i Webcert. De landsting som utvecklar själva behöver ansluta till Socialstyrelsens API:er för att hämta FMB-information till det nya sjukpenningintyget.

Socialstyrelsen och Inera har ett nära samarbete för att vidareutveckla funktionaliteten av FMB som stöd vid intygsutfärdandet. I dagsläget beskrivs funktionsnedsättning och aktivitetsbegränsning i fritext i FMB. Denna information skulle kunna kodas enligt ICF (Klassifikation av funktionstillstånd, funktionshinder och hälsa, 2003, svensk version) och Socialstyrelsen har påbörjat ett sådant kodningsarbete.

Utveckling av hur det kan användas i Webcert som stöd för intygsutfärdandet prototypas och utvärderas löpande med användare. En större utvärdering av användningen av ICF i FMB kommer att göras innan det eventuellt införs. 

Införandedokumentation Läkarintyg FK 7263

Försäkringskassans läkarintyg FK 7263 och dess ärendekommunikation kommer att finnas kvar en tid men kommer att avvecklas när landstingen/regionerna har anslutit sig till Strukturerad medicinsk information (SMI), se avsnitt ovan. Inga nya anslutningar görs till denna tjänst.

Tjänstekontrakt och tjänstekontraktsbeskrivning Läkarintyg FK 7263

Klicka för att öppna fönster för kundservice Kontakta oss

Kontakta oss

Telefon

Kundservice, felanmälan och support